Skip to content

KLEIDI (Ish DEA)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-02 10:55:17
JSON

NIPT: K12511603H
Administrator: Leonard Micka
Objekti i Veprimtarisë: Agjensi turistike,organizime udhetimesh brenda dhe jashte vendit. Shtje te biletave te te gjitha llojeve.Transport udhetaresh brenda dhe jashte vendit. Shitje me shumice dhe pakice te karburanteve,transport karburantesh, riparim automjetesh.Tregeti e pergjithshme, import eksport. Ndertime industriale, rrugesh. Transport mallrash brenda dhe jashte vendit. Dhe shitje me pakice te gazit te lengshem. Shitje me shumie dhe pakice te karburanteve,te naftes bruto dhe/ose nenprodukteve te saje, vajrave lubrifikante dhe filtra per mjetet e transportit. Tregtimi me shumice dhe pakice i naftes,gazit, nenprodukteve,perfshire ato bio, si dhe lendeve djegese, duke perfshire tregtimin me shumice te naftes bruto e nenprodukteve te saj te kategorive 0, II, III, IV e V, si dhe nenproduktet qe destinohen per furnizimin e mjeteve te fluturimit ajror dhe tregtimi me shumice te gazit te lengshem te naftes, kategoria I, perfshire edhe mbushjen e bombolave me kete nenprodukt, tregtimi me shumice i karburanteve per mjetet e fluturimit Benzine avjonash kategoria II/B, Vajgur Avionash kategoria III/C,per mjetet e fluturimit. Furnizim me karburant dhe lubrifikant per mjetet lundruese(detare). 2 Import eksport tregtimi me shumice e pakice te karburanteve, lubrifikanteve, vajrave, graso,gaz e lende djegese te te gjitha llojeve dhe kategorive. Prodhim, eksportimport,tregtim te materialeve te ndertimit dhe te materialeve qe perdoren per industrine e naftes,gazit, ujit dhe minierave. Shoqeria mund te kryeje te gjitha operacionet prodhuese,ndertuese,ndertime te objekteve te ndryshme industriale e civile,prodhim te inerteve dhe materiale ndertimi. Tregtimin e qymyrit bituminoz, bitumit te paster, dolmitit kokerr.Transportimi,qe perfshin transportimin kombetar dhe nderkombetar te mallrave per vet shoqerine dhe per llogari te te treteve,per import dhe per eksport.Veprimtari tregtare,ku perfshihet tregtimi me shumice dhe pakice i mallrave, i pasurive te luajtshme e te paluajtshme. Servis automjeti, rregullim i makinave, riparim i paisjeve motorike dhe motocikleta,gomisteri,shitje automjetesh, sherbim transporti per vete dhe te trete, blerje makineri e pajisje kembimi, goma, aksesore,larje automjetesh (lavazhe), sherbim i lyerjes me bojra per automjetet, autovetura dhe kamiona, sherbim pastrim ne institucione, ne ambiente te brendshme e jashtme. Sherbim hotelierie, Bar restorant, Tregetimi kafe,uje i pijshem dhe ushqimore te ndryshme.Gatime dhe tregetimi i produkteve ushqimore te gatshme dhe gjysem te gatshme. Transport mallrash brenda dhe jashte vendit si dhe tregetimin me shumice dhe pakice per llogari te vete shoqerise apo te treteve ku perfshihen pllaka, mermere,granit,laminat,kolle, parket,inerte,rere,zhavor ,gelqere, cimento,tulla,vegla pune,gure,llac si dhe cdo material tjeter qe nuk eshte permenduar ketu por qe perdoret per qellime ndertimi, materiale mishelatore, xham,duralumine,bojra hidromat, materiale adezive,vaj hekuri. Artikuj te ndryshem industriale, bujqesor, ushqimor,materiale elektrike,ndertimi,hidraulike, hidrosanitare te cdo lloji Zhvillim i aktivitetit ne fushen e programimit dhe mirembajtjes te software dhe platformave software. Tregetim te shtypshkrimeve te ndryshme e te paisjeve te ndryshme te zyrave. Ndertim,montim dhe rikonstruksion i objekteve dhe veprave te cfare dollojshme,industriale,turistike, civile. Asfaltim rrugesh mirembajtje te rrugeve dhe ndertimin e tyre,punime bonifikimi,lyerje veshje fasade dhe vijezim rrugesh. Grumbullim,transportim,seleksionim te mbetjeve urbane dhe riciklim,perpunim te mbetjeve organike. Pune ne fushen e ndertimit te rrjeteve inxhinierike te ujesjellesit, te kanalizimeve te ujerave te bardha dhe te zeza,te vaditjes te kullimit, impiante te ndryshme, ndertime industrial,pastrimin 3 e vijes bregdetare. Studim,projektim dhe zbatim punimesh ne hortikulture, arkitekture, mjedisi, pejsazheve, siperfaqeve te gjelberta si lulishte, parqe dhe pyje,pastrimi i siperfaqeve urbane,mirmbajtja dhe zhvillimi dekorit ne mjedise urbane. Te kryeje cdo aktivitet tregtar,financiar dhenie e marrje me qera.Te kryeje aktivitete publikimi dhe reklamimi. Aktivitet ne fushen e turizmit. Agjensi turistike, organizime udhetimesh brenda dhe jashte vendit. Shtje te biletave te te gjitha llojeve. Transport mallrash,udhetaresh brenda dhe jashte vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: KLEIDI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/02/2001
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Gjirokaster, Autobot tip Benz me targe GJ9748A.
Tirane, Automjeti (BOT) për Transport Karburanti, Tip Mercedes Benz me Targë AA 420 IV
Gjirokaster, Terheqes tip Man me targe GJ1391B, dhe gjysemrimorkio tip Accerbi me targe GJ9142A.
Tirane, Automjet tip Mercedes Benz me targe AA 339 BB
Gjirokaster, DROPULL I POSHTEM, Mercedes Benz me targe GJ 1627 B.
Tirane, Autobot tip Renault me targe GJ1432B.
Gjirokaster, DROPULL I POSHTEM, Rimorkio Bot "SCHWARZMULLER" me targe GJ 1628 B. 4
Gjirokaster, DROPULL I SIPERM, Automjetin (BOT) per trasport karburanti Tipi Renault me Targa AB301BN
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Çështje Ligjore: Më datë 30.08.2013, shoqëria përmbarimore "Bailiff Services Albania" shpk, ka vendosur masën e sekuestros konservative në aksionet/kuotat e shoqërisë KLEIDI sh.p.k dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshoje të dhënat e Regjistrit Tregtar, për shkak të mos pagesës së shumës ndaj palës kreditore, shoqërisë Global Petroleum Albania.

Më datë 01.10.2013, Shoqëria Përmbarimore "Bailiff Services Albania" shpk, ka lëshuar urdhërin për heqjen e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e shoqërise pas shlyerjes së detyrimit që kjo e fundit kishte ndaj shoqërisë Global Petroleum Albania.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokastër, Dropull I Sipërm, Vrisera, Rruga Nacionale Gjirokastër - Kakavi, Zona Kadastrale 3833, Pasuria Nr. 53/1

Adresa:
Gjirokaster, DROPULL I SIPERM VRISERA Rruga Nacionale Gjirokaster - Kakavi, Pike Karburanti ne Zonen Kadastrale 3833 dhe me Nr. Pasurie 53/1.
Gjirokaster, Memaliaj, NACIONALE ISH FABRIKA FOSFORIT
Tirane, Vaqarr, PRUSH Fshati Prush, lagjia "Lila", rruga "Prush", godine 1-kateshe, nr. i pasurise 8/5, zona kadastrale 3064
Tirane, Pike karburanti, Rruga e Kavajes, Nr.Pasurie 5/301-N3, Zona Kadastrale 8240
Tirane, Kavaje, Rruga Egnatia, Pike karburanti te Ura e Leshniqes, nr. pasurie 1/11, zona kadastrale 8551

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 02.12.2021
Urdher per heqjen e sekuestros administrative (2013)
Kontrate shitje e pjeseve te kapitalit themeltar (2009)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 9 874 263,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 556 720,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 278 059,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 9 803 951,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 480 568,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 184 571,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 260 349,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 12 503 738,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 718 615,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:260 171 361,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:274 600 502,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:233 869 109,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:233 543 824,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:218 698 615,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:184 385 368,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 241 728 919,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 332 932 723,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 229 437 517,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala