Skip to content

REKA Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-13 08:09:58
JSON

NIPT: K17529209Q
Administrator: Rexhep Miftaraj; Entela Myftari
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e projektimeve. Studime pjesore urbanistike, projekte arkitekturore, plane rregullues fshatrash turistike, qendrash te banuara apo pushimi, dizenjime te hapesirave te brendshme dhe te jashtme, veshje fasadash dhe te tjera. Projektime rrugesh, Rilevime inxhinierike dhe kadastrale, Sisteme GIS, bazamente gjeodezike, projektim fotogrametrik, hartografik si dhe projektime te te gjitha kategorive. Ne fushen e ndertimeve dhe menaxhimit te pronave. Punime dheu, punime te ndryshme infrastrukturore, ujesjelles kanalizime, ndertim rrugesh e godinash, ndertim veprash arti dhe rikonstruksione te te gjitha kategorive ,mirmbajtje dhe zhvillim dekori ne mjediset urbane, sherbime ne ambjente sportive komunitare dhe objekteve te kultit, punime, montime ne funksion te prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike dhe te tjera te kesaj fushe. Menaxhim pronash dhe ndertesash, ndermjetesime per dhenie dhe marrje me qera ambientesh private dhe shitblerje, administrim dhe mirmbajtje. Asistence ne fushen e rregjistrimit dhe vleresimit te pasurive te paluajtshme sic jane; toke bujqesore, pyjore, ndertesa banimi dhe biznese. Ne fushen e import-eksportit. Tregtime te te gjithe llojeve te artikujve te konsumit te tilla si: industriale, ushqimore, bujqesore blektorale, te pijeve energjike, me shumice dhe pakice, te lendeve te para dhe te aksesoreve ne fushen e fasonerise, kozmetikes, parukerise, estetikes si dhe nderthurje te tjera ne prodhimin, stilimin dhe tregetimin e veshjeve edhe te punimeve artizanale, tregtimit te gjitha llojeve te pajisjeve dhe makinerive mekanike, elektrike , elektroshtepiake dhe pjese kembimi te ndryshme, grumbullimin perpunimin, kultivimin dhe tregtimin e bimeve medicinale kuruese dhe aromatike,tregetimin e materialeve te ndryshme te ndertimit, te detergjenteve ,pleherave kimike dhe te tjera ne sherbim te flores dhe faunes. Ne fushen e hoteleri-turizmit. apje dhe shfrytezim hotelesh, agjencish imobilare, transport udhetaresh brenda dhe jashte vendit, guida turistike, sherbime te sigurise fizike perfshire edhe importimin, tregtimin dhe instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues ,sinjalizues, audioviziv, mjeteve të mbrojtjes nga zjarri, pajsjeve të ndërlidhjes e të teknikave të tjera të lejuara nga legjislacioni dhe te tjera te lidhura me kete fushe, sherbime kancelarie, kompjuterike, celularesh, hapje baresh, restorantesh e lokalesh me sherbime kulinarie, bilardo, terrene sportive per sporte te ndryshme . Programimin dhe instalimin e sistemeve te radio-komunikimit. Aktivitet per mbrojtjen, instalimin e sistemeve te telekomunikimit dh esistemeve te alarmit. Ne fushen e edukimit dhe ceshtjeve sociale Ndertime cerdhesh, kopshtesh dhe shkollash. Sherbime dhe konsulence ne fushen e ceshtjeve sociale, hapje e qendrave rezidenciale multifunksionale ne sherbim te kujdesit shoqeror, asistence psikologjike dhe trajtim te specializuar te femijeve me nevoja te vecanta, kurse te gjuhes angleze dhe turke, pergatitja ne menyre profesionale e nxenesve te C.U. Ne fushen e bujqesise dhe ushqimit: Furnizim me uje te pijshem, ambalazhim, paketim dhe shperndarje, mbareshtim pyjesh e kullotash, mbrojte bimesh nga semundjet dhe demtimet, rrethime, pyllezime te tokave te zhveshura dhe rehabilitimin e tyre, punime ne drejtim te uljes se shkalles se erozionit, plane zhvillimi ne perspektive te industrise se drurit ,krijimi i fermave bujqesore blektorale, te bletarise, shpendeve etj, me profil agroturizmi dhe shitje te produkteve te tyre brenda dhe jashte vendit. Prodhim tregtim farerash e fidanesh. Perpunim e tregtim prodhimesh bujqesore dhe blektorale. Prodhimin, shfrytezimin, grumbullimin si dhe tregtimin e bimeve mjeksore dhe endemike. Sherbime kontabiliteti, sherbime financiare e fiskale, sherbime juridike dhe avokatie ne te gjitha fushat. Hartime planesh biznesi, asistence ne fushen e sigurimeve , vleresimin e aktiveve materiale dhe financiare te pasurive te luajtshme e te paluajtshme, mbrojtje dhe asistence ligjore ne lidhje me demet pasurore dhe te tjera qe vijne nga perdorimi i mjeteve te tansportit .Veprimtari ne fushen e kembimit valutor, transfertave te parave, agjensi turistike, biletari. Aktivitet tregtar pe sherbimin e pagesave. Veprimtari e agjentit komisioner per sherbime te ndryshme. Çdo veprimtari tjeter qe do te konsiderohet si e nevojshme dhe e pershtatshme per arritjen e objektivave te shoqerise qe nuk vijne ne kundershtim me ligjin shqiptar.Veprimtari e agjentit per transferta parash ne emer dhe per llogari te nje subjekti financiar jobanke. Veprimtari e agjentit per sherbimin e pagesave per te trete ne emer dhe per llogari te nje subjekti financiar jobanke. Lidhja me firma te tjera me objekt te ngjashem ose te perafert per realizimin e objektivit te shoqerise REKA Sh.p.k. Sherbime Transporti.
Emërtime të tjera Tregtare: REKA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/12/1999
Rrethi: Kukes
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: REKA ENERGY, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me 14.02.2012, me NIPT L27705201B, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Ndertesa Kasmi Nr. 3, perballe Parlamentit, Kati i trete, Nr. 12 dhe me përfaqësues ligjor Arjan Xhihani Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.05.2022
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull, Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukes, Rruga e Xhamise, (ndertese dy kateshe Nr.30), Kodi Postar 8516

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.05.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -562 859,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 947 136,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -158 786,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 385 702,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 306 429,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 137 750,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 037 803,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 923 129,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 868 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:15 098 932,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 266 033,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 518 969,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:13 320 656,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 15 814 732,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 618 706,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani