Skip to content

SINA 98 ( shoqeria e perthithur "Kaltersia") Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-11 08:20:27
JSON

NIPT: K01321001T
Administrator: Aqif Sina
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari në fushën e prodhimit dhe të tregtimit të materialeve të ndërtimit në shume kategori, gurë, gëlqere, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, instalime, asfaltime, kanalizime, rrugë, import-eksport të artikujve të ndryshëm industriale, të konsumit, detergjente, bimë medicinale, pika servise, tregtim karburantesh, vajra lubrifikant, transport të mallrave e të pasagjereve brenda e jashtë vendit, bar, bufe, hoteleri punime me lende plasëse dhe shpërthyese, mermerëve, punime dhe tregtimin e tyre etj.
Emërtime të tjera Tregtare: SINA 98
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/10/1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 390 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. GAMA ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 08/10/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92224004U, me adrese ne Diber, Kraste Bulqize, Kraste, fshati Lene, prane godines se HEC-ve Lena 1 & Lena 2, me administrator Aqif Sina. SINA 98 zoteron 55% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.05.2023

II. Gealb Energy, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 03/04/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L76607401A, me adrese ne Diber, Rruga "Murat Zhaboli", Pallati Nr.17, Shkalla Nr.1, Kati 3, me administrator Genc Mërkuri. SINA 98 zoteron 45% te kapitalit te kesaj shoqerie. Statusi i Shoqerise aktualisht Pezulluar. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.05.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Bashkimi me perthithje. Me date 20.11.2001, me vendim te ortakut te vetem, u miratua fillimi i procedures se bashkimit pa likuidim, me perthithje ndermjet dy shoqerive “Sina-98” shpk dhe “Kalterisa” shpk. Ortaket te shoqerise se krijuar jane Shaban Sina dhe Rakip Sina. Emri i shoqerise se krijuar do te jete “Sina-98”. Te drejtat dhe detyrimet e shoqerise “Kalterisa” shpk do t’i kalojne shoqerise “Sina” sh.p.k. Kapitali themeltar i shoqerise pas perthithjes do te jete 200.000 leke si rrjedhoje e bashkimit te dy kapitaleve te shoqerive nga 100.000 leke. Dy ortaket zoterojne nga 50% te kapitalit secili. Administratoret e shoqerise do te jene z. Shaban Sina dhe z. Rakip Sina.

II. Me date 27.08.2012, me ane te urdhrit Nr.11598 Prot, Nr.789,794,790,799 Dosje "Per vendosjen e Sekuestros mbi kuotat e debitorit", e leshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” shpk drejtuar QKR, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat e debitorit Shoqeria “Sina 98” shpk NIPT K01321001T, perfaqesues Shaban Sina, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

III. Me date 27.09.2012, me ane te Urdhrit Nr.12929 Prot., Nr.Dosje 833-836-834, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat e debitorit: “SINA 98” sh.p.k., me NIPTK01321001T, me përfaqësues Shaban Sina, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre, si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.

IV. Me date 22.10.2012, me ane te urdhrit Nr. 13818 Prot, leshuar nga shoqeria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, u hoq sekuestro mbi kuotat e debitorit "Sina 98" sh.p.k me NUIS (NIPT) - K01321001T e kerkuar nga ana jone me shkresen Nr. 12929 Prot. date 27.09.2012.

V. Me date 11.03.2013, me ane te urdhrit Nr. 2765 Prot, leshuar nga shoqeria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, u hoq sekuestro mbi kuotat e debitorit "Sina 98" sh.p.k me NUIS (NIPT) - K01321001T e kerkuar nga ana jone me shkresen Nr. 11598 Prot. date 27.08.2012.

VI. Me date 12.09.2013, me ane te urdherave Nr.3887 Prot., Nr.Dosje 660, dhe Nr.3890 Prot., Nr.Dosje 659, date 12.09.2013, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “TRIS” sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat e debitorit shoqeria “Sina 98” sh.p.k me me perfaqesues ligjor Aqif Sina pajisur me NUIS (NIPT)- K01321001T; vendosja e sekuestros mbi kuotat e debitorit Shaban Maliq Sina dhe vendosja e sekuestros mbi kuotat e debitorit Aqif Maliq Sina si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

VII. Me date 03.04.2014, u nenshkrua Marreveshja e Pengut mbi kuota date Nr.599 Rep., Nr.223 Kol., e lidhur midis shoqerise SINA 98 sh.p.k (Kolateraldhenes) dhe Bankes Kombetare Tregtare (Kredidhenes) me objekt vendosjen e pengut ne favor te kolateralmarresit te gjitha kuotat qe perfaqesojne 55 % te kapitalit te shoqerise GAMA ENERGY sh.p.k te zoteruara nga ortaku, shoqeria SINA 98 sh.p.k.

VIII. Me date 22.07.2015, me ane te urdhrit Nr. 871 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore private "TRIS" sh.p.k, u hoq bllokimi i kuotave dhe i te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave, urdheruar me shkresen Nr. 3887 Prot. date 12.09.2013 dhe 3890 Prot. date 12.09.2013 te shoqerise permbarimore private "TRIS" sh.p.k, per debitoret: Shoqeria "Sina 98" sh.p.k, me NUIS (NIPT) K01321001T, Shaban Sina, Aqif Sina.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga “Ali Hafiz Ulqinaku”, Njësia Administrative nr. 1, Shkoze, Zona Kadastrale nr.3976, Nr.Pasurise 231/85, Volumi 17, Faqe 171.

Adresa:
Bulqize, Martanesh, Lene (punime per ndertimin e HC-it Lena 1, Lena 2 & Lena 2A

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 03.05.2022
Akti i themelimit
Raport i ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit date 25.12.2007
Kontrate shitblerje kuotash 27.02.2007
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 05.07.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 06.08.2008
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 24.07.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 14.07.2015
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 15.09.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 50 138 434,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 123 908 782,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 75 962 744,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 45 677 586,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 115 820 222,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 115 454 381,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 114 332 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 181 109 078,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 120 404 717,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 85 164 376,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 49 509 292,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:614 228 541,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:576 917 125,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:336 364 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:298 915 313,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:435 316 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:370 385 548,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:484 118 700,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:471 683 183,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 374 529 797,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 331 778 977,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 274 329 300,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani