Skip to content

MEROLLI OIL (ish "MEROLLI")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-27 10:39:50
JSON

NIPT: K04005080H
Administrator: Kujtim Merolli
Objekti i Veprimtarisë: Tregti karburanti,Imp-Exp,Prodhim materiale ndertimi,germime dheu,ndertime,punime mirembajtje,tregeti e vajrave lubrifikante, pjeseve te kembimit per makina, servis dhe tregtim makinash dhe aksesoreve te tyre etj.Tregtim auto-gazi.Bar-bufe. - Konsulence teknike ne fushat e bujqesise dhe blegtorise dhe kryerje te analizave te tokes, produkteve , produkteve dhe inputeve , certifikimi i tyre. - prodhimi, kultivimi, perpunimi, grumbullimi, transporti i produkteve ushqimore me prejardhje shtazore dhe bimore te te gjitha llojeve. - Import, Eksport shperndarja dhe tregtimi i lendeve ndihmese ne bujqesi dhe blegtori, i plehrave kimike dhe organike. - Import, Eksport i makinerive dhe paisjeve te transportit , mjeteve agrobujqesore, ndihmesave teknologjike. - Ndertimi, operimi dhe trasferimi i centraleve ku perfshihet financimi, projektimi, ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja e energjise elektrike. - Importi dhe venia ne perdorim e turbinave, paneleve diellore, per prodhimin e energjise te te gjitha llojeve dhe paisjeve qe lidhen me to. - Importi dhe venia ne perdorim e eksportimi dhe shitja e energjise elektrike ne zbatimin te kontrates koncensionare , makinerive , paisjeve e materialeve te para te nevojshme per prodhimin e energjise te te gjitha llojeve. Shitje te lendeve djegse dhe te bomblave te gazit te lengshem te naftes.
Emërtime të tjera Tregtare: MEROLLI OIL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29.01.1999
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 33 720 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Korce, Autobot ABR 211
Korce, Kamion Benc AA 194 UY
Korce, Koke terheqese Volvo AA 195 TL
Korçe, Autobot ACR 282
Korce, Kamion Volvo AA 977 KO.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: 21.05.2015 Numri i ceshtjes: CN-055712-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.756/1 Dosje, Nr.1225 Prot, datë 07.05.2015, "Për Vënien e Sekuestros konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore 6 "TDR Group", ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria "Merolli Oil" me NIPT K04005080H.

Sipas Urdherit te lëshuar date 17.02.2017, eshte vendosur: zhbllokimi nga masa e sekuestros konservative aksionet e shoqërisë "MEROLLI OIL" shpk me NIPT K04005080H.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë VLOCISHT LIBONIK

Adresa:
Korce, Lagjja e Re, Zona kadastrale 8562, Nr.pasurie 5/1273
Korce, Libonik, VLOCISHT Rruga Korce-Tirane, Km. i 7, zona kadastrale nr.3803, nr.pasurie 171/61
Korce, Libonik, Kthesa e Rembecit, Libonik
Korce, Pojan, Fshati Shengjergj, zona kadastrale 1886, nr.pasurie 25/46
Korce, Rruga Unaze, Zona Kadastrale 8564, Nr.pasurie 7/60.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.09.2021
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 14.07.2010
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 13.07.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 7 737 938,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 128 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 744 776,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 944 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 983 852,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 180 873,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 445 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 779 920,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 260 192,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 6 298 592,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 1 771 452,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 1 139 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:191 389 238,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:188 198 476,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:133 267 707,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:97 169 614,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:100 704 775,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:153 477 919,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 104 127 895,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 65 828 948,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 89 603 249,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 151 326 615,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 105 432 450,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 50 878 083,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani