Skip to content

2 T Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-03 11:26:43
JSON

NIPT: K01731001M
Administrator: Artan Sako, Blerim Balla
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimit, projektime, ndërtime civile dhe industriale, ndërtim rruge dhe kanalizime etj. Tregti me shumicë dhe pakicë, import eksport të artikujve të ndryshëm etj. Furnizim me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant, Gatimi dhe tregëtimi i produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysëm të gatshme, Riparimi i pajisjeve motorike dhe motoçikletave, Larje dhe pastrim mjetesh motorike. "Leje përdorimi për lëndë plasëse" në funksion të punimeve për ndërtimin e rrugës Qukës – Qafë Plloçe, Segmenti 3, Pogradec, Korçë. Shërbime të ekspertizës dhe profesionale lidhur me pyjet dhe kullotat. Ushtrimi i ekspertizës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin. Hartimi i akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna. Studim dhe përgatitja e projekteve mbi masat kundra zjarrit të ndërtesave të çdo lloji. Përgatitja e dokumentacionit për marrjen e aktit teknik. Trajnime e dhënie të asistencës në fushën e mbrojtjes nga zjarri. Rikonstruksion dhe ndërtim ujësjellësa. Transport të mbetjeve jo të Rrezikshme. Punime infrastrukture në zonat e mbrojtura. Punime për rehabilitimin e skemave ujitëse dhe kanaleve kullues. Mirëmbajtje rrugore (Rutine dhe dimërore) me performancë. Sherbimin e ndermjetesimit per zhvillimin dhe dhenien ne sipermarrje te pasurive te paluajtshme. Ndertim ferma bujqesore.
Emërtime të tjera Tregtare: 2 T
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29.03.2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 600 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. NAVIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.06.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K33708682E, me adresë në Korçë, Cerrave, Rruga e Peshkopisë, ndërtesë private, pranë nyjeve të asfaltit, me administrator Genci Sinani, me status aktiv. 2 T zotëron 100% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.02.2021).

II. ECO CLEANING, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30.05.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L81811019S, me adresë në Tiranë, Njësia Administrative Nr. 9, Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, Pallati Nr. 53, me administrator Taulant Godroli, me status aktiv. 2 T sh.p.k zotëron 5% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie. 95% te kapitalit e zoteron ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCTION (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.02.2021).

III. DITEKO, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K92108022E, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Donika Kastrioti Nr. 4, Pallati Nr. 14, Shkalla Nr. 1, Apartamenti Nr. 21, me administrator Shkëlqim Golli, me status aktiv. 2 T zotëron 10% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.02.2021).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
I.2.A - Shërbime ekspertize
Restaurimi në Projektim dhe Zbatim -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 5

Adresa:
1) Tiranë, Vaqarr, SHARRE, Zona e Trajtimit të Mbetjeve
2) Tiranë, Berxull, Fshati "Berxull", Rruga "Malokve", Are, Zone Kadastrale Nr.1167, Numer Pasurie 211/17, Vol.8, Faqe 180
3) Fier, Patos, Rikonstruksion i Magjistralit Kryesor dhe rrjetit të brendshëm të ujësjellësit të qytetit Patos, Loti I, (rrjeti shpërndarës)
4) Durres, Rindertimi I objektit te ri "Shkolla 9 vjeçare Hasan Koci", Bashkia Durres
5) Korce, Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me performancë rruga Korçë - Voskopoje + rruga Bilisht - Baban - Hoçisht + Rruga Ura Baban - qendra Baban 28.3 Km;
6) Gjirokastër, Tepelenë, Përmirësimi i Infrastrukturës rrugore në funksion të zhvillimit të turizmit dhe agroturizmit në rajonin 4.
7) Korçë, Ndërtimi i rrugës Qukës Qafë Pllocë, km 33+800, Km 43+310
8) Vlore, Novosele, Rikualifikim urban në Vlorë dhe ndërtimi i argjinaturës për mbrojtjen nga Vjosa në Njësinë Administrative Novoselë
9) Gjirokaster, Tepelene, Rikonstruksion i rrugës Dukaj Sinanaj, REF - 75865-10-17-2020
10) Tirane, Ndërtimi i godinës TIP ne RSU 3 (Nr.7), Rindërtimi i 14 (Katërmbëdhjetë) objekteve Arsimore në Bashkinë e Tiranës
11) Durres, Ndertimi i zyrave te Drejtorise Rajonale OSSH Durres, Bashkia Durres
12) Gjirokaster, Tepelene, Ndertimi i rruges Gusmar-Kuc, Bashkia Tepelene 13) Fier, MALLAKASTER, Ballsh, Rrikonstruksioni i rrjetit shperndares te Ujesjellesit te qytetit Ballsh 14) Durres, Rikonstruksioni Rruga " Manastiri " Shen Vlash

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.02.2021
Statuti I shoqerise
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 28.02.2011
Vendimi i asamblese per shtimin e kapitalit 14.09.2009
Vendimi i asamblese per shtimin e kapitalit 04.11.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 197 234 006,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 288 979 150,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 398 930 258,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 67 917 107,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 39 024 183,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 264 324 241,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 14 940 837,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 336 620 778,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 81 277 647,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 84 598 750,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 19 416 695,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 7 944 852,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 892 085 570,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 279 623 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 243 359 771,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 052 447 172,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:667 312 524,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 991 170 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 494 581 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 877 365 461,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 531 081 859,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 390 643 010,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 198 505 079,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 93 122 448,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.lala