Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Guri i Bardhë

Gealb Energy
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-18 15:18:42

NIPT: L76607401A
Administrator: Genc Mërkuri
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Guri i Bardhë 1, 2, 3 " dhe transferimi i tyre nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës së Konçesionit.
Emërtime të tjera Tregtare: Gealb Energy
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 03.04.2017
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 31.01.2017
Data e Pranimit: 08.03.2017
Data e Nënshkrimit: 21.04.2017
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 800.908.292 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të i Konçesionit, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.2% të të ardhurave neto nga prodhimi i energjisë dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari ka të drejtë të raportojë në përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare.
Shënime: I. Më datë 29.12.2016, Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka shpallur njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Guri i Bardhë”.
Vendndodhja e objektit të kontratës: Në pellgun ujëmbledhës të përrenjve të Zallit të Dishit dhe të Shehut. Lloji i kontratës është Punë.

II. Më datë 31.01.2017, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të hidrocentralit Guri i Bardhë, ku kanë qenë pjesëmarrës këta ofertues me ofertat përkatëse:

a) “Alko-Impex General Construction” - degw e shoqwrisw sw huaj
b) Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Sina 98” sh.p.k, “Besland” sh.p.k dhe “Albmërkuri” sh.p.k me vlerë investimi 800.908.292 lekë/5.889.032 euro.

III. Më datë 08.03.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë njoftoi se oferta e paraqitur nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Sina 98” sh.p.k, “Besland” sh.p.k dhe “Albmërkuri” sh.p.k, për marrjen me konçesion të hidrocentralit “Guri i Bardhë”, është pranuar.
Operatori ekonomik “Alko Impex General Construction” u skualifikua pasi nuk ka dorëzuar të gjithë dokumentacionin e kërkuar dhe në përputhje me kërkesat e parashikuara në shtojcë nr. 9 të DSK, si dhe nuk përmbush kapacitetin ekonomik dhe financiar sipas Dokumentave Standarte të Proçedurës Konkurruese.

IV. Shoqëria "Gealb Energy" është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e krijuar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 21.04.2017, të nënshkruar midis Bashkimit të Përkohshëm të Shoqërive "BESLAND" shpk, "Albmerkuri" shpk dhe "SINA 98" shpk dhe Autoritetit Kontraktues Ministria Energjisë dhe Industrisë, me objekt: Dhënia me konçesion e hidrocentralit "Guri i Bardhë", ku përfshihen Hidrocentrali Guri i Bardhë 1, Guri i Bardhë 2, Guri i Bardhë 3, të cilët do të shfrytëzojnë potencialin hidroenergjitik të pellgut ujëmbledhës të përrenjëve të Zallit të Dishit dhe të Shehut.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Bulqizë, Rruga "Murat Zhaboli", Pallati Nr.17, Shkalla Nr.1, Kati 3

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (21.04.2017)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.11.2020
Statuti i shoqerise koncesionare
Dokumenta Financiare: Kontrate shitje kuotash (11.04.2017)
Pasqyrat financiare 2017
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates per dhenien me koncesion te hidrocentralit "Guri i Bardhe"
DSK per hidrocentralin Guri i Bardhe (Formulari)
Njoftimi i fituesit
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -355 127,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala