Skip to content
Shërbimi i pastrimit, grumbullimit, transportimit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane për Qytetin Kamëz.

ECO CLEANING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-10-06 11:53:27

NIPT: L81811019S
Administrator: Taulant Godroli
Objekti i Veprimtarisë: Shërbim i pastrimit, grumbullimit, transportit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane nëpërmjet ndërtimit të impiantit të diferencimit për Qytetin e Kamzës dhe transferimi te Autoriteti Kontraktor.
Emërtime të tjera Tregtare: ECO CLEANING
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 30.05.2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Kosove
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 16.04.2018
Data e Nënshkrimit: 23.05.2018
Kohëzgjatja(vjet): 12
Lloji i Kontratës: Kontratë shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Mjedis
Vlera e Investimit(Lekë): 1.350.000.000 lekë
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të autoritetit kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën e 1.5% të të ardhurave nga shitja e mbetjeve pas diferencimit.
Shënime: Bashkia e Kamzës në rolin e "Autoriteti Kontraktor", fton Operatorët Ekonomik në një procedurë Koncesioni/ Partneriteti Publik Privat për dhënien me konçesion të shërbimit të pastrimit, grumbullimit trasportimit dhe seleksionimit të mbetjeve të Bashkisë Kamëz nëpërmjet ndërtimit dhe të një stacioni trasferimi në përputhje me proçedurat dhe kushtet e përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe me kushtet e kontratës. Shpallja e konçesionit është bërë më datë 01.03.2018. Vlera e parashikuar e projektit është 1 389 833 694 (një miliard e treqind e tetëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e tridhjetë e tre mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH. Autoriteti Kontraktor ka parashikuar në lidhje me shlyerjen e vlerës së investuar nga koncesionari faktin se koncesionari do të likujdohet per nje periudhe kohore prej 12 vitesh nga momenti i nënshkrimit të kontratës.

Më datë 16.04.2018 është mbajtur procedura konkuruese për konçesionin e shërbimit të pastrimit, nga e cila është shpallur fitues bashkimi i operatorëve: ALKO-IMPEX General Construction dhe 2 T shpk. Më datë 30.05.2018, bashkimi ekonomik i operatorëve fitues kanë themeluar shoqërinë konçesionare ECO CLEANING shpk.
Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamëz
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Administrative Nr. 9, Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, Pallati Nr.53

Adresa:
Tiranë, Kamëz, Valias, Kamëz, zona kadastrale 2066, nr. pasurie 343

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrata koncesionare date 23.05.2018
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.06.2020
Akti I themelimit te shoqerise koncesionare
Shtojcat e kontrates koncesionare
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi I kontrates 01.03.2018
Specifikimet teknike (Njoftimi)
Draft kontrate per dhenien me koncesion te sherbimit te pastrimit te mbetjeve Kamez (Njoftimi)
DSK per sherbimin e pastrimit te mbetjeve (Njoftimi)
Harta e rrugeve Bashkia Kamez (Njoftimi)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 152 957,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 191 426,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:113 826 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:56 250 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala