Skip to content

EGLAND
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 10:28:26
JSON

NIPT: J96829419D
Administrator: Rasim Daci
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e projektimeve e te ndertimit te veprave te ndryshme te infrastruktures.Ndërtime e mirëmbajtje rrugësh dhe linjash hekurudhore.Ndërtime civile dhe rikonstruksione.Ndërtime ujësjellsash dhe kanalizime. Objekte industriale, bujqesore, social kulturore etj. Prodhim dhe tregtim i materialeve te ndryshme te ndertimit. Import eksport dhe tregti me shumice e pakice te mallrave te ndryshem industriale, bujqesore dhe pjese kembimi per to. Artikuj te ndryshem elektrike, elektroshtepiake etj. Transport per mallra e pasagjere.Riparim dhe mirembajtje te mjeteve lundruese,skafeve turistike.Prodhim i tubave plastik për vaditje dhe ujë të pijshëm,Riciklim dhe përpunim plastik,import-eksport i tyre për nevojat e biznesit. Grumbullim e transportim i mbetjeve te llojeve te ndryshme urbane. Sherbime kancelari, sherbime te ndryshme, mirmbajtje rruge, pastrim mjedisi, sistemim lulishteje, ujitje 2 dhe mirmbajtje ndertesash, transporte te ndryshme, tregeti materialesh ndertimi, ushqimore, pjese kembimi per te gjitha llojet e automjeteve, lavazh, tregeti te materialeve te zyrave, kompjuter, fotokopje, mobilje te ndryshme, materiale elektrike, detergjent, shtypshkrime, hidraulike.Shit blerje kamionash te ndryshem vetshkarkues, kamion vinc, kamiona transport dhe perpunues plerash, kamiona zjarfikes, autobot uji, kamioncina e autovetura.Tregtim te rrobave te punes per punetore, veshje sportive, popullore, kostume kercimi, veshje spitalore. Shtreter dhe paisje per shtreter, per kopshte, çerdhe etj. Vendosje kamerash, foni dhe paisje per foni, shfrytezim pyjesh, transport dhe grumbullim lend drusore.
Emërtime të tjera Tregtare: EGLAND
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/07/1999
Rrethi: Bulqize
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 70 265 677,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 418 MA
2) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 938 CC
3) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 249 AJ
4) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 731 ND
5) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 742 BP
6) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa DI 4345 A
7) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 936 BU
8) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 761 DH
9) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 392 UE
10) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 332 OG
11) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 315 AX
12) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 765 ND
13) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 925 MI
14) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa DR 6459 E
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 10.02.2015, me ane te Urdhrit Nr.1131 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private "E.P.S.A" sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat qe zoteron ne çdo subjekt tregtar debitori shoqeria "Egland" sh.p.k., me NUIS (NIPT) J96829419D me perfaqesues ligjor Rasim Daci si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota".

II. Me date 09.03.2015, me ane te Urdhrit Nr.1900 Prot., Nr. Dosje 22, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A.” sh.p.k, u urdherua heqja e sekuestros mbi kuotat që debitori shoqëria “EGLAND” sh.p.k., me NUIS-J96829419D, përfaqësues ligjor Rasim Daci, zotëron, e kërkuar me shkresën Nr.1131 Prot., datë 10.02.2015.

III. Me date 24.10.2016, me ane te urdhrit Nr. 25-7 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 8764 Prot, date: 24.10.2016, lëshuar nga studio permbarimore “Florian Allkja”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet/kuotat e pales debitore shoqeria “EGLAND”, me NUIS J96829419D, me administrator z. Rasim Daci.Aksionet/kuotat e debitorit do te qendroje te sekuestruara dei ne nje urdher te dyte.

IV. Me date 21.11.2016, me ane te urdhrit Nr. 41-7 Prot, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqësor Privat “Florian Allkja”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne aksionet/kuotat e pales debitore shoqeria “EGLAND” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - J96829419D, me administrator z. Rasim Daci.

V. Me date 29.01.2020, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 485 Rep dhe 198/2 Kol, midis Raiffeisen Bank sha ( barrëmarrës), shoqerise “Egland”shpk ( barredhenes) e Rasim Daci e Haxhere Daci ( barredhenes).

VI. Me date 20.03.2021, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 1115 Rep dhe 815 Kol datë 20.03.2021 midis Raiffeisen Bank sha ( barrëmarrës), Shoqeria “Egland”shpk ( barredhenes) e Rasim Daci e Haxhere Daci ( barredhenes).

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Bulqize, Shupenze, Zogjaj, Fshati Zogaj. Zyra tek ndertesa pranë fabrikës së mermerit/Zogaj.

Adresa:
1. Diber, Shupenze, Zogjaj,Linjë për riciklim plastik tek vendi i quajtur"LIVADHET E CARE", pranë fabrikës së mermerit, ne fshatin Zogaj

2. Tirane, Kamez, Ambjent magazinimi prodhim dhe tregtim tuba plastik dhe rakorderi në vendin e quajtur kodër institut pranë karburantit "FAFA", 3 Kamëz-Tiranë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 21.06.2011
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 25.09.2007
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 12 879 279,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 16 908 333,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 13 500 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 845 125,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 20 650 713,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 9 872 959,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 12 230 366,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -733 839,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 124 540,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 010 125,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 927 376,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:248 851 116,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:432 545 776,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:209 926 351,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:182 697 780,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:236 090 082,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:147 695 583,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:160 471 039,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:113 313 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 142 967 093,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 73 095 858,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 86 087 840,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani