Skip to content

TOP-OIL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-29 14:55:10
JSON

NIPT: K16604717F
Administrator: Luan Saraçi
Objekti i Veprimtarisë: Tregeti ,import-eksport, me shumice e pakice te karburanteve vajrave lubrifikante,te naftes e derivateve te saj,prodhimin dhe perpunimin etyre,pjese kembimi per automjete dhe sherbimi i riparimit te tyre,pika servisi e tregetim te mallrave industriale,hidrosanitare,mobilje,artikuj kozmetike,lende drusore, plastike,materialeve te ndertimit,shfrytezimit te pyejeve ,sherbime bar bufe restorante, motele, agjensi shitblerje te pasurive te tundshme e te pa tundshme, transport jashte dhe brenda vendit.,Import dhe tregtim automjetesh.Import, tregtim bateri, filtra dhe goma per automjete, makineri bujqesore, industri si dhe auto larje, luicijdim, bojatisje dhe gomisteri e konveregjence gomash per automjete. Projektimin dhe zbatimin e proiekteve ne ndertimet civile dhe industriate. Import, eksport, tregtim me shumice dhe pakice te cdo artikulli qe eshte ne sherbim te teknologjise se ndertimit perfshire tuba dhe rakorderi hidraulike, materiale dhe pajisje elektrike etj. Te zhvilloje aktivitet ne fushen e ndertimit, montimit e rikonstruksione si; ndertime civile dhe industriale, punime dheu, sistemime, taracime terenesh, ndertim rrugesh te cdo IIoj kategorie veshje me asfaltobeton te rrugeve dhe sistemim dhe asfaltim sheshe, ndertimi ujesjellsash dhe kanalizime, punime hidraulike, elektrike, punime hekuri, suvatime dhe cdo punim tjeter qe ka te bej me ndertime e montime. Shoqeria dote kryeje sherbime asistence pas shitje per produktet e shitura nga shoqeria dhe per te trete. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu cdo lloj aktiviteti shtese qe rezulton i nevojshem dhe i dobishern per permbushjen e qellimit kryesor ku mund te perfshihen tregtimi i prodhimeve te tjera dhe kryerja e sherbimeve te tjera. Shoqeria me vendim te organit te saj vendimmarres me qellim qe te arrije objektin e vete mund te marre pjese ne cdo Iloj marreveshje tregtare, ne joint-venture (bashkpunim) me shoqeri te tjera si dhe te kryeje cdo IIoj veprimi tjeter te nevojshem.Shoqeria mund te firmose marreveshje, shitje blerje, marreveshje per hipoteka, per pasuri te paluajtjshme, marreveshje per hua ose financime, marreveshje per te ofruar sherbirne si dhe cdo lloj marreveshje tjeter qe konsiderohet i nevojshem per vazhdimesine e realizimit te objektit te sajë.
Emërtime të tjera Tregtare: TOP-OIL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20/02/2004
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 79 777 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Argen Saraçi, Ludi Saraçi, Argisa Saraçi
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kamionçine tip Volkswagen Caddy TR 8908 P
Tirane, Automjeti tip VW me targe AA 238 SV (tipi VW Transporter 2.0 TDI)
Tirane, Kashar, Mercedes Benz, Model 90F, Tipi 311 CDI F37/35, Sprinter me targe AA 381 LA
Tirane, Automjeti me targe AB 174 DD
Tirane, Rruga "Kavajes", pallati 162, shk.2, 4 ap.8.
Tirane, Kashar, Mercedes Benz, Model 90F, Tipi 310 CDI F37/33, Sprinter me targe AA 382 LA
Tirane, Furgon M.B. Sprinter me targe AA 099 EY
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: Me date 20.03.2008, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua raporti i ekspertit kontabel per bashkimin me perthithje te shoqerise Saraci shpk me shoqerine “TOP OIL” sha. Si rrjedhim, do te prishet pa likuidim shoqeria “Saraci” shpk per shkak te bashkimit me perthithje dhe kalimit te te drejtave dhe detyrimeve te saj tek shoqeria “TOP OIL” sh.a. Pas perthithjes kapitali i shoqerise “TOP OIL” sh.a behet 5.950.000 (pese milion e nenteqind e pesedhjete mije) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Peshkopi

Adresa:
Tirane, Vore, Gjokaj - Vore me nr. Pasurie 75/17, Zona Kadastrale 1751, per magazine
Tirane, Kashar, Unaza e Re, Banese 4 Kateshe, Kati 1, 50 m prane Astir.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 29.07.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate per shitje kuotash date 10.01.2013
Kontrate per shitje aksionesh date 10.01.2013
Certifikate e kryerjes se regjistrimeve te reja per bashkimin me perthithje date 20.03.2008
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 13.12.2014
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 23.07.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 14 484 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 12 193 162,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 14 695 624,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 11 475 788,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 729 082,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 9 006 797,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 053 696,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 169 014,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 370 212,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:270 555 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:191 008 818,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:197 226 961,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:194 941 385,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:126 262 295,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:160 943 716,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 114 924 018,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 107 366 062,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 98 080 427,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala