Skip to content

ALGRAFIKA (Shoqeria e Perthithur "Shtypshkronja Progres")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-09-21 13:18:39
JSON

NIPT: J91601504N
Administrator: Ilir Dobi
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi, import-eksport i letres, materialeve te kancelarise, tipografike e te tjera te ngjashme. Shtypshkrime e procese te tjera deri ne perfundim te porosive te ketij lloji.Tregtimin me shumice dhe pakice te leter shtypshkrimit, bojrave tipografike, kancelari te ndryshme te gjitha llojeve, importeksport te makinerive dhe pjeseve nderrimit me shumice dhe pakice etj. Zbatues të punimeve, projektues dhe kolaudues, në fushën e ndërtimit. Dhenie ambiente me qera. Prodhim dhe tregtim i energjise elektrike.Transport nderkombetar mallrash per vete. Sherbim komisioneri ndermjetes per transport kombetar dhe nderkombetar mallrash.Sherbim komisioneri ndermjetes per sherbime te agjensive doganore.Aktiviteti ekonomik i shoqerise eshte ne fushen e perpunimit aktiv. Zhvillimi, dizenjimi dhe prodhimi i materialeve te shtypura te sigurise dhe/ose komerciale. Personalizimi, zhvillimi dhe implementimi i zgjidhjeve elektronike dhe teknike, ne lidhje me materialet e shtypura te sigurise sic jane pasaportat, dokumentat e identifikimit dhe lejet e qarkullimit rrugor te mjeteve levizese. Shtypshkrime tipografike, postera, flet palosje, shtepi botuese, shtypshkrime te ndryshme dhe tregtimin e tyre me shumice dhe pakice, import eksport dhe tregtimin me shumice dhe pakice te leter shtypshkrimit, bojrave tipografike, kancelari te ndryshme te gjitha llojeve, import eksport te makinerive dhe pjeseve nderrimit me shumice dhe pakice etj. Prodhim dhe tregtim i llojeve te ndryshme te shtypshkrimeve, blloqeve, fletoreve, zarfave, e te ngjashme. ''Prodhimi i targave prokat''. Tregtimi i produkteve adezive, foam, alucobond dhe digjitale.
Emërtime të tjera Tregtare: Algrafika
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/03/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 426 066 432,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “DOBI MANAGEMENT”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01/04/2010, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01605034R, me adresë aktuale në Tirane Kashar Katundi i Ri, Autostrada Tirane-Durres, Km 8, Zona Kadastrale 2119, Nr Pasurie 164/54, dhe me administrator Erjon Dobi. Ortak i vetëm i shoqërisë është Gezim Dobi, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 21.09.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 26.03.2021, terhequr date 21.09.2023, Pronaret perfitues te subjektit “ALGRAFIKA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Gëzim Dobi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1953, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitalit të “DOBI MANAGEMENT” – shoqëri mëmë për 100% të kapitali të “ALGRAFIKA”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 30.04.2012.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: Bashkimi me Përthithje

I. Me datë 16.06.2021, u nënshkrua projekt bashkimi me përthithje të shoqërive tregtare "Shtypshkronja Progres" shpk (shoqëria e përthithur) dhe "Algrafika" shpk (shoqëria përthithëse).

II. Me datë 30.07.2021, u miratua bashkimi me përthithje i shoqërisë "Shtypshkronja Progres" shpk nga shoqëria "Algrafika" shpk. Sipas marrëveshjes së bashkimit e përthithje, shoqëria e përthithur "Shtypshkronja Progres" shpk do ti transferojë tërësinë e elementeve të aktivit dhe pasivit, në favor të shoqërisë përthithëse "Algrafika" shpk; kapitali i shoqërisë përthithëse "Algrafika" shpk do të rritet me shumën e kapitalit të shoqërisë së përthithur "Shtypshkronja Progres"; shoqëria e përthithur do të pushoj së ekzistuari dhe do të çregjistrohet nga QKB.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Autostrada TR-DR Km.8, Koder Kashar, Katund i Ri, Zona Kadastrale 2119, Nr Pasurie 164/50

Adresa:
Tirane Kashar Autostrada Tiranë - Durrës Km. 8, Kodër Kashar, Katund i Ri, Zona Kadastrale 2119, Nr. Pasurie 164/54

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.09.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 17.11.2006
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 30.06.2010
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zvogëlim Kapitali datë 27.03.2013
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 11.06.2015
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 30.07.2016
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitalit datë 29.06.2017
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 29.06.2018
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 07.05.2019
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Anullimi i Kuotës së Ortakut Ervis Aga datë 30.12.2019
Kontratë për Shitje Kuotash datë 30.04.2012
Dëshmi e trashëgimisë ligjore, Nr.2418 Rep., Nr.979 Kol., datë 10.12.2018
Projekti i Marrëveshjes së Bashkimit me Përthithje Ndërmjet "Shtypshkronja Progres" shpk dhe "Algrafika" shpk datë 16.06.2021
Marrëveshje e Bashkimit me Përthithje ndërmjet "Shtypshkronja Progres" shpk dhe "Algrafika" shpk datë 30.07.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 21.09.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 149 338 657,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 89 369 577,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 37 989 019,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 20 323 295,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 39 492 198,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 37 791 932,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 69 587 696,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 45 230 837,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 25 186 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 39 062 579,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 14 040 600,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 12 540 246,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 48 815 044,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 34 980 075,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 612 913 301,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 333 997 849,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:855 141 400,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:726 501 134,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:771 188 534,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:634 100 911,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:585 230 424,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:555 434 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 405 285 492,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 405 890 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 285 724 182,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 251 619 671,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 282 022 485,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 290 827 073,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli