Skip to content

ProCredit Bank (Ish Fefad Bank)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-12 14:02:44
JSON

NIPT: J91524011J
Administrator: Mirsad Haliti
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari bankare të pranimit të depozitave monetare dhe dhënien e kredive në të gjitha format e përcaktuara /lejuara nga ligji Bankar dhe liçenca e Bankës.
Emërtime të tjera Tregtare: PRO CREDIT BANK
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 06/10/1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Gjermani
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 711 468 814,00
Numri i pjesëve: 604 851
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "ProCredit Holding AG", një korporatë aksionere e organizuar dhe që funksionon në përputhje me ligjet e Republikës Federale të Gjermanisë, dhe me vendndodhje në Kirschwaldstr 19, 60435 Frankfurt am Main, Republika Federale e Gjermanisë. (Sipas marrëveshjes për blerjen e aksioneve, datë 08.06.2007, të dorëzuar në QKB)
Aksionere te Pro Credit Holding AG me me shume se 5% te kapitalit te bankes jane: Zeitinger Invest GmbH, KfW (banke e zoteruar nga shteti gjerman), DOEN Participaties BV, International Finance Corporation (IFC) dhe Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA) (Sipas te dhenave te faqes zyrtare te bankes: https://procredit-holding.com/about-us/procredit-holding-role/shareholders/)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 17.06.2022, terhequr nga QKB date 21.02.2023, Pronaret perfitues te subjektit "ProCredit Bank", zoterues te 25% te kapitalit e me teper nuk jane identifikuar deri me date 21.02.2023.
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Jordan Damchevski, Jovanka Joleska Popovska, Wolfgang Bertelsmeier, Robert Scott Richards, Eriola Bibolli
Të punësuar: Më 31 dhjetor 2022, Banka ka të punësuar 149 punonjës (2021: 124 punonjës).
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Nr. 12, datë 15.03.1999 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë” -
Çështje Ligjore: Më datë 30.12.2015, me anë të urdhërit Nr.1353 Prot, Nr.612 Dosje, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Altin Vako, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori “ProCredit Bank” sh.a.

Më datë 25.02.2016, me anë të urdhërit Nr. 243 Prot., lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor Altin Vako, u vendos ç'bllokimi i aksioneve apo kredive të "ProCredit Bank" sh.a, të bllokuara me anë të shkresës Nr. 1353 Prot. datë 30.12.2015 të Përmbaruesit Gjyqësor Altin Vako.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Dritan Hoxha

Adresa:
1) Shkodër, Lagja Qemal Stafa, Bulevardi Zogu i Parë
2) Tiranë, Rruga Ded Gjon Luli, Pranë Muzeut Kombëtar
3) Korçë, Rruga Midhi Kostani
4) Tiranë, Rruga Llambi Bonata, Pallati 14, Kombinat
5) Durrës, Lagjia Nr. 4, Autostrada Egnatia, Pallatet Xhemf, Godina Nr. 3, Kati 0
6) Tiranë, Rruga Dritan Hoxha, Laprakë.

Faqja Web:
https://www.procreditbank.com.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.09.2022
Dokumenta te ndryshem (Vendimet e asamblese, vendimet e gjykates)
Akti I themelimit ProCredit Bank
Vendimi per pushimin e ekzekutimit 25.02.2016
Marreveshje shitje aksionesh 26.03.2002
Marreveshje per blerjen e aksioneve 08.06.2007
Miratimi nga BSH per transferimin e aksioneve te BERZH 08.09.2006
Rritja e kapitalit 11.04.2008
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 18.09.2013
Statuti ProCredit Bank
Marreveshje per blerjen e aksioneve 24.05.2012
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 18.06.2018
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 16.06.2010
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 11.04.2008
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit 16.11.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.02.2023
Vendim i Asamblesë Aksionare, Zmadhim Kapitali date 20.10.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 21.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.12.2023
Përmbajtja e Ekstraktit Tregtar, Gjykata e Rrethit Frankfurt am Main datë 09.10.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 137 327 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 76 451 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -398 451 162,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -802 301 705,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -723 394 427,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -581 834 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 29 454 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 207 082 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 236 358 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -178 731 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 62 684 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 736 030 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 697 851 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 038 826 822,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 185 713 278,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 564 625 332,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 347 664 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 709 735 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 188 595 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 484 739 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 589 434 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 796 523 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P.Nikolli