Skip to content

HALILI 1
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-27 12:48:23
JSON

NIPT: K19303613F
Administrator: Kujtim Byberi
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e sherbimeve civile, pastrim mbetjesh urbane,pastrim gjelberim dhe krijim i masiveve pyjore,kryerje punimesh dhe organizim i sherbesave funerale .Ne fushen e tregtise ,prodhim e tregtim me shumice e pakice dhe import eksport i materialeve te ndertimit ,mallrave industriale,paisje elektrike elektronike ,elektroshtepiake,kinkaleri,,kancelari,orendi shtepiake,mobileri.Transport dhe shitje me pakice karburantesh (nafte, benzine, vajguri,gaz etj). Mallrave ushqimore te ndryshme, pije, mishit, qumeshtit,vezeve e frutave,mallrave ,gje e gjalle,i kafsheve dhe shpendeve si dhe produktet dhe nenproduktet e tyre.Ne fushen Hoteleri turizem.Hapje dyqanesh,barbufe,restorante,hoteleri etj.Ngritje agjensie dhe transport mallrash brenda dhe jashte vendit .Ngritje agjensie turistike dhe transport pasagjeresh brenda dhe jashte vendit,Hapja e shkollave private,kopshteve dhe çerdheve.Ngritja e shoqerive kulturore,artistike dhe sportive .Tregtise,eksportit dhe importit te produkteve bujqesore dhe blegtorale;bimeve medicinale te ndryshme ,produkteve te ndryshme bujqesore dhe blegtorale si; geshtenje,molle ,arra ,kumbulla,dardha etjere.Tregti te artikujve te ndryshem me shumice dhe me pakice.Importeksport automjetesh dhe makinerish te ndryshme teknologjike e tjere.Import eksport te pjeseve kembimit per automjete si dhe shitje me pakice te tyre.Sherbime te ndryshme ne fushen e ndertimit si riparime apo rikonstruksione te ndertesave te ndrysjhme civile,ne fushen e ndertimit te objekteve te te gjitha kategorive; ndertesave publike te çfaredo lloji e te tjere,ndertime dhe rikonstruksione rrugesh ,ujesjellsa kanalizime,mirembajtje rrugesh objekte te ndryshme,vepra arti,mure pritese mbajtese etj. Prodhim betoni dhe franksionim i inerteve.
Emërtime të tjera Tregtare: HALILI 1
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/12/2003
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 189 423,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: BRADOSHNICE HEC 20, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 28/12/2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M09831601A, me adrese ne Kukes, BAJRAM CURRI, Lagjja Dardania, Rruga Ram Sadria, ZK. 1347, objekti privat kati i pare Nr. pusurie 8/200, me administrator Agime Cahani. HALILI 1 shpk zoteron 40% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 27.10.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me date 06.01.2020, me ane te urdhrit Nr.7806 Prot, Nr.294-19 Regj, protokolluar nga QKB, me Nr. 121 Prot, datë 08.01.2020, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Permbarimor Astrea”, u urdherua vendosja e sekuestros konservative në aktivet e shoqërisë, “HALILI 1” SHPK, me NUIS(NIPT) – K19303613F, deri në një urdhër të dytë.

II. Me date 10.01.2020, me ane te Urdhërit Nr.7897 Prot., Nr. 294-19 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.284 Prot, datë 10.01.2020, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ASTREA”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të Urdhërit Nr. 7806 Prot., datë 06.01.2020, në aktivet e shoqërisë “HALILI 1” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K19303613F.

III. Me date 07.02.2020, me ane te Urdhërit Nr.8288 Prot, Nr. 294-19 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.2074 Prot, datë 12.02.2020, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ASTREA”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “HALILI 1” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K19303613F, deri në një njoftim të dytë.

IV. Me date 01.10.2021, me ane te Urdhrit Nr. 2243 Prot, Nr. 294-19 Regj, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “ASTREA”, protokolluar nga QKB me Nr.14641 Prot datë 05.10.2021, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me Urdhrin Nr.8288 Prot date 07.02.2020 në aktivet e debitorit shoqëria “HALILI 1” SHPK me NUIS (NIPT) K19303613F”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, BAJRAM CURRI Lagjja Dardania, Rruga Ram Sadria, Zona kadastrale 1347, Nr. Pasurise 8/43/10

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 27.10.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 900 426,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 262 951,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 682 682,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 114 120,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 059 682,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 642 778,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 627 319,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 581 380,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 507 539,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:66 646 833,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:104 705 326,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:100 665 626,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:144 136 371,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:99 750 038,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:66 651 790,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 77 117 989,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 98 135 016,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 102 370 579,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala