Skip to content

Unioni Shqiptar Kursim Kredi (Ish Unioni Financiar Rural)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-09 10:11:45
JSON

NIPT: K11931001T
Administrator: Genc Juka
Objekti i Veprimtarisë: Të marrë depozita, japë hua, inkurajojë, shërbejë anëtarëve të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: UNIONI SHQIPTAR KURSIM KREDI
Forma ligjore: Shoqëri kursim krediti
Viti i Themelimit: 01.02.2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 054 850,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FED invest, nje shoqeri kursim krediti, e themeluar me date 11.09.2002 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrin tregtar NIPT K82923207C, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr 4, rruga Qemal Stafa, pallati 9 katesh, nr.70, me anetare te bordit drejtues: Zana Konini, Valentin Gocaj, Lindita Milo, Drini Salko dhe Merita Cani (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.01.2021)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: BANKA CREDINS, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 31.01.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K31608801O, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Nr. 8, me administratore Maltin Korkuti dhe Monka Milo. FRIGO ALBA zoteron 0.68% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.01.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Hasan Shehu, Namik Zeneli, Xhevdet Kapaj, Genc Juka, Mehdi Pepa, Zyjdi Boja
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 13.05.2016, me ane te urdhrit Nr.181/26 Prot, Nr. 892 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Enforcement Group, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore Unioni Shqiptar Kursim Kredi sh.k.k me NUIS (NIPT) K11931001T. Kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri momentin e revokimit te mases se sigurimit te padise.

II. Me date 19.05.2016, me ane te Urdhërit Nr.207/2 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 1531 Prot., date 19.05.2016 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Sherbimi Permbarimor STAR", drejtuar QKB, u urdherua vendosja e masës sekuestro konservative ne kuotat e Unioni Shqiptare Kursim Kredi me Nipt K11931001T deri ne Shumen 67 676 302 leke. Kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekustruara deri ne momentin e revokimit te mases se sigurimit te padise.

III. Me date 02.06.2016, me ane te Urdhërit Nr.207/5 Prot, Nr. 896 Regj, protokolluar nga QKB me Nr. 1531/1 Prot., date 02.06.2016 me lende: "Kerkese per korrigjim gabimi”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"ENFORCEMENT GROUP", drejtuar QKB, me ane te se ciles Shoqeria Permbarimore "ENFORCEMEN GROUP" me ane te shkreses Nr. 207/2 Prot., date 19.05.2016, ka urdheruar vendosjen e mases se sekuestros konservative ne kuotat e Unionit Shqiptare Kursim Kredi me NIPT K11931001T deri ne Shumen 67, 676, 302 leke. Kuotat do te qendrojne te sekuestruara deri ne momentin e revokimit te mases se sigurimit te padise. Me date 01.06.2016, kjo sekuestro per nje gabim material eshte vendosur ne te dhenat e subjektit si shkrese e leshuar nga Shoqeria Permbarimore " Sherbimi Permbarimor STAR", nderkohe qe eshte urdher i shoqerise permbarimore "ENFORCEMENT GROUP".

IV. Me date 05.09.2016, me ane te Urdhrit Nr.181/5 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "ENFORCEMENT GROUP" sh.p.k., protokolluar nga QKB me Nr.6759 Prot., datë 05.09.2016, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërise "Unioni Shqiptar Kursim Kredi " sh.p.k., me NIPT K11931001T.

V. Me date 16.09.2016, me ane te Urdhrit Nr.207 Regj, date protokolluar nga QKB me Nr.7218 Prot, date 16.09.2016, leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Enforcement Group" sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat e Unionit Shqiptar Kursim Kredi me Nipt-K11931001T deri ne shumen 67.676.302 leke. Kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne momentin e revokimit te mases se sigurimit te padise.

VI. Me date 16.09.2016, me ane te Urdhrit Nr.181 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.7217 Prot, date 16.09.2016, leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Enforcement Group" sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat e Unionit Shqiptar Kursim Kredi me Nipt K11931001T. Kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne momentin e revokimit te mases se sigurimit te padise.

VII. Me date 29.01.2016, me ane te shkreses Nr. Prot.5867/1, Keshilli Mbikqyres i Bankes se Shqiperise ka miratuar bashkimin me perthithje te shoqerive te 70 shoqerive te kursim kreditit pjese e Unionit Shqiptar te Kursim Kreditit ne nje shoqeri te vetme kursim kredi dhe revokimin e licencave te shoqerive te kursim kreditit te perthithura. Shoqeria perthithese e kursim kreditit eshte “FED Invest” (me pare BELESH) dhe

VIII. Me date 16.11.2018, me ane te urdhrit Nr.207/5 Prot, Nr.896 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.13190 Prot, datë 19.11.2018, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “ENFORCEMENT GROUP” drejtuar QKB, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotate Unioni Shqiptar Kursim Kredi me NIPT K11931001T bazuar në Vendimin Gjyqësor për marrjen e masës se Sigurimi të Padisë, nr. 7186 Aktit, dt 17.05.2016 vendosur me shkresen Nr.207/2 Prot, datë 19.05.2016, protokolluar nga QKB me Nr. 1531 Prot., date 19.05.2016 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Sherbimi Permbarimor STAR".

IX. Me datë 16.11.2018, me ane te urdhrit Nr.892 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.13189 Prot, datë 19.11.2018, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “ENFORCEMENT GROUP” drejtuar QKB, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat e Unionit Shqiptar Kursim Kredi me NIPT K11931001T për praktiken permbarimore bazuar ne Vendimin e Ndermjetem nr. 5859 Regj.Them, date 11.05.2016 vendosur me shkresen, Nr.181 Regj, date 16.09.2016 protokolluar nga QKB me Nr.7217 Prot, date 16.09.2016, leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Enforcement Group" sh.p.k ".
Ndryshime
Shënime: Anetaret e Komitetit Mbikqyres: Fatosh Danaj, Flamur Roshi, Ernesti Sema
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Qemal Stafa, Pallati 9 Katesh, Nr.70, Kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.11.2021
Akti i themelimit
Vendim i Keshillit Drejtues per largimin e anetareve te unionit 26.04.2018
Vendim i Keshillit Drejtues per doreheqjen e administratoreve 08.12.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -20 731 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -112 523 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -524 898 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -25 162 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -360 172 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 227 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 179 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 11 197 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:399 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:17 250 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 773 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:123 385 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:509 245 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 384 719 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 778 874 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 499 078 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2020

Punuar Nga : A.Lala