Skip to content

NEAL-86
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-10 12:41:02
JSON

NIPT: K04814851T
Administrator: Aneld Këndezi, Skënder Këndezi
Objekti i Veprimtarisë: Import-export dhe tregtim me shumice e pakice i pajisjeve te kondisionimit, ndertim, montim, instalim, mirembajtje te sistemeve te thjeshta dhe komplekse te kondisionimit.Import-export dhe tregtim me shumice e pakice i pajisjeve elektrike, elektronike, elektromekanike, hidraulike, mekanike ne funksion te ndertimeve civile - industriale. Ndertim, montim, instalim dhe mirembajtje te pajisjeve elektrike, elektronike, elektromekanike, hidraulike, mekanike.Ndertim, instalim i sistemeve te telefonise, te sistemeve cctv, te infrastrukturave dhe rrjeteve IT, miremvajtje e tyre dhe tregtim me shumice e pakice i elementeve kryesore dhe aksesore te ketyre sistemeve.Sherbim mirembajtje i sistemeve elektronike te komunikimit, te sistemeve te tekekomunikacionit, te sistemeve kundra zjarrit, te sistemeve elektronike te sigurise, te sistemeve te ngrohje - ftohje, te sistemeve hidraulike, te sistemeve hidrotermo sanitar, te sistemeve te aspirimit dhe kondisionimit, te sistemeve te shkalleve levizese dhe ashensore.Ndertim, instalim, montim, konfigurim dhe mirembajtje te sistemeve te automatizuara te kontrollmonitorimit ne distance.Ndertim, instalim i sistemeve te fonise dhe te ndricimit.Mirembajtje rutine me performance dhe punime dimerore ne rruge.Ndertim dhe mirembajtje te impianteve te prodhimit te energjise elektrike, ndertimet e nenstacioneve, kabinat e transformatoreve linja TN e te mesem dhe shperndarje te energjise si dhe import export, tregtim i pajisjeve primare dhe sekondare te tyre. Tregtim, instalim, mirembajtje i matesave te energjise dhe ujit.Mirembajtje te godinave civile-industriale, punime ne to dhe te sistemeve te brendshme te tyre. Germime dheu me punime eventuale murature e beton arme, prishje dhe punime ne toke te germuar, prodhim materiale ndertimi, ndertime civile, industriale, arsimore, spitalore, rrugore etj, rikonstruksione dhe mirembajtje te tyre. Ndertime hekurudhore, ura dhe vepra arti, detare, ndertime dhe punime ne porte detare dhe aeroporte. Ndertime dhe rikonstruksione hidraulike dhe hidroteknike, ujesjellesa, kanalizime, mbrojtje lumore, kanale ujeites dhe vadites. Vepra te veçanta e punime speciale restaurimi, karpentierie, impiante teknologjike e te veçanta. Punime montimi ne impiantet e prodhimit dhe shperndarjes se energjise. Punime sherbimi topogjeodezike. Ndertime civile industriale me konsrruksion metalik, druri, xhami etj. Ndertime tunelesh, diga, shpime etj. Ndertime dhe rikonstruksione , hidrocentrale, nenstacione, linjat e transmetimit te energjise elektrike te TL, TM dhe TU. Te gjitha punimet speciale te instalacionit ne funksion te ndertimeve civile e industriale. Sherbime pastrimi te zonave urbane, rurale dhe te ambienteve te brendshme te objekteve. Grumpullim, transportim te mbetje urbane dhe inerte ne venddepozitime dhe trajtimi i tyre. Punime mjedisore, gjelberimi dhe dekor. Sherbime dezinfektim, deratizim, dizinsektim.Tregtim me shumice e pakice i materialeve te ndertimit te te gjitha llojeve ne funksion te ndertimit e rikonstruksionit te objekteve civile industriale dye transportimi i tyre. Import export e tregtim i makinerive te renda dhe automjeteve, i pjeseve te tyre te kembimit. Mobileri, mobilim zyrash. mobilim hotelesh dhe objekte te ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: NEAL-86
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/09/2001
Rrethi: Sarandë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 09.07.2019, me ane te urdhrit Nr.621/5 Prot, lëshuar nga Studio Permbarimore L.D.C, u urdherua vendosja e masës së Sekuestros Konservative mbi aktivet e palës debitore shoqëria “NEAL-86” SHPK pajisur me NUIS(NIPT) – K04814851T.

II. Me date 05.03.2020, me ane te urdhrit Nr.621/14 Prot, lëshuar nga Studio Permbarimore L.D.C, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore shoqeria “NEAL-86” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K04814851T.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore, Sarande, LAGJA 4

Adresa:
Vlore, Sarande, Kaminon Vinç tip" Man" me targe SR 5021 B

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje 18.02.2004
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 108 141,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 343 285,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 163 849,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 036 972,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 638 814,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 724 236,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 681 143,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 885 638,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 737 957,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:25 358 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:53 881 093,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:59 040 160,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:49 001 071,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:34 120 987,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:10 997 141,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 51 982 669,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 34 817 963,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 39 262 921,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja