Skip to content

MANETCI (Ish Mane 3)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-03 10:07:02
JSON

NIPT: K22203004A
Administrator: Erion Avram
Objekti i Veprimtarisë: Projektim dhe ndertimi i objekteve civle apo industriale dhe menaxhimi i zbatimit te projekteve te kesaj natyre per vete dhe per te trete; Shitja e objekteve / njesive te ndertuara si investitor dhe/ose dhenia e tyre me qira; Shfrytezimin e zonave malore apo bregdetare/plazheve per qellime turistike, duke administruar, dhene me qira, ndertuar objekte rekreative dhe duke ofruar sherbime ne fushen e turizmit, argetimit, bar, restorante ne zona turistike etj.; Importieksporti shitja me shumice e pakice e lendeve te para te ndertimit, pajisjeve elektrike, elektronike, hidrosanitareve, mobileri, pajisje zyrash, kancelari, pjese kembimi auto e makineri te çdo lloji, pajisje teknologjike etj. Transporti i mallrave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit; Ofrimi i sherbimit te konsulences ne fushen e biznesit, menaxhimit, taksave etj. Kryerjen e aktivitetit te menaxhimit te riskut dhe sherbimeve keshillimore te sigurise dhe shendetit ne pune. 2 Vleresim te pasurive te paluajtshme. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarim apo trasaksion tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, me kryerjen e veprime tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare te cfaredo lloji dhe natyre, te nevojshme ose te dobishme per arritjen dhe ose plotesimin e objektivit te Shoqerise, qe nuk ndryshon aktivitetin paresor te Shoqerise dhe nuk bie ne kundershtim me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: MANETCI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/08/2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 694 750 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Balfin - Balkan Finance Investment Group, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 11.09.2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K72223031K, me adrese ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, me administrator Edlira Muka dhe ortak te vetem Samir Mane (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.06.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 01.06.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Samir Mane, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 100% te pronesise, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise Balfin - Balkan Finance Investment Group. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.08.2001.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Kune Biopark, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 03.11.2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K82312008R, me adrese ne Tirane, Kashar, Autostrada Tirane- Durres, Km 6- te tek ambientet e QTU-se, Kati 1, me administrator Marash Marashi. MANETCI shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Shoqeria eshte e c’regjistruar ne QKB (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.06.2022)

II. MANE-XINGANG INTERNATIONAL CONSTRUCTION, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 11.01.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L61326027V, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Budi, Nr.2, Pallatet Classic, Kati 2, me administrator Fation Vokshi. MANETCI shpk zoteron 51% te kapitalit te kesaj shoqerie. Shoqeria eshte e c’regjistruar ne QKB (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.06.2022)

III. S K E N D E R B E J, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 29.07.1998 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J82003005H, me adrese ne Tirane, KAVAJES (ish misto mame), me administrator Endrit Alikaj. MANETCI shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.06.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 31.07.2019, u lidh marreveshja per bashkimin me perthithje te shoqerise S K E N D E R B E J shpk (shoqeria e perthithur) nga shoqeria MANETCI shpk (shoqeria perthithese). Si rezultat i bashkimit, aktivet dhe pasivet e shoqerise S K E N D E R B E J shpk do te kalojne te shoqeria MANETCI shpk. Ortaku i shoqerise se perthithur do te behet ortak i shoqerise perthithese. Shoqeria e perthithur do te kaloje ne procesin e likuidimit duke u c’regjistruar nga Qendra Kombetare e Biznesit.

II. Me date 05.01.2021, u nenshkrua marreveshja e bashkimit me perthithje midis shoqerise perthithese MANETCI sh.p.k dhe shoqerise se perthithur Singapore Europe Real Estate (S.E.R.E) sh.p.k. Shoqeria perthithese dhe shoqeria e perthithur konsiderohen te kontrolluara drejtperdrejt nga grupi “BALFIN” shpk. Shoqeria SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE (S.E.R.E) do te transferoje te gjitha aktivet, detyrimet dhe kapitalin te shoqeria perthithese. Si pjese e kompletimit te procesit te perthithjes shoqeria “MANETCI” shpk do te zmadhoje kapitalin e saj per shumen 5.000.000 (pese milion) leke. Si rrjedhim vlera e kapitalit behet 694.750.000 (gjashteqind e nentedhjete e kater milion e shtateqind e pesedhjete mije) leke.

Investitor strategjik

I. Sipas Vendimit NR.1/ 15, DATË 14/ 07/ 2016 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim strategjik procedurë të asistuar” për projektin e investimit “New Born”.
Projekti “New Born” do të realizohet nga konsorciumi i disa kompanive investitore, nën drejtimin e kompanisë MANE TCI. Projekti përfshin ndërtimin e një kompleksi turistik i cili shtrihet në një sipërfaqe totale prej 187,000 m2, në Hamallaj, Durrës.

a) Vlera e investimit të projektit “New Born” plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 26 (njëzet e gjashtë) Milion Euro

b) Statusi strategjik “Investim strategjik me procedurë të asistuar” i jepet projektit të investimit “New Born”, për një periudhë katër vjeçare

c) Përgjatë fazës së realizimit të investimit numri i personave të punësuar do të jetë 250 (dyqind e pesëdhjetë) persona dhe në fazën e operimit, numri i personave të punësuar do të jetë 80 (tetëdhjetë) persona.

II. Sipas Vendimit Nr. 22/2, DATË 20/11/ 2017, Komitetit i Investimeve Strategjike vendosi mospranimin e kërkesës për përfshirjen e projektit investues “Vala Mare II”, me subjekt investues “MANE TCI” Shpk, NIPT/NUIS :K22203004A, në Hamallaj, Gjiri i Lalzit, Durrës, ZK.1925, në “procedurën e veçantë”, për mungesë të strukturave akomoduese turistike në projektin Vala Mare II, në përputhje me përcaktimet e legjislacionit të turizmit në fuqi.

III. Sipas Vendimit NR.2/13, DATË 14/07/2016 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e veçantë” për projektin e investimit “Green Coast”. Projekti “Green Coast” do të realizohet nga subjekti Green Coast shpk me NIPT/NUIS: L41329038D me kontraktor kryesor Mane TCI, NIPT/NUIS K22203004A. Projekti përfshin ndërtimin e një kompleksi turistik, i cili shtrihet në një sipërfaqe totale prej 183,500 m2, me Nr. Pasurie nga 40 deri në 78, të ndodhura në zonën kadastrale 1481, në Palasë, Dhërmi, Himarë.

a) Vlera e investimit të projektit “Green Coast” plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 52,530,160 (pesëdhjetë e dy milion e pesëqind e tridhjetë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë) Euro

b) Statusi strategjik “Investim strategjik me procedurë të veçantë” i jepet projektit të investimit “Green Coast”, për një periudhë katër vjeçare

c) Projekti plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike. Numri i të punësuarve planifikohet 150 persona, ndërsa niveli maksimal do të jetë 250 persona. Njëkohësisht do punësohen dhe 250 punonjës të tjerë, të cilët lidhen me fazat e ndërtimit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, kati 8, Ap.nr.3 dhe 4.

Adresa:
Tirane, Kamez, Autostrada Tirane - Durres Km. 5, Rruga Gryka e Kaçanikut, mbrapa fabrikes Coca - Cola, Truall dhe Ndertese ne Zonen Kadastrale 8320, Pasuria Nr. 3/1387
Tirane, Petrele, MULLET Rezidenca "Rolling Hills"
Tirane, Petrele, Numri i pasurise 77/1, ZK.2735, Mullet
Tirane, Farke, LUNDER, Rruga Nacionale TiraneElbasan, Lunder, ish Kartodromi
Vlore, Himare, DHERMI, Rruga Nacionale Dhërmi - Vlorë, Vendi i Quajtur ''Ajo Nikolla'', Dhralë, Zona Kadastrale 1481-1739
Tirane, Farke; MJULL BATHORE, Mjull Bathore, Zona Kadastrale 2704, nr.476/6;
Tirane, Pallati Ambasador 3, kati 2
Tirane, Kamez, LAKNAS, Godine sherbimi 2 kate mbi toke (porta hyrese), Rruga Gryka e Kacanikut
Tirane, Kamez, LAKNAS, Godine sherbimi 2 kate mbi toke (porta hyrese), Rruga Gryka e Kacanikut
Tirane, Kamez, LAKNAS; Godina 3 dhe 4 , Godine banimi 9 kat mbi toke me 1 kat parkim nentoke, Rruga Gryka e Kacanikut
Tirane, Kamez,LAKNAS; Godina 3 dhe 4 , Godine banimi 9 kat mbi toke me 1 kat parkim nentoke, Rruga Gryka e Kacanikut
Tirane, Petrele, MULLET, Collina Verde 2, rruga "Seit Teqja", Mullet, Njesia Administrative Petrele
Tirane, Petrele, MULLET; RH2, rruga "Seit Teqja", Mullet, Njesia Administrative Petrele
Korce, Pas 4/1030-N5, Zk.8561, Rruga Midhi Kostani

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.06.2022
Akti i themelimit
Marreveshja per bashkimin me perthithje te shoqerive 31.07.2019
Kontrate shitje pjesesh kapitali 12.09.2007
Kontrate shitje kuotash 19.01.2009
Marreveshje bashkimi me perthithje date 05.01.2021
VENDIM NR.2/13, DATË 14/07/2016 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E VEÇANTË” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT ME POTENCIAL STRATEGJIK “GREEN COAST”
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 01.06.2022
VENDIM Nr. 22/2, DATË 20/11/ 2017 PËR MOSPRANIM TË KËRKESËS PËR PËRFITIM TË STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E VEÇANTË” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “VALA MARE II”
VENDIM NR.1/ 15, DATË 14/ 07/ 2016 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT ME POTENCIAL STRATEGJIK “NEW BORN”
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 652 391 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 628 038 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 096 660 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 471 614 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 892 131 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 329 409 611,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 287 364 694,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 243 780 951,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 414 028 416,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 466 907 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 286 260 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 291 997 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 654 073 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 317 782 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 636 533 382,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 920 101 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 809 460 985,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 639 170 254,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala