Skip to content

MANE TCI (ish "MANE TC (TRADE - CONSTRUCTION)"; ish "MANETCI"; ish “Mane TCI”; ish “Mane 3”)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-19 14:06:33
JSON

NIPT: K22203004A
Administrator: Kozma Heqimi
Objekti i Veprimtarisë: a.Projektim dhe ndertimi i objekteve civle apo industriale dhe menaxhimi i zbatimit te projekteve te kesaj natyre per vete dhe per te trete;
b. Investimin në projekte zhvillimi zonash urabane, turistike apo rezidenciale apo investime të cilësdo natyre qoftë në zhvillimin e pasurive të paluajtshme në përgjithësi;
c. Shitja e njësive të gjeneruara nga investimet në projekte të zhvillimi të pasurive të oaluajtshme apo shitja e projekteve të zhvillimit në veçanti;
d.Administrimi dhe shfrytëzimi i njësive të gjeneruara nga investimet në projekte e zhvillimit në zonat e turizmit për qëllime rekreative, restorative dhe akomoduese;
e. Kryerjen e aktivitetit të menaxhimit të riskut dhe shërbimeve këshillimore të sigurisë dhe shëndetit në punë;
f. Ofrimi i sherbimit te konsulences ne fushen e biznesit, menaxhimit, taksave etj.
g. Vleresim te pasurive te paluajtshme. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarim apo trasaksion tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, me kryerjen e veprime tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare te cfaredo lloji dhe natyre, te nevojshme ose te dobishme per arritjen dhe ose plotesimin e objektivit te Shoqerise, qe nuk ndryshon aktivitetin paresor te Shoqerise dhe nuk bie ne kundershtim me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: MANE TCI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/08/2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 682 389 351,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/09/2007, me NIPT K72223031K, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, dhe me administrator Edlira Muka. Ortak i Vetëm i shoqërisë është Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 19.10.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.04.2021, terhequr nga QKB date 19.10.2023, Pronar perfitues te subjektit “MANE TCI”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper eshte:

Samir Mane, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues prej 100% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitali të shoqërisë “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, e cila zotëron 100% të kapitalit të “MANE TCI”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 07.08.2001.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Kune Biopark, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 03.11.2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K82312008R, me adrese ne Tirane, Kashar, Autostrada Tirane- Durres, Km 6- te tek ambientet e QTU-se, Kati 1, me administrator Marash Marashi. MANETCI shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Shoqeria eshte e c’regjistruar ne QKB (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.10.2023)

II. MANE-XINGANG INTERNATIONAL CONSTRUCTION, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 11.01.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L61326027V, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Budi, Nr.2, Pallatet Classic, Kati 2, me administrator Fation Vokshi. MANETCI shpk zoteron 51% te kapitalit te kesaj shoqerie. Shoqeria eshte e c’regjistruar ne QKB (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.10.2023)

III. S K E N D E R B E J, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 29.07.1998 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J82003005H, me adrese ne Tirane, KAVAJES (ish misto mame), me administrator Endrit Alikaj. MANETCI shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.10.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 31.07.2019, u lidh marreveshja per bashkimin me perthithje te shoqerise S K E N D E R B E J shpk (shoqeria e perthithur) nga shoqeria MANETCI shpk (shoqeria perthithese). Si rezultat i bashkimit, aktivet dhe pasivet e shoqerise S K E N D E R B E J shpk do te kalojne te shoqeria MANETCI shpk. Ortaku i shoqerise se perthithur do te behet ortak i shoqerise perthithese. Shoqeria e perthithur do te kaloje ne procesin e likuidimit duke u c’regjistruar nga Qendra Kombetare e Biznesit.

II. Me date 05.01.2021, u nenshkrua marreveshja e bashkimit me perthithje midis shoqerise perthithese MANETCI sh.p.k dhe shoqerise se perthithur Singapore Europe Real Estate (S.E.R.E) sh.p.k. Shoqeria perthithese dhe shoqeria e perthithur konsiderohen te kontrolluara drejtperdrejt nga grupi “BALFIN” shpk. Shoqeria SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE (S.E.R.E) do te transferoje te gjitha aktivet, detyrimet dhe kapitalin te shoqeria perthithese. Si pjese e kompletimit te procesit te perthithjes shoqeria “MANETCI” shpk do te zmadhoje kapitalin e saj per shumen 5.000.000 (pese milion) leke. Si rrjedhim vlera e kapitalit behet 694.750.000 (gjashteqind e nentedhjete e kater milion e shtateqind e pesedhjete mije) leke.

Investitor strategjik

I. Sipas Vendimit NR.1/ 15, DATË 14/ 07/ 2016 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim strategjik procedurë të asistuar” për projektin e investimit “New Born”.
Projekti “New Born” do të realizohet nga konsorciumi i disa kompanive investitore, nën drejtimin e kompanisë MANE TCI. Projekti përfshin ndërtimin e një kompleksi turistik i cili shtrihet në një sipërfaqe totale prej 187,000 m2, në Hamallaj, Durrës.

a) Vlera e investimit të projektit “New Born” plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 26 (njëzet e gjashtë) Milion Euro

b) Statusi strategjik “Investim strategjik me procedurë të asistuar” i jepet projektit të investimit “New Born”, për një periudhë katër vjeçare

c) Përgjatë fazës së realizimit të investimit numri i personave të punësuar do të jetë 250 (dyqind e pesëdhjetë) persona dhe në fazën e operimit, numri i personave të punësuar do të jetë 80 (tetëdhjetë) persona.

II. Sipas Vendimit Nr. 22/2, DATË 20/11/ 2017, Komitetit i Investimeve Strategjike vendosi mospranimin e kërkesës për përfshirjen e projektit investues “Vala Mare II”, me subjekt investues “MANE TCI” Shpk, NIPT/NUIS :K22203004A, në Hamallaj, Gjiri i Lalzit, Durrës, ZK.1925, në “procedurën e veçantë”, për mungesë të strukturave akomoduese turistike në projektin Vala Mare II, në përputhje me përcaktimet e legjislacionit të turizmit në fuqi.

III. Sipas Vendimit NR.2/13, DATË 14/07/2016 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e veçantë” për projektin e investimit “Green Coast”. Projekti “Green Coast” do të realizohet nga subjekti Green Coast shpk me NIPT/NUIS: L41329038D me kontraktor kryesor Mane TCI, NIPT/NUIS K22203004A. Projekti përfshin ndërtimin e një kompleksi turistik, i cili shtrihet në një sipërfaqe totale prej 183,500 m2, me Nr. Pasurie nga 40 deri në 78, të ndodhura në zonën kadastrale 1481, në Palasë, Dhërmi, Himarë.

a) Vlera e investimit të projektit “Green Coast” plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 52,530,160 (pesëdhjetë e dy milion e pesëqind e tridhjetë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë) Euro

b) Statusi strategjik “Investim strategjik me procedurë të veçantë” i jepet projektit të investimit “Green Coast”, për një periudhë katër vjeçare

c) Projekti plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike. Numri i të punësuarve planifikohet 150 persona, ndërsa niveli maksimal do të jetë 250 persona. Njëkohësisht do punësohen dhe 250 punonjës të tjerë, të cilët lidhen me fazat e ndërtimit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Komuna e Parisit, Kompleksi Kika 2, Objekti 3, Kati 1, Nr pasurie 6/896+3-3 Nr pasurie 6/896+3- 5 Nr pasurie 6/896+3-6 Nr pasurie 6/896+3-7 Nr pasurie 6/896+3-8 Nr pasurie 6/896+3-9

Adresa:
• Tirane Kamez LAKNAS Godina 1 dhe 2 , Godine banimi 8 dhe 9 kat mbi toke me 1 kat parkim nentoke, Rruga Gryka e Kacanikut
• Tirane Petrele MULLET Rezidenca "Rolling Hills"
• Tirane Petrele MULLET Collina Verde 2, rruga "Seit Teqja", Mullet, Njesia Administrative Petrele
• Tirane Kamez LAKNAS Godina 3 dhe 4 , Godine banimi 9 kat mbi toke me 1 kat parkim nentoke, Rruga Gryka e Kacanikut
• Tirane Petrele Numri i pasurise 77/1, ZK.2735, Mullet
• Tirane Petrele MULLET RH2, rruga "Seit Teqja", Mullet, Njesia Administrative Petrele.
• Tirane Farke MJULL BATHORE Mjull Bathore, Zona Kadastrale 2704, nr.476/6
• Vlore Himare DHERMI Rruga Nacionale Dhërmi - Vlorë, Vendi i Quajtur ''Ajo Nikolla'', Dhralë, Zona Kadastrale 1481-1739
• Vlore Lagjja Pavaresia, Porti Detar Vlore, zip code 9400, zona kadastrale 8602
• Durres, KRUJE; Aeroporti "Nënë Tereza",Bashkia Kruje

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.10.2023
Akti i themelimit
Marreveshja per bashkimin me perthithje te shoqerive 31.07.2019
Kontrate shitje pjesesh kapitali 12.09.2007
Kontrate shitje kuotash 19.01.2009
Marreveshje bashkimi me perthithje date 05.01.2021
VENDIM NR.2/13, DATË 14/07/2016 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E VEÇANTË” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT ME POTENCIAL STRATEGJIK “GREEN COAST”
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 19.10.2023
VENDIM Nr. 22/2, DATË 20/11/ 2017 PËR MOSPRANIM TË KËRKESËS PËR PËRFITIM TË STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E VEÇANTË” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “VALA MARE II”
VENDIM NR.1/ 15, DATË 14/ 07/ 2016 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT ME POTENCIAL STRATEGJIK “NEW BORN”
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zvogëlim Kapitali datë 25.01.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 222 212 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 652 391 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 628 038 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 096 660 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 471 614 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 892 131 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 329 409 611,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 287 364 694,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 243 780 951,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 414 028 416,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:3 009 359 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 466 907 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 286 260 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 291 997 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 654 073 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 317 782 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 636 533 382,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 920 101 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 809 460 985,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 639 170 254,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli