Skip to content

Edonil Konstruksion (Ish BOGOVA - 2000) Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-11 14:28:25
JSON

NIPT: K11519006K
Administrator: Ismail Meço
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime civile, industriale, turistike, dhe kompletimi i instalimeve të nevojshme për to. Rikonstruksione godinash civile, ekonomike, veshje fasadash. Ndërtim rrugësh, vepra arti, ujësjellës e kanalizime. Nyje prodhimi për inerte, beton dhe element të parafabrikuar. Aktivitet minerar dhe punime me lëndë plasëse të përdorimit civil. Punime e shërbime komunale, gjeodezike-inxhinierike dhe të mirëmbajtjes. Import-eksport me shumicë e pakicë. Ndërtime të impianteve për prodhimin e energjisë elektrike, hidrocentrale, diga dhe tunele hidroteknike. Prodhim, transmetim dhe shitje të energjisë elektrike. Bar - kafe, hoteleri, guide turistike, resorte turistike. Grumbullim dhe transport mbetjesh inerte, menaxhim mbetjesh jo te rrezikshme
Emërtime të tjera Tregtare: Edonil Konstruksion, Arc Hotel
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/12/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 228 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. SNOW ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 10/04/2010 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L06614401F, me adrese ne Bulqize, Martanesh, Kraste, Ndertese 1 kateshe prane zyrave te Komunes Kraste, me administrator Ismail Meço. Edonil Konstruksion zoteron 70% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.05.2023

II. STRAVAJ ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 24/05/2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L11823001A, me adrese ne Librazhd, Fshati Shqiponje, Ndertesa e Godines se H/C "Stavraj", Zona Kadastrale Nr. 34/6, me administrator Ymer Dashi. Edonil Konstruksion zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.05.2023

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane, Kamionçinë tip Iveco me targë AA 684 EM

2. Tirane, Autovinç tip Liaz Famba me targë AA 114 IG

3. Tirane, Automjeti kamion tip Benz me targë AA 447 AI
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Shënime: Ish adresa dytesore(Nipte Sekondare):
Tirane, Njësia Administrative nr.10, Rruga "Myslym Shyri", zonë kadastrale 8250
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Mihal Popi, Pallati Nr. 4, Kati I

Adresa:
1.Tirane, Rruga "Jordan Misja",Njesia Administrative nr.9,Tirane.zona kadastrale nr.8330,nr.pasurie 6/176,,volumi 7,faqe 91

2.Tirane, Zona kadastrale nr.8380,njesia strukturore TR/278,pasurite me nr.3/465,3/466,3/447,3/449,3/443,3/448,3188 ne rrugen Besim Imami Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 11.05.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate kalimi kuotash ne zoterim pasive date 30.11.2010
Kontrate shitblerje kuotash kapitali date 15.04.2011
Revokim kontrate date 11.03.2013
Kontrate shitje kuotash kapitali date 28.05.2010
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 10.09.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit date 30.06.2009
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 13 961 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 7 488 930,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 229 015,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 326 524,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 885 964,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 11 872 705,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 11 747 804,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 300 001,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 11 517 457,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 928 228,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 12 572 614,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:230 793 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:234 565 127,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:188 932 581,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:19 550 676,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:34 462 034,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:79 680 850,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:113 190 087,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:122 083 301,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 231 523 151,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 194 576 457,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 201 223 875,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani