Skip to content

DOBI MANAGEMENT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-10 12:57:15
JSON

NIPT: L01605034R
Administrator: Erjon Dobi
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari te blerjes, shitjes dhenies me qera dhe administrimit te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme. Konsulence ne menaxhim dhe administrim biznesi, burimeve njerzore etj. Menaxhim i shoqerive tregtare. Veprime kreditimi ose huamarrje sipas kushteve dhe interesave. Veprimtari dhe sherbime te ndryshme publiciteti, reklamimi, promocioni, kerkime tregu, transport mallrash, konsulence, asistence juridike, operacione te ndryshme komisionere. Ndertime, manaxhim, objekte turistike dhe civile. Import, eksport dhe tregtim i materialeve te ndertimit. Administrimin e bashkepronesise ne ndertesa. Projektues, zbatues te punimeve dhe kolaudues ne fushen e ndertimit.
Emërtime të tjera Tregtare: DOBI MANAGEMENT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/04/2010
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 524 595 792,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I.Shoqeria " ALGRAFIKA", eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 23/03/1999 me NUIS J91601504N me seli qendrore ne Tirane Kashar Autostrada TR-DR Km.8, Koder Kashar, Katund i Ri, Zona Kadastrale 2119, Nr Pasurie 164/50 me administrator Ilir Dobi. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria DOBI MANAGEMENT. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 10.01.2023)

II.Shoqeria " InfoSoft Office", eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 29/07/1994 me NUIS J62426002Q me seli qendrore ne Tirane Kashar Koder Kashar, Autostrada TiraneDurres, Km 8 me administrator Frederik Prodani. Ortaket e shoqerise jane Frederik Prodani dhe shoqeria DOBI MANAGEMENT. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 10.01.2023)

III.Shoqeria " RENEWABLE ENERGY TRADE", eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 10/10/2017 me NUIS L72301022U me seli qendrore ne Tirane Vaqarr Rruga Prush 1041, Numer pasurie 151/154, Zona Kadastrale 3064 me administrator Anduel Çekrezi. Ortaket e shoqerise jane shoqeria EUROELEKTRA dhe shoqeria DOBI MANAGEMENT. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 10.01.2023)

IV.Shoqeria " SHTYPSHKRONJA PROGRES", eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 04/09/2002 me NUIS K22117004V me seli qendrore ne Tirane Kashar Autostrada TR-DR Km.8, Koder Kashar, Katund i Ri, Zona Kadastrale 2119, Nr Pasurie me administrator Ilir Dobi. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria DOBI MANAGEMENT. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 10.01.2023)

V.Shoqeria " TONER ITALIA", eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 28/06/2017 me NUIS L71907016A me seli qendrore ne Tirane Kashar Autostrada Tirane-Durres, Km. 6, Objekti Nr. 24 me administrator Albi Ilia. Ortaket e shoqerise jane Giuseppe Cristofaro, Frederik Prodani dhe shoqeria DOBI MANAGEMENT. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 10.01.2023)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Ne daten 20.12.2013, ne baze te vendimit Nr.28 date 20.12.2013 te asamblese se ortakeve te shoqerise, u vendos shperndarja e nje pjese te fitimeve te realizuara gjate periudhes 01.01.2013 – 30.11.2013.

II. Ne daten 15.12.2013, ne baze te certificates se aftesise paguese date 15.12.2013, administratori i shoqerise konfirmon se shoqeria ka aktive qe mbulojne teresisht detyrimet e saj si dhe shoqeria ka aktive likuide te mjaftueshme per te shlyer detyrimet qe behen te kerkueshme brenda 12 muajve ne vazhdim.

III. Ne daten 05.08.2014,me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Miratimi i vendimit per vazhdimin e perdorimit nga ana e shoqerise Dobi Manangement shpk, te sherbimit "on line" banker ofruar nga te gjitha bankat ku ajo ka llogari. Caktimin e z. Erjon DOBI si perdoruesi te ri shtese me te drejta te plota.

IV. Ne daten 08.12.2014, me vendim te ortakut te vetem, u vendos shperndarja e nje pjese te fitimeve te realizura gjate periudhes 01.01.2014 - 30.12.2014.

V. Ne daten 02.03.2016, me vendim te ortakut te vetem te shoqerise, u vendos: “Miratimi i rritjes se kapitalit themeltar te shoqerise "Shtypshkronja Progres" sh.p.k., per pjesen e "Dobi Management" e realizuar nepermjet ndarjes se dividentit.”

VI. Ne daten 01.04.2016, me vendim te ortakut te vetem, u vendos kreditimi ne shoqeri i interesave te faturuara nga ortaku i vetem per vitin 2015.

VII. Ne daten 01.04.2017, me vendim te ortakut te vetem, u vendos kreditimi ne shoqeri i interesave te faturuara nga ortaku i vetem per vitin 2016.

VIII. Ne daten 28.04.2017, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: “Kreditimi në shoqërine “Algrafika” Sh.p.k i interesave të faturuara për vitin 2016.”

IX. Ne daten 28.06.2018, me vendim te ortakut te vetem, u vendos kreditimi ne shoqeri i interesave te faturuara nga ortaku i vetem per vitin 2017.

X. Ne daten 16.12.2020, ne baze te shkresës nr. 3723 Prot., datë 16.12.2020 për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, u kerkua: Të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit DOBI MANAGEMENT SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- L01605034R.

XI. Ne daten 13.06.2022, ne baze te shkresës Nr.15305 Prot, datë 13.06.2022 “Lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronësisë”, i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Rajoni Qendror, u kerkua: Lirimi i barrës se sigurimit mbi titujt e pronesise“ DOBI MANAGEMENT SHPK,” pajisur me NUIS (NIPT) L01605034R.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Kashar Katundi i Ri, Autostrada Tirane-Durres, Km 8, Zona Kadastrale 2119, Nr Pasurie 164/54

Adresa:
Tirane Farke SELITE Rruga Peti, Zona Kadastrale 3292, nr pasurie 153/131

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 10.01.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 29.04.2010
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 24.05.2011
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 18.07.2012
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 22.05.2013
Vendim i Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, Zvogelim Kapitali date 19.12.2013
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Shperndarja e Fitimeve date 20.12.2013
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Perdorimi i Sherbimit "on line" date 05.08.2014
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Shperndarja e Fitimeve date 08.12.2014
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali Shoqerise "Shtypshkronja Progres" date 02.03.2016
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 20.05.2015
Vendim i Ortakut te Vetem, Kreditim Interesash te Ortakut date 01.04.2016
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 29.07.2016
Vendim i Ortakut te Vetem, Kreditim Interesash te Ortakut date 01.04.2017
Vendim i Ortakut te Vetem, Kreditim Interesash ne Shoqerine “Algrafika” date 28.04.2017
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 28.06.2017
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 28.06.2018
Vendim i Ortakut te Vetem, Kreditim Interesash te Ortakut date 28.06.2018
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 28.06.2019
Vendim i Ortakut te Vetem, Zvogelim Kapitali date 26.07.2019
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 29.07.2019
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 16.07.2020
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 30.06.2021
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 17.05.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 55 327 768,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 9 594 346,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 46 820 164,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 45 266 956,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 73 870 788,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 51 779 694,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 876 645,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 55 083 576,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 111 101 438,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 77 405 906,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 112 111 730,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 61 365 210,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:178 121 805,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:103 125 220,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:139 160 280,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:74 322 783,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:87 501 364,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:67 651 634,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:27 651 452,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 16 909 446,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 675 520,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli