Skip to content

INTERLOGISTIC (Ish INTERAS GROUP)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-22 12:52:52
JSON

NIPT: K21605003M
Administrator: Edmond Hido
Objekti i Veprimtarisë: Te bleje apo te zoteroje ne ndonje menyre tjeter, te importoje, magazinoje, ruaje, eksportoje apo tregtoje me shumice dhe pakice mallra te ndryshme, perfshire ato ushqimore, bujqesore e blegtorale, industrial, lende te pare minerare, si dhe te çdo lloj malli tjeter. Te ushtroje veprimtari te Duty Free Shop, ne perputhje me dispozitat ne fuqi. Shoqeria ka gjithashtu te drejte te kete pjesemarrje ne shoqeri te tjera shqiptare si dhe te ndermarre çdo akt financiar, ekonomik apo tregtar te lidhur me objektin kryesor te saj dhe /ose qe gjykohet I nevojshem apo I leverdishem per te. Te paketoje mallra dhe lende te importuara. Te prodhoje , riparoje, importoje , bleje, shese, eksportoje , lere me qera dhe ne pergjithesi te tregtoje ose te merret me çdo lloj pajisjesh, artikujsh, aparaturash, makineri per fabrika, vegla, mallra, sende te çdo lloji te cilat mund te perdoren ose me te cilat mund te merret shoqeria me ndonje nga objektet e saj. Te zoteroje , administroje, te bleje te shese, te kembeje dhe ne pergjithesi te tregtoje dhe/ose te ndermjetesoje ne tregtimin e çdo lloj pasurie te luajtshme ose te paluajtshme ose dhe ne lidhje me te drejtash mbi keto pasuri.Te kryeje konsulence, keshillime financiare apo menaxhimi ne lidhje me çdo lloj pasurie te paluajtshme.Te kryeje çdo biznes , pune apo veprimtari qe lidhet me çdo pasurije te luajtshme apo te paluajtshmene pergjithesi. Te kryeje vete ose se bashku me te tjere operacione konsulence, keshillime financiare, revizionimi, menaxhimi dhe/ose kerkimi. Te ndertoje, menaxhoje konstruktoje , ndryshoje, zmadhoje, riparoje, adaptoje, mobilje çdo dyqan , magazine, zyra etj.Te sherbeje si perfaqesues shitje dhe marketingu, agjent shitjeje per firma vendase dhe te huaja etj. Te angazhohet ne shitje me shumice dhe pakice dhe te hape dyqane, dege dhe/ose zyra po te jete e nevojshme per arritjen e qellimeve te shoqerise etj Te tregtoje pajisje optike ose elektronike si dhe montimin te ketyre pajisjeve.Te shese (tregtoje) me shumice dhe pakice produkte te markes "Vodafon". Te krijoje, zhvilloje e tregtoje programe kompjuterike. Bar - Restorant dhe Hoteleri Turizem. Te kryej shtypshkrime te llojeve te ndryshme. Qiradhenie mjetesh dhe automjetesh te llojeve te ndryshme. Te bleje dhe te shese me pakice dhe shumice produkte letre, kancelarie, tonera, pajisje kompjuterike etj. Furnizim dhe instalim i pajisjeve per shkolla dhe laboratore te arsimit profesinal. Kryerja e veprimtarise se agjensise doganore. Te kryeje sherbime printimi te ndryshme. Te importoje, bleje, shese dhe ne pergjithesi te tregtoje ose merret me cdo lloj pajisje te fushes se Energjive te Rinovueshme (Energji Diellore, Ere, etj) te cilat mund te instalohen dhe perdoren nga shoqeria ne nje nga objektet e saj, si dhe te tregtoje apo shese Energjine Elektrike te prodhuar prej tyre. Tregtim i mishit te frekset ne ambientet e Market One Stop 3. Projektim, zbatim i veprave, ndertim dhe rikonstruksion siperfaqesh te ndryshme private dhe shteterore. Ambalazhim i produkteve ushqimore ne magazine dhe market. Arkivim i materialeve te dixhitalizuar nepermjet nje sistemi te integruar, manaxhim te te gjitha llojeve te arkivave duke filluar nga transporti i arkivave prane mjediseve arkivuese, magazinimi, arkivimi elektronik dhe dixhital, ofrimi i mjeteve mbeshtetese per arkivimin e dokumentacionit si: baze te dhenash dhe programe arkivimi, manaxhimi fizik i arkivave, shperndarjen dhe venien ne dispozicion te kutive te kartonit me qellim arkivimin dhe dixhitalizimin e tyre. Regjistrim dhe arkivim elektronik. Mbledhja, transporti, ofrimi i mjeteve mbledhese te dokumentave per shkaterrim, kuti alumini me sisteme sigurie te larte. Manaxhim i dokumentave per shkaterrim, pergatitje dhe monitorim i dokumentave per shkaterrim, shkaterrim i dokumentave dhe maieriaieve te arkivuara te marra direki per shkaterrim nga klienti. Sherbim konsulence dhe trajnim duke perfshire sherbime ekstra mbeshtetese te proceseve te arkivave. Ne fushen e ndertimit te objekteve civile (si banesa individuale, kolektive, objekte industriale, bujqesore, ura etj). Ne fushen e investimeve, duke vepruar si investitor direkt ose ndermjetes i firmave te huaja per prodhimin e materialeve te ndryshme, ne fushen e turizmit, hapjen e kazinove, ne fushen e transportit, ne fushen e bujqesise,financave, kambizmit, bankave. Kryrjen e aktiviteteve te ndryshme tregtare me konsigacion, aktivitete ekonomike me material porosites ne fusha te ndryshme, tregtim te mallrave te importit eksportit si ushqimor dhe jo ushqimor. Oficine/repart per punime hekuri. Tregtimi me shumice e pakice i pajisjeve mjekesore e aksesoreve te tyre. Shitje me pakice nepermjet internetit. Transport. Transport mallrash dhe shperndarje e mallrave dere me dere. Aktiviteti në Baret Trinity do te ushtrohet 24 ore ne 7 ditë të javes.Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike solare dhe energjise se eres ne Republiken e Shqiperise dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Ministrive e Institucioneve te Shtetit Shqiptar i te gjitha miratimeve, lejeve dhe licensave te cilat mundesojne zhvillimin e ketij aktiviteti ne perputhje me kuadrin ligjor ne Republiken e Shqiperise. Prodhim kuti, dosje dhe kapakë special me materiale të ngurta celulozike për ruajtjen e përhershme të dokumentave arkivore.
Emërtime të tjera Tregtare: INTERLOGISTIC, 1One Stop; INTERAS GROUP,"Trinity Bar","Trinity Hotel","Trinity Kafe", ANCINA, ANÇINA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/03/2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 35 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “EM 21”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04/03/2021, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M11517013I, me adresë aktuale në Tirane Kshar, Autostrada Tr-Dr, Km 6, Kashar, Zona Kadastrale nr 2679, Nr pasurie 7/35 , Tirane, Shqiperi, dhe me administrator Dëfrim Mokrëri. “INTERLOGISTIC” zotëron 50% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.08.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe AA 117 YT
Tirane, Ford Tranzit me targe AA 732 TT
Tirane, AA 974 TI Ford Tranzit
Tirane, Kashar, TR 3255 K Mercedes Benz Sprinter 208
Tirane, Automjet Ford Transit me targa AA 973 TI
Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe AA 356 NS
Tirane, Automjet me targe TR 8430 T
Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy, SAAA72, me targe AA 126 MF
Tirane, Ford Tranzit me targe AA 706 AI
Tirane, Ford Tranzit me targe AA 735 TT
Tirane, Ford Tranzit me targe AA 894 UA
Tirane, Kashar, AB 052 BM Ford Transit
Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe AA 376 LY
Tirane, Ford Tranzit TR 0472 U
Tirane, Ford Tranzit AA 492 TN
Tirane, Ford Tranzit TR 0471 U
Tirane, AA 237 TI Ford Tranzit
Tirane, Ford Tranzit TR 0467 U
Tirane, Ford Fiesta AA 768 SX
Tirane, AA 239 TI
Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe AA 380 LY
Tirane, Kashar, AB 691 AF Ford Transit
Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy, SAAA72, me targe AA 719 MB
Tirane, Ford Fiesta AA 774 SX
Tirane, Ford Tranzit me targe AA 733 TT
Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy TR 9361 L
Tirane, Kashar, AA 120 HA, Volksvagen Caddy.
Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe AA 116 YT
Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe AA 724 MB
Tirane, Kashar, Ford Transit Courier Van AA 461 SY
Tirane, Ford Tranzit TR 0497 U
Tirane, Ford Tranzit AA 494 TN
Tirane, AA 238 TI Ford Tranzit
Tirane, Ford Tranzit AA 986 AH
Tirane, Ford Tranzit AA 493 TN
Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe AA 312 LP
Tirane, Ford Tranzit AA 764 AK
Tirane, Ford Tranzit TR 0469 U
Tirane, Kashar, AB 978 BL Ford Transit
Tirane, Kashar, Kashar, Makina me Targe TR 1754 L
Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe AA 235 LP
Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy AA 153 FK
Tirane, Kashar, Mjeti levizes me targe TR 4183R
Tirane, Ford Tranzit TR 0498 U
Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe TR 2317 U
Tirane, Mercedes Benz Sprinter 408 Me targe TR 9417 J
Tirane, Ford Tranzit AA 491 TN
Tirane, Kashar, AB 951 BL Ford Transit
Tirane, Kashar, AB 053 BM Ford Transit
Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe TR 2325 U Tirane, Kashar, AB 054 BM Ford
Transit Tirane, Kashar, AB 471 BL Ford Transit
Tirane, Kashar, AB 076 BM Ford Transit
Tirane, Kashar, Wolkswagen CADDY TR 5782 R
Tirane, Volkswagen Caddy me targe TR 9344 L
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Çështje Ligjore: I. Me date 03.09.2019, me ane te Urdhrit nr. 3812 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Enuar V Merko, protokolluar nga QKB me nr. 11579 Prot, date 09.09.2019, u urdherua QKB për vendosjen e masës së sekuestros Konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore “INTERLOGISTIC” SHPK identifikuar me Nr.Nipt K21605003M me administrator Edmond Hido për ekzekutimin e titullit Ekzekutiv, aktin administrative Nr. 000362-5, datë 28.03.2019 të Inspektoriatit Shtetëror Shëndetsor Qarku Fier.

II. Me date 12.09.2019, me ane te urdhërit Nr.3948 Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “E.G BAILIFF SERVICE” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore shoqëria “INTERLOGISTIC” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K21605003M, me administrator Edmond Hido, te vendosur me urdherin Nr. 3812 Prot., date 03.09.2019.

III. Me date 01.12.2020, me ane te Urdhrit Nr.9015 Prot "Urdher për Venien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra Permbarimore "E.G BAILIFF SERVICE", protokolluar nga QKB me Nr.10927 Prot, date 02.12.2020, u urdherua Qendra Kombetare e Biznesit te vendose masen e sekuestros mbi kuotat apo aksionet qe zoteron pala debitore shoqeria "Interlogistic" shpk me NIPT K21605003M, me qellim moskryerjen e veprimeve qe kane per qellim tjetersimin e subjektit juridik ose pakesimin e pasurise se tij.

IV. Me date 14.12.2020, me ane te Urdhrit Nr.9895 Prot "Urdher për Heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra Permbarimore "E.G BAILIFF SERVICE", protokolluar nga QKB me Nr.11426 Prot, date 16.12.2020, u urdherua Qendra Kombetare e Biznesit te heqe masen e sekuestros mbi kuotat apo aksionet qe zoteron pala debitore shoqeria "Interlogistic" shpk me NIPT K21605003M.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Rruga Dytesore Km 9, Godine 3 kateshe

Adresa:
Fier, Lushnje, Lagjja Clirimi, Nr Pasurie 4/61- N24, Zona Kadastrale 8571
Vlore Himare Spile Spile, Shetitorja ne Spile
Tirane, Autostrada Tirane Durres, Km.9, Rruga Dytesore, Nr Pasurie 148/46, Zone Kadastrale 2119
Tirane Kashar YZBERISH Komuna Kashar, Lagjja Yzberisht, Rruga Teodor Keko (Unaza e Re), Kompleksi Ales 2, Kati 1
Tirane Kamez BATHORE Bathore, godine 2 kateshe, kati 1-re, pike shitje me pakice (Vodafon)
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, km.10.
Tirane, Rruga Siri Kodra, Zona Kadastrale 8340, Pasuria Nr. 5/197
Tirane, Rruga Dede Gjo Luli, Pallati Nr.3/1, Bodrum dhe Kati I-re
Tirane, Sheshi Rilindja, Rruga e Durresit, Zona Kadastrale 8350
Lezhe, LAGJA "BESELIDHJA" PALLATI 113
Tirane, Njesia Bashakiake nr.10, Rruga e Kavajes, ZK.8380, Nr.pasurie 1/395, godine 5-kateshe, kati perdhe
Vlore, Bulevardi Ismail Qemali, Lagjja ''Pavarësia'', Pallati Kushta, Kati 1, Zona Kadastrale 8603, Nr. Pasurisë 29/223
Tirane, Laprake, Rruga Lord Bajron,Zona Kadastrale 8310
Durres, Plazh /13, pasuria nr.39/170/ND-N3, Zona kadastrale 8518
Vlore, Sarande, PRANE HOTEL PORTO EDA
Fier, Lagjja 29 Nentori, Kryqezimi i Gracallise, Objekt 2 katesh, Godina 49, Hyrja 1 dhe 2
Tirane, Trinity Sheshi Rilindja, Rruga e Durresit, Zona Kadastrale 8350
Tirane Kashar, Yzberisht, Godina e ndertuar nga Dili Konstruksion, Seksioni pare , Kati I-re
Lezhe, Lac, Rruga Erion Hoxha, Lagja nr 3, Pallati 43, Kati 1
Vlore, Sarande, Lagjia nr 3, Kryqezimi Spitalit
Korce, Bulevardi Republika, Godina Nr/40, Zona Kadastrale 8562, Nr Pasurie 1/441
Elbasan, L. LUIGJ GURAKUQI PALL 73 AP 3
Tirane, Q.T.U. AUT TIRANE DURRES KM 6

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shit-blerje aksionesh date 15.12.2015
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 11.08.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 22.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 93 359 472,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 70 797 763,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 26 984 268,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 50 686 084,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 63 653 879,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 65 039 724,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 69 226 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 70 407 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 41 213 297,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 47 125 969,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 35 616 034,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 932 149 369,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 922 452 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 123 773 777,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 684 099 676,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 266 133 412,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 226 085 686,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 111 903 774,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 520 456 835,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 152 631 131,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 425 104 003,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 321 257 423,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli