Skip to content

2 T Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-05 10:59:57
JSON

NIPT: K01731001M
Administrator: Artan Sako
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimit, projektime, ndërtime civile dhe industriale, ndërtim rruge dhe kanalizime etj. Tregti me shumicë dhe pakicë, import eksport të artikujve të ndryshëm etj. Furnizim me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant, Gatimi dhe tregëtimi i produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysëm të gatshme, Riparimi i pajisjeve motorike dhe motoçikletave, Larje dhe pastrim mjetesh motorike. "Leje përdorimi për lëndë plasëse" në funksion të punimeve për ndërtimin e rrugës Qukës – Qafë Plloçe, Segmenti 3, Pogradec, Korçë. Shërbime të ekspertizës dhe profesionale lidhur me pyjet dhe kullotat. Ushtrimi i ekspertizës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin. Hartimi i akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna. Studim dhe përgatitja e projekteve mbi masat kundra zjarrit të ndërtesave të çdo lloji. Përgatitja e dokumentacionit për marrjen e aktit teknik. Trajnime e dhënie të asistencës në fushën e mbrojtjes nga zjarri. Rikonstruksion dhe ndërtim ujësjellësa. Transport të mbetjeve jo të Rrezikshme. Punime infrastrukture në zonat e mbrojtura. Punime për rehabilitimin e skemave ujitëse dhe kanaleve kullues. Mirëmbajtje rrugore (Rutine dhe dimërore) me performancë. Sherbimin e ndermjetesimit per zhvillimin dhe dhenien ne sipermarrje te pasurive te paluajtshme. Ndertim ferma bujqesore. Prodhim dhe shitje energjie nga burime te tjera alternative, burime te rinovueshme, ndertim centralesh fotovoltaike, energji solare, etj, ne Republiken e Shqiperise dhe jashte saj.Vezhgime Arkeologjike, sondazhe arkeologjike, Monitorim Arkeologjik, Konsulence ne fushen e Trashegimise Kulturore.
Emërtime të tjera Tregtare: 2 T
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29/03/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 600 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. NAVIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.06.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K33708682E, me adresë në Korçë, Cerrave, Rruga e Peshkopisë, ndërtesë private, pranë nyjeve të asfaltit, me administrator Genci Sinani. 2 T zotëron 100% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.06.2022)

II. ECO CLEANING, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30/05/2018 sipas ligjit shqiptar, me numër në regjistrin tregtar L81811019S, me adresë në Tiranë, Njesia Administrative Nr.9, Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, Pallati Nr.53, me administrator Taulant Godroli. 2 T sh.p.k zotëron 5% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.06.2022)

III. DITEKO, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K92108022E, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Donika Kastrioti Nr. 4, Pallati Nr. 14, Shkalla Nr. 1, Apartamenti Nr. 21, me administrator Shkëlqim Golli. 2 T zotëron 10% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.06.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Restaurimi ne Projektim dhe Zbatim -
Çështje Ligjore: I. Me date 29.04.2022, sipas Urdherit Nr. 1989 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ELITE BAILIFF'S OFFICE” SHPK., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e zoteruara nga debitori Dritan Troksi në shoqerine "2 T" me Nipt K01731001M.

II. Me date 16.05.2022, sipas Urdherit Nr. 2113-963 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ELITE BAILIFF'S OFFICE” SHPK u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha kuotat/aksionet e zoteruara nga debitori, Dritan Troksi, ne shoqerine “2 T” SHPK, me NUIS( NIPT)- K01731001M. III. Me date 12/01/2023, me ane te Urdherit Nr. 40 Prot., Nr. 2146 Regj., date 09.01.2023 , lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AEF Bailiff Service” sh.p.k., u urdherua vendosja e mases se sekuestros conservative ne kuotat qe zoteron debitori Artan Sadik Sako ne shoqerine "2 T " sh.p.k me NUIS( NIPT)- K01731001M me qellim mostjetersimin dhe /ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga ana jone.” Kreditor: Inspekioriati I Mbrojtjes se Territorit. Bashkia Tirane; Objekti: Pagim Gjobe
Ndryshime
Shënime: Ish adresa dytesore(Nipte sekondare):
1.Durres, Ndertim i Rrjetit K.U.Z te fshatit Shenavlash

2.Elbasan, Librazhd, Ndertimi i rruges Qukes-Qafe Plloce, Km.33+800 - Km.43+310, Bashkia Librazhd
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 5

Adresa:
1. Elbasan, Librazhd, Ndertimi I segmentit rrugor "Zgosht-Ura e Cerenecit" 41.7 km. rrethi Elbasan, qyteti Librazhd

2. Fier, Ballsh, Rikonstruksioni i rrjetit shperndares te Ujesjellesit te qytetit Ballsh

3. Tirane Berxull, Fshati "Berxull", Rruga "Malokve", Are, Zone Kadastrale Nr.1167, Numer Pasurie 211/17, Vol.8, Faqe 180

4. Tirane, Godine banimi dhe sherbime, 5 dhe 9 kate, me 1 dhe 2 kate parkim nentoke, Rruga "Mihal Grameno", Rruga "Ismet Gusia", Njesia administrative nr 2

5. Berat, Mirembajtje Rutine dhe Dimerore me performance rruga Berat- Corovode + rruga Corovode - Hambul + rruga Hambull - Rog 62.7 Km Bashkia Berat

6. Tirane, Rikonstruksion i Fiderit A8 nga ajrore ne kabllore, Bulevardi I ri - Koder Kamez, Bashkia Tirane

7. Korce, Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me performancë rruga Korçë - Voskopoje + rruga Bilisht - Baban - Hoçisht + Rruga Ura Baban - qendra Baban 28.3 Km

8. Tirane, Ndertimi I Unazes se Jashtme Tirane, Loti 7, REF-02822-08-13-2021

9. Vlore, Projekti per Rikualifikimin e vijes bregdetare Vlore-Radhime-Orikum, Loti1, Rajoni Vlore. Kontrata me nr ref CWC/ICB/2021/1

10.Korçe, Pogradec, Ndertimi i rruges Qukes -Qafe plloce, Km.33+800 - Km.43+310, fshati Geshtenjas, Bashkia Pogradec

11.Elbasan, Librazhd , Zgjerimi i rruges Elbasan - Qafe - Thane (Faza III) , REF –83514-10-12-2023, Bashkia Librazhd

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Statuti I shoqerise
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 28.02.2011
Vendimi i asamblese per shtimin e kapitalit 14.09.2009
Vendimi i asamblese per shtimin e kapitalit 04.11.2015
Urdher per Venie Sekuestro 29.04.2022
Urdher per Heqje Sekuestro 16.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Urdher per Venie Sekuestro date 09.01.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 27.09.2023
Raporti i ekspertit kontabel date 02.10.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 150 283 325,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 78 495 703,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 59 253 890,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 197 234 006,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 288 979 150,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 398 930 258,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 67 917 107,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 39 024 183,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 264 324 241,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 14 940 837,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 336 620 778,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 81 277 647,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 84 598 750,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 19 416 695,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 7 944 852,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 948 809 022,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 941 681 083,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 490 724 258,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 892 085 570,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 279 623 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 243 359 771,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 052 447 172,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:667 312 524,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 991 170 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 494 581 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 877 365 461,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 531 081 859,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 390 643 010,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 198 505 079,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 93 122 448,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani