Skip to content

FLED
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 10:54:27
JSON

NIPT: K17621104C
Administrator: Ferdi Marra
Objekti i Veprimtarisë: Zbatim i punimeve te ndertimit, punim dheu, murature, beton arme, punime shembje, sistemime, etj. Ndertim rruge, vepra arti, kanalizime, ndertim gazsjellesa, godina civile, etj. Punime ne siperfaqet e gjelberta, prodhim materiale inerte, etj, ndertime detare, punime thellimi ne porte, etj. Punime te montimit ne impiantet e prodhimit dhe shperndarjes se energjise, linja te TL. TU dhe te mesem, aparatura teknike dhe mirembajtja e tyre. Prodhime druri, metalike. Tregti me pakice te pjeseve te kembimit per makineri e pajisje, sherbime ne montim dhe çmontim te pajisjeve dhe makineri industriale, vajra, graso. Import -eksport. Transport rrugor te inerteve te ndertimit si dhe mallrave te ndryshem per te trete brenda dhe jashte vendit. Sherbime konsulence, sherbime topografike dhe sherbime vleresime. Punime gjelberimi, pastrime te qyteteve, zonave bregdetare, sherbime ne varreza publike dhe dekore. Grumbullim, perpunim i mbetjeve urbane. Prodhim dhe tregtimi i farave dhe fidaneve. Sherbime te ekspertizes profesionale lidhur me pyje dhe kullota. Pastrim dhe higjenizim te rrugeve dhe heqja e mbeturinave te qytetit, sherbim komunal. Prerja, gdhendja dhe lustrimi i gureve dekorative.Shitblerje makina transporti (kamion transporti). Shitblerje makina të ndryshme. Shitblerje makineri të rënda pune. Shitblerje eskavator të llojit të ndryshme. Projektim në infrastrukturë, mbikqyrje dhe kolaudim. Prodhim dhe tregtim me pakice e shumice beton. Sherbime ekspertize : Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te çdo lloji. Stacion transferimi per mbetje jo te rrezikshme. Auditim mjedisor. Ndikim ne mjedis. Sherbim projektime per objekte te ndryshme rruge, godina civile shumekateshe, diga, mbrojte lumore, ujesjelles - kanalizime, gjelberim, ndriçim, dekorim, impiante elektrike, gabina elektrike, arkitektonike etj. Projektim mjedisor. Dhenie mjete te ndryshme me qira.
Emërtime të tjera Tregtare: FLED
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/09/2001
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 8 241 000,00
Numri i pjesëve: 8 241
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Berat, Kozare, Havalehas, Kamion Daimler Benz me targë AA886 HG

2) Berat, Kozare, Havalehas , Mjeti ATP Mercedes Benz me targë AA713 RO

3) Berat, Kozare, Havalehas, Mjeti ATP Iveko me targë AA541 UV

4) Berat, Kozare, Havalehas, Kamion Volvo me targë AA963 MX

5) Berat, Kozare, Havalehas, Mjeti ATV Astra me targë AA703 RO

6) Berat, Kozare, Havalehas, Mjeti ATV Iveko Magirus me targë AA203 NT

7) Berat, Kozare, Havalehas, Tërheqës Iveko Magirus me targë AA079 NK

8) Berat, Kozare, Havalehas, Mjeti ATV Iveko Fiat me targë AA317 NT

9) Berat, Kozare, Havalehas, Kamion Iveko Magirus me targë AA635 VJ

10) Berat, Kozare, Havalehas, Gjysëm Rimorkio Astra me targë AER473

11) Berat, Kozare, Havalehas, Mjeti ATV Mercedes Benz me targë AA745 AT

12) Berat, Kozare, Havalehas, Mjeti ATP Nissan me targë AA719 UD

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
I.2.A - Shërbime ekspertize
Çështje Ligjore: I. Me date 27.08.2012, me ane te urdhrit Nr.11598 Prot, Nr.789,794,790,799 Dosje "Per vendosjen e Sekuestros mbi kuotat e debitorit", leshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” shpk drejtuar QKR, ku urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat e debitorit Shoqeria “FLED” shpk NIPT K17621104C, perfaqesues Fredi Marra, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

II. Me date 13.12.2017, me ane te Urdherit Nr.7431 Prot. Nr. 799 (84) Dosje, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua bllokimi i kuotave/aksioneve dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin FLED sh.p.k me Nuis Nipt -K17621104C, e vendosur me shkresen Nr.11598 Prot date 27.08.2012.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Kozare, Havaleas, Lagjja" Havaleas", rruga Ura e kozares Kuçovë, godinë private 1- katëshe, Nr.307.

Adresa:
Berat, Poshnje, Lagjja " Poshnje ", rruga kryesore, godina me nr. pasurie 28/139, zona kadastrale 3032;

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.06.2022
Akti i themelimit
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 7 383 975,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 6 052 380,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 979 292,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 811 641,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 10 454 297,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 848 870,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 005 327,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 558 215,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 810 178,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 283 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 789 671,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:296 660 502,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:252 581 743,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:192 338 146,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:266 902 943,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:253 468 558,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:176 417 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:95 581 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:47 479 717,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 22 991 968,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 37 904 343,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 15 692 076,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani