Skip to content

MANETCI (Ish Mane 3)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-04 14:43:17
JSON

NIPT: K22203004A
Administrator: Erion Avram
Objekti i Veprimtarisë: Projektim dhe ndertimi i objekteve civle apo industriale dhe menaxhimi i zbatimit te projekteve te kesaj natyre per vete dhe per te trete; Shitja e objekteve / njesive te ndertuara si investitor dhe/ose dhenia e tyre me qira; Shfrytezimin e zonave malore apo bregdetare/plazheve per qellime turistike, duke administruar, dhene me qira, ndertuar objekte rekreative dhe duke ofruar sherbime ne fushen e turizmit, argetimit, bar, restorante ne zona turistike etj.; Importieksporti shitja me shumice e pakice e lendeve te para te ndertimit, pajisjeve elektrike, elektronike, hidrosanitareve, mobileri, pajisje zyrash, kancelari, pjese kembimi auto e makineri te çdo lloji, pajisje teknologjike etj. Transporti i mallrave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit; Ofrimi i sherbimit te konsulences ne fushen e biznesit, menaxhimit, taksave etj. Kryerjen e aktivitetit te menaxhimit te riskut dhe sherbimeve keshillimore te sigurise dhe shendetit ne pune. 2 Vleresim te pasurive te paluajtshme. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarim apo trasaksion tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, me kryerjen e veprime tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare te cfaredo lloji dhe natyre, te nevojshme ose te dobishme per arritjen dhe ose plotesimin e objektivit te Shoqerise, qe nuk ndryshon aktivitetin paresor te Shoqerise dhe nuk bie ne kundershtim me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: MANETCI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07.08.2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 689 750 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Kune Biopark, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 03.11.2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K82312008R, me adrese ne Tirane, Kashar, Autostrada Tirane- Durres, Km 6- te tek ambientet e QTU-se, Kati 1, me administrator Marash Marashi. MANETCI shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Shoqeria eshte e c’regjistruar ne QKB (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.01.2021)

II. MANE-XINGANG INTERNATIONAL CONSTRUCTION, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 11.01.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L61326027V, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Budi, Nr.2, Pallatet Classic, Kati 2, me administrator Fation Vokshi. MANETCI shpk zoteron 51% te kapitalit te kesaj shoqerie. Shoqeria eshte e c’regjistruar ne QKB (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.01.2021)

III. S K E N D E R B E J, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 29.07.1998 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J82003005H, me adrese ne Tirane, KAVAJES (ish misto mame), me administrator Endrit Alikaj. MANETCI shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.01.2021)

IV. UrbAlb Construction, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 10.12.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02415022S, me adrese ne Tirane, Rruga Dervish Hima, pallati Ambasador 3, kati 8, ap. nr. 3 dhe 4, Njesia Bashkiake nr.2, me administrator Vjola Kambellari. MANETCI shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.01.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 31.07.2019, u lidh marreveshja per bashkimin me perthithje te shoqerise S K E N D E R B E J shpk (shoqeria e perthithur) nga shoqeria MANETCI shpk (shoqeria perthithese). Si rezultat i bashkimit, aktivet dhe pasivet e shoqerise S K E N D E R B E J shpk do te kalojne te shoqeria MANETCI shpk. Ortaku i shoqerise se perthithur do te behet ortak i shoqerise perthithese. Shoqeria e perthithur do te kaloje ne procesin e likuidimit duke u c’regjistruar nga Qendra Kombetare e Biznesit.

II. Me date 06.11.2020, sipas raportit te audituesit te pavarur, do te realizohet bashkimi me perthithje midis shoqërve “MANETCI” (shoqëria përthithëse) dhe shoqërisë “SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE (S.E.R.E)“ (shoqëria e përthithur). Shoqeria perthithese dhe shoqeria e perthithur konsiderohen te kontrolluara drejtperdrejt nga grupi “BALFIN” shpk. Shoqeria SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE (S.E.R.E) do te transferoje te gjitha aktivet, detyrimet dhe kapitalin te shoqeria perthithese. Si pjese e kompletimit te procesit te perthithjes shoqeria “MANETCI” shpk do te zmadhoje kapitalin e saj per shumen 5.000.000 (pese milion) leke. Si rrjedhim vlera e kapitalit behet 694.750.000 (gjashteqind e nentedhjete e kater milion e shtateqind e pesedhjete mije) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, kati 8, Ap.nr.3 dhe 4.

Adresa:
1) Tirane, Kamez, Autostrada Tirane - Durres Km. 5, Rruga Gryka e Kaçanikut, mbrapa fabrikes Coca - Cola, Truall dhe Ndertese ne Zonen Kadastrale 8320, Pasuria Nr. 3/1387
2) Tirane, Rruga Dervish Hima, ish TV Klan
3) Tirane, Petrele, MULLET Rezidenca "Rolling Hills"
4) Tirane, Petrele, Numri i pasurise 77/1, ZK.2735, Mullet
5) Tirane, Farke, LUNDER, Rruga Nacionale TiraneElbasan, Lunder, ish Kartodromi
6) Durres, Sukth, HAMALLAJ Residenca "Vala Mar"
7) Vlore, Himare, DHERMI, Rruga Nacionale Dhërmi - Vlorë, Vendi i Quajtur ''Ajo Nikolla'', Dhralë, Zona Kadastrale 1481-1739

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.01.2021
Akti i themelimit
Marreveshja per bashkimin me perthithje te shoqerive 31.07.2019
Kontrate shitje pjesesh kapitali 12.09.2007
Kontrate shitje kuotash 19.01.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 628 038 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 096 660 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 471 614 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 892 131 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 329 409 611,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 287 364 694,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 243 780 951,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 414 028 416,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 286 260 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 291 997 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 654 073 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 317 782 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 636 533 382,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 920 101 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 809 460 985,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 639 170 254,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala