Skip to content

ERGI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-23 16:00:17
JSON

NIPT: K02727229P
Administrator: Ergi Balla
Objekti i Veprimtarisë: Ndërmarje ndërtimi për vete dhe për të tretë në kryerjen e veprimtarive ndërtimore, ndërtime civile, industriale, bujqësore, turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike...etj që lidhen me to. Studim, projektim, ndërtim e zbatim të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike të të gjitha llojeve. Projektim, ndërtim, montim, zbatim e rikonstruksion të: godinave të të gjitha llojeve, rruge të çdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime nentokesore, ura e vepra arti, ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime hidroteknike, mbrojtje lumore, sistemime hidraulike e binifikime, barriera dhe mbrojtje lumore, diga, damba, tunele. Ndërtime n/stacione elektrike, linja të tensionit të larte, të ulët e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Ndërtim impjante idrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirëmbajtjen e tyre. Impjante ngritëse transportuese. Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike e druri. Impjante teknologjike, termike e kondicinimi. Impjante e linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impjante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni..etj. Impjante të sinjalistikës rrugore të trafikut, sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Investime në ndërtime civile, pallate e në ndërtime turistike. Hapjen e agjensive imobilare. Transport mallrash dhe udhëtarësh e pika servisi për automjete. Import-eksport sipas legjislacionit shqipëtar. Ndërtim hidrocentrale, prodhim të energjisë elektrike dhe shitje të energjisë elektrike. Ripopullim, peshkim. Mobilim zyrash, ambjente të ndryshme, mobilim shkollash, spitalesh, ambjente banimi, etj. Mbrojtje nga zjarri dhe shpëtim, studim e përgatitje projektesh mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloji. Hartimi i akteve të ekspertizës për zjarret e rëna. Grumbullim, transportim, ruajtje e mbetjeve urbane. Veprimtarinë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis. Grumbullim, transportim dhe ruajtje të mbetjeve urbane dhe mbetjeve nga prishjet dhe ndërtimet.
Emërtime të tjera Tregtare: ERGI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07.03.2000
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 290 382 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Elbasan, Automjet me targe AA 216 AE.
2) Elbasan, Bradashesh, Rimorkio me targe ADR595
3) Elbasan, Rimorkio 3 Karotrec me targe ACR 179
4) Elbasan, Kamion me targe AA 211 VS.
5) Elbasan, Kamion me targe AA 557 NB
6) Elbasan, Kamionçine me targe AA 193 SA.
7) Elbasan, EL 1401 C
8) Elbasan, AA 657 JY
9) Elbasan, AA 910 JA
10) Elbasan, Mjet me trage AAR 786.
11) Elbasan, AA 306 GK
12) Elbasan, Kamionçine me targe AA 137 NE
13) Elbasan, AA 367 HC
14) Elbasan, Gjysëm rimorkio me targë AGR 384
15) Elbasan, Kamion me targë AA 848 BN
16) Elbasan, DR 9836 D Elbasan, Kokë tërheqëse me targë AA 522 YD.
17) Elbasan, Gjysëm rimorkio me targë AGR 386.
18) Elbasan, Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare "Jorgji Dilo".
19) Elbasan, Kokë tërheqëse me targë AA 416 XZ.
20) Elbasan, AA 157 CD
21) Elbasan, Kamionçine me targë AA 451 VS
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Më datë 26.03.2012, me anë të urdhrit Nr. 3046 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, u vendos sekuestro mbi kuotat e debitorit shoqërisë "Ergi" sh.p.k me NUIS (NIPT) - K02727229P, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.

II. Më datë 16.05.2012, me anë të Urdhrit Nr.7040 Prot., Nr.Dosje 435, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private "E.P.S.A." sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros nga kuotat e shoqërisë “ERGI", me NUIS (NIPT)- K02727229P, të bllokuar me shkresën Nr.3046 Prot., datë 26.03.2012 të shoqërisë "E.P.S.A." sh.p.k.”
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Bradashesh, Autostrada Elbasan Metalurgji, km 3, prane kendit sportiv PEPA

Adresa:
1) Elbasan, Belsh, Rikonstruksion i Shkolles se Mesme Belsh " Sami Frasheri'.
2) Elbasan, Librazhd, Shtesë anësore 3-kate dhe ndërtim palestre për shkollën 9-vjecare "Vilson Blloshmi"
3) Elbasan, Cerrik, Rikonstruksion i shkollës së mesme bujqësore "Mihal Shahini"
4) Elbasan, Lagjja Skenderbej, zk.8523, pasuria 18/324.
5) Elbasan, Rruga Mozge, zk.8526, pasuria nr.328/9.

Faqja Web:
nuriballa@ergishpk.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.02.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Dokumenta te ndryshem
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 12.11.2018
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 10.10.2011
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 20.11.2012
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 22.10.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 01.10.2010
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 22.09.2016
Raporti per zmadhimin e kapitalit 15.11.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 93 491 881,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 56 478 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 58 321 268,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 53 884 042,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 45 665 138,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 51 207 280,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 34 613 485,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 26 022 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:991 412 283,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:680 687 721,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:680 687 721,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:500 316 017,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:568 696 130,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 590 717 351,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 405 731 148,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 299 159 533,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala