Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Guri i Bardhë

Gealb Energy
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-18 10:32:37

NIPT: L76607401A
Administrator: Genc Mërkuri
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Guri i Bardhë 1, 2, 3 " dhe transferimi i tyre nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës së Konçesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: Gealb Energy
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 03.04.2017
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "ALBMERKURI" SHPK është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.12.2014, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L56307702P, me adresë në Dibër, Krastë, Rruga Murat Zhabolli, pallati 3, shkalla 4/2, pranë zyrave të komunës Martanesh, me administrator dhe ortak te vetëm Genc Mërkuri, me status aktiv. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.05.2022)

SINA 98 është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.10.1998 sipas ligjeve të Republikës, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K01321001T, me adresë Tirane, Rruga “Ali Hafiz Ulqinaku”, Njësia Administrative nr.1, Shkoze, Zona Kadastrale nr.3976, Nr.Pasurise 231/85, Volumi 17, Faqe 171. me administrator Shaban Sina, me status aktiv.Ortake te shoqërisë janë Shaban Sina me 50% dhe Aqif Sina me 50% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.05.2022)

BESLAND është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.02.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K86418402L, me adresë në Dibër, Bulqizë, Lagjia “Qyteti Krastë”, Rruga "Murat Zhaboli”, Pallati Nr. 17, Shkalla 1, Kati 3, me administrator dhe ortak te vetëm Roland Demiri, me status aktiv. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 05.07.2023, terhequr nga QKB ne daten 18.04.2024 , Pronare perfitues te shoqërisë Gealb Energy jane:

I. Genc Mërkuri, shtetas shqiptar, lindur me 1984, pronar përfitues per 51% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë "ALBMERKURI" SHPK, e cila eshte shoqëri meme per Gealb Energy me 51% te kuotave te kapitalit .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 12.04.2017.

II. Shaban Sina, shtetas shqiptar, lindur me 1958, pronar përfitues per 22.5% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 50% te kapitalit te shoqërisë SINA 98, e cila eshte shoqëri meme per Gealb Energy me 45% te kuotave te kapitalit .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 12.04.2017.

III. Aqif Sina, shtetas shqiptar, lindur me 1963, pronar përfitues per 22.5% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 50% te kapitalit te shoqërisë SINA 98, e cila eshte shoqëri meme per Gealb Energy me 45% te kuotave te kapitalit .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 12.04.2017.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Me date 01.04.2021, eshte depozituar shkresa Nr.417/4 Prot.,e Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Verior ku është vendosur masa e sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit Gealb Energy SHPK, me NIPT L76607401A, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

II. Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

III.Bazuar në nenin 15, të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, subjekti raportues, " Gealb Energy" SHPK, ka kryer regjistrimin e pronarit perfitues.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 31.01.2017
Data e Pranimit: 08.03.2017
Data e Nënshkrimit: 21.04.2017-Data e nenshkrimit te kontrates koncesionare
28.03.2022-Data e nenshkrimit te kontrates shtese te koncesionit.
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 800.908.292 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të i Konçesionit, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.2% të të ardhurave neto nga prodhimi i energjisë dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari ka të drejtë të raportojë në përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare.
Shënime: I. Më datë 29.12.2016, Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka shpallur njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Guri i Bardhë”.
Vendndodhja e objektit të kontratës: Në pellgun ujëmbledhës të përrenjve të Zallit të Dishit dhe të Shehut. Lloji i kontratës është Punë.

II. Më datë 31.01.2017, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të hidrocentralit Guri i Bardhë, ku kanë qenë pjesëmarrës këta ofertues me ofertat përkatëse:

a) “Alko-Impex General Construction” - dege e shoqerise se huaj
b) Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Sina 98” sh.p.k, “Besland” sh.p.k dhe “Albmërkuri” sh.p.k me vlerë investimi 800.908.292 lekë/5.889.032 euro.

III. Më datë 08.03.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë njoftoi se oferta e paraqitur nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Sina 98” sh.p.k, “Besland” sh.p.k dhe “Albmërkuri” sh.p.k, për marrjen me konçesion të hidrocentralit “Guri i Bardhë”, është pranuar.
Operatori ekonomik “Alko Impex General Construction” u skualifikua pasi nuk ka dorëzuar të gjithë dokumentacionin e kërkuar dhe në përputhje me kërkesat e parashikuara në shtojcë nr. 9 të DSK, si dhe nuk përmbush kapacitetin ekonomik dhe financiar sipas Dokumentave Standarte të Proçedurës Konkurruese.

IV. Shoqëria "Gealb Energy" është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e krijuar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 21.04.2017, të nënshkruar midis Bashkimit të Përkohshëm të Shoqërive "BESLAND" shpk, "Albmerkuri" shpk dhe "SINA 98" shpk dhe Autoritetit Kontraktues Ministria Energjisë dhe Industrisë, me objekt: Dhënia me konçesion e hidrocentralit "Guri i Bardhë", ku përfshihen Hidrocentrali Guri i Bardhë 1, Guri i Bardhë 2, Guri i Bardhë 3, të cilët do të shfrytëzojnë potencialin hidroenergjitik të pellgut ujëmbledhës të përrenjëve të Zallit të Dishit dhe të Shehut.

V.Me date 28.03.2022 eshte nënshkruar kontrata shtese e koncesionit midis Minsitrise se Infrastruktures dhe Energjise dhe “Gealb Energy “ sh.p.k, per nje ndryshim ne kontratën e koncesionit te formës “BOT” (Ndertim-Operim-Transferim) NR.1139 Rep.,Nr.437/3Kol.., date 21.04.2017 per ndërtimin e hidrocentraleve “Guri i Bardhe”.Sipas kësaj kontrate eshte ndryshuar afati i programit te punimeve.
Autoriteti Kontraktues: Minsitria e Infrastruktures dhe Energjise
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Bulqizë, Rruga "Murat Zhaboli", Pallati Nr.17, Shkalla Nr.1, Kati 3

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (21.04.2017)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 26.05.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
Kontrate shtese e koncesionit date 28.03.2022
Te dhenat e QKB per regjistrin e pronarit perfitues date 26.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.08.2023
Te dhenat per Regjistrin e Pronarit Perfitues deri me date 23.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.04.2024
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 18.04.2024
Dokumenta Financiare: Kontrate shitje kuotash (11.04.2017)
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Pasqyrat Financiare 2023
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates per dhenien me koncesion te hidrocentralit "Guri i Bardhe"
DSK per hidrocentralin Guri i Bardhe (Formulari)
Njoftimi i fituesit
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2023: -1 284 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -2 420 878,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -792 620,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -738 035,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -355 127,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani