Skip to content

COMMUNICATION PROGRESS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-03 15:02:05
JSON

NIPT: K01625001C
Administrator: Gentian Likaj
Objekti i Veprimtarisë: Sherbime ne fushen e teknologjise se informacionit dhe komunikimit (TIK). Konsulence dhe menaxhim te projekteve. Dizenjim, implementim dhe mirembajtje te sistemeve. Sherbime auditimi te sistemeve, hostim infrastrukture dhe software, hostim i bazes se te dhenave, hedhje dhe perpunim te dhenash. Projektim, zhvillim, implementim, testim dhe mirembajtje te platformave dhe sistemeve software e hardware qe perfshihen ne aktivitete ICT, ne te gjitha fushat e aktivitetit te biznesit, te menaxhimit, qeverisjes, prodhimit dhe cdo fushe tjeter aktiviteti ekonomik e shoqeror qe kerkon mbeshtetje nga procese dhe sisteme ICT, perfshire ato ne fushen e administrimit te aktiviteteve te biznesit, ne fushen e edukimit dhe te zgjidhjeve interaktive multimediale, ne fushat e 2 punimeve topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri, sistemet e informacioneve gjeografike (GIS), pasurite e paluajtshme, ne fushen e biznesit financiar e bankar, ne ate te sherbimeve te sigurimit te jetes, shendetit e pasurise, etj. Kurse te formimit profesional per platformat software per nivele te ndryshme (analist, perdorues, zhvillues, trajnues, etj.). Kurse te formimit profesional per sisteme ICT, aplikacione, menaxhim projektesh, menaxhim procesesh dhe cilesie. Dizenjimi grafik, zhvillim dhe mirembajtje e faqeve web. Sisteme monitorimi video. Sisteme dhe pajisje ICT te karakterit industrial dhe per nevoja specifike te projekteve te rendesise se vecante. Import-eksport, dizenjim, prodhim, asemblim dhe aktivitet i tregtimit me shumice e pakice i pajisjeve te telekomunikacionit, informatikes, elektronikes, rrjetave kompjuterike, telefonise, pajisjeve te fuqise, pajisjeve te sistemeve te sigurise dhe akses kontrollit, kamerave, sistemeve video dhe audio, pajisjeve te transmetimit pa vale, kabllove te bakrit dhe kabllove optike. Import-eksport, shitje, implementim, integrim dhe mirembajtje e produkteve software apo sherbimeve te suportit te paleve te treta ne trajten e licensave software apo blerjes se sherbimeve periodike. Sherbime suporti teknik, shitje e marketing per pale te treta. Projektim, ndertim e mirembajtje qendrash te dhenash (data center), perfshire te gjithe elementet pasive e aktive te saj (sisteme, pajisje, software dhe elemente te tjere). Sherbime per data center dhe cloud. Operator i sherbimeve te telekomunikacionit per perdoruesit biznes dhe familjare: Ndertim Rrjetash publike dhe private (aksesi apo transmetimi) te komunikimeve elektronike tokesore fikse (me percjellesa metalike, me fiber optike) ose me radio (wireless). Sherbime publike te komunikimeve elektronike (sherbimi i aksesit ne Internet, transmetimit te te dhenave).
Emërtime të tjera Tregtare: COMMUNICATION PROGRESS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/11/1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 120 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rr. "Stanislav Zuber", Nd. 2, H.I9. Njesia administrative Nr. 7, 1023, Tirane. Zona kadastrale 8210, Nr. Pasurie 7/137 Nd-N8, VOL. 18, Fq. 114 dhe Nr. Pasurie 7/137 ND-N10, VOL. 18. Fq. 116

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate shitblerje kuotash kapitali 19.09.2001
Kontrate shitje kuotash te kapitalit 03.05.2002
Kontrate shitje kuotash 05.06.2003
Kontrate shitje kuota kapitali 10.09.2008
Vendim i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 18.11.2014
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 11.06.2012
Vendim i asamblese se ortakeve per largimin e ortakut dhe zvogelimin e kapitalit 06.12.2018
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 20.07.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 229 756 897,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 154 270 140,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 63 585 322,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 50 415 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 72 218 562,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 33 533 413,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 27 332 818,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 28 561 801,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 42 635 595,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 66 625 937,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:513 632 378,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:468 714 354,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:348 947 811,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:294 579 840,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:295 548 721,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:240 878 144,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:251 324 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 143 810 330,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 174 038 467,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 244 816 839,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala