Skip to content

LNK (ish L.N.K.) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-24 13:56:46
JSON

NIPT: K02003004P
Administrator: Engjëllushe Kurti
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim të veprave të ndryshme. Shfrytëzimin në objektin e gëlqerorëve Pashkashesh, veprimtari minerare.
Emërtime të tjera Tregtare: LNK (ish L.N.K. shpk)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/07/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 100 000,00
Numri i pjesëve: 200 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Bushtrica Energy 2009, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 02.11.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K98505601E, me adrese Elbasan, Librazhd, Lagjja 1, pallati 7, shkalla 1, me administrator Ilmi Loshi dhe Sofia Mano. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria LOSHI BL me 22.5% te kapitalit; shoqeria A. S. K. OIL me 39.5% te kapitalit dhe shoqeria LNK me 39% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 31.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Leje perdorimi rezerves ujore, baseni Shkumbin -
Çështje Ligjore: I. Me date 25.07.2014 Urdhrit Nr.271 Dosje, Nr.271/9 Prot, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor AB", u vendos qe Qendra Kombëtare e Rregjistrimit Tiranë ti vendosë masën e sekuestros konservative shoqërisë "LNK" shpk me NIPT K02003004P.

II. Me date 20.01.2015, sipas Shkresës Nr.3362/1 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.

III. Me date 22.05.2015, sipas Urdhërit Nr.271/11 Prot., nr.dosje 271, lëshuar nga Shoqëria “Sherbimi Permbarimor AB” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative te vene ne aksionet e debitorit "LNK" shpk me NIPT K02003004P te perfaqesuar nga Taip Kurti.

IV. Me date 09.06.2015, sipas Urdherit, Nr.29 Regj, Nr.214 Prot, lëshuar nga zyra permbarimore “ ILIA ELEZI”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ndaj kuotave apo aksioneve ne pronesi te debitorit shoqeria “ L.N.K”, me NUIS K02003004P.

V. Me date 21.03.2017, sipas Urdhrit, Nr. 121 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr.4476 Prot, date: 28.03.2017, lëshuar nga zyra permbarimore “Elsona Kuçi”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kapitalin e debitorit shoqeria” L.N.K”shpk, me NUIS K02003004P, ne menyre qe te mos kryer asnje veprim tjetersimi apo disponimi.

VI. Me date 19.09.2017, sipas Urdhrit, Nr. 7596 Prot, lëshuar nga Zyra Permbarimore Tirane, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e shoqeris ” L.N.K” shpk, me NUIS K02003004P.

VII. Me date 19.10.2018, sipas Urdhrit Nr. 1323-018Regj(Dosje), protokolluar nga QKB me Nr.11882 Prot., lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Artan Sima, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e sekuestros mbi pasurite e luajtshme, te llogarive, depozitave apo kredite, te debitorit:Shoqeria “LNK” sh.p.k., me NIPT-K02003004P, me administrator Taip Kurti.

VIII. Me date 14.12.2018 , sipas Urdherave Nr. 161/3 Prot., date 14.12.2018 dhe Nr. 160/4 Prot., date 14.12.2018 leshuar nga Shoqeria Permbaruese DE NOVO sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros konservative ne aksionet/kuotat e e debitorit shoqeria LNK sh.p.k me administrator Taip Kurti me NUIS (NIPT)- K02003004P si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksionet/kuotat duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje I bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

IX. Me date 20.06.2019, sipas Urdhrit nr. 119/4Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “DE NOVO” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor Klodiana Tabaj protokolluar nga QKB me nr. 8678Prot., datë 25.06.2019, dhe Depozitim i Urdhrit nr. 120/3Prot., datë 20.06.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “DE NOVO” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor Klodiana Tabaj protokolluar nga QKB me nr. 8677Prot., datë 25.06.2019 u urdherua QKB për: “Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet që debitori Taip Kurti zotëron pranë subjektit “LNK” sh.p.kme Nipt K02003004P, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter I cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar”.

X. Me date 18.10.2019,Urdhrit Nr.1510 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 13559Prot datë 25.10.2019 të shoqërisë përmbarimore “Studio Pema” shpk , u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet debitorit LNK shpk K0203004P me qëllim motjetësimin e tyre për tu shmangur nga detyrimi për ekzekutimin e titullit ekzekutiv nr. 590234-1/faturat tatimore të konsumatorit të ujit të pijshëm, në zbatim të urdhërit të Ekzekutimit Nr. 138 datë 20.02.2019, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

XI. Me date 24.12.2020, sipas Urdhrit Nr.4466 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u urdherua vendosja e mases se sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “LNK”shpk, me NUIS(NIPT)- K02003004P, pasi tatimpaguesi nuk ka paguar detyrimin ne afatin e caktuar.

XII.Me date 11.10.2022, eshte depozituar urdheri Nr. 676/3 Dosje., leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Euglent Osmanaj, ku është urdhëruar: Vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet dhe aksionet e debitor Shoqëria “LNK” SHPK me NIPT- K02003004P.

XIII. Me date 09.06.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 27258 Prot, “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin, subjekti “LNK”, SHPK pajisur me NUIS (Nipt) - K02003004P me anë të së cilës synohet që në QKB, të mos lejohet tjetërsimi mbi pasuritë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesi deri në shlyerjen e ]detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr 7, Rruga Frosina Plaku, Banesa nr 7, prane 21 Dhjetorit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.06.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 21.01.2008
Vendim i Asamblese se Ortakeve date 26.02.2008
Raport Auditimi per Zmadhim Kapitali date 03.07.2012
Vendim i Asamblese se Ortakeve Zmadhim Kapitali date 03.07.2012
Kontrate Shitblerje Kuotash date 16.07.2014
Urdher per Venie Sekuestro date 21.03.2017
Urdher per Venie Sekuestro date 19.09.2017
Marreveshje Siguruese mbi Kuotat date 28.12.2017
Urdher per Venie Sekuestro date 19.10.2018
Urdher per Venie Sekuestro date 14.12.2018
Deshmi e Trashegimise Ligjore date 25.05.2019
Urdher per Venie Sekuestro date 25.06.2019
Urdher per Venie Sekuestro date 25.10.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.04.2024
Urdher per venien e sekuestros konservative date 11.10.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008-2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -6 287 108,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -5 366 709,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 813 628,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -3 156 981,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -11 320 053,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 400 112 427,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 5 152 690,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 30 082 874,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 20 485 973,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 887 220,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 666 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 553 144 901,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 176 867 682,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 237 768 461,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 380 021 886,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016

Punuar Nga : A.Baja/L.Kanani