Skip to content

Balfin - Balkan Finance Investment Group (Ish Samir Mane Consulting Group)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-01-14 15:19:16
JSON

NIPT: K72223031K
Administrator: Edlira Muka
Objekti i Veprimtarisë: (i) Investimi ne instrument financiar (te cilet perfshijne pa kufizime titujt e pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerive tregtare, titujt e borxhit, aksionet ose kuotat ne fonde investimesh etj), investimi ne pasuri te paluajtshme dhe ne asete (te prekshme apo te paprekshme), si dhe (ii) ofrimi i sherbimeve te konsulences per shoqerite e kontrolluara prej saj dhe/ose te trete (te cilet perfshijne pa kufizime konsulencen e natyres financiare, manaxheriale, ligjore, IT, zhvillim softwares etj.) ne perputhje me legjislacionin e zbatueshem ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj, Gjithashtu, shoqeria mund te kryej cdo veprim, operacion apo transaksion tjeter komercial, industrial e financiar, te dobishem apo plotesues ndaj permbushjes se objektit te shoqerise, me kusht qe aktivitetet e mesiperme te mos jene ne kundershtim dhe mos alterojne objektin paresor te veprimtarise se shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: Balfin - Balkan Finance Investment Group
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.09.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 216 205 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. BANKA E TIRANES, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 20.10.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61924008V, me adresë në Tiranë, Rruga Ibrahim Rugova, Tirane, me administrator Dritan Mustafa. Balfin - Balkan Finance Investment Group sha zoteron 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021)

II. Elektro-Servis, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 11.01.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81313011R, me adresë në Tiranë, Farke SELITE Lagjja Selitë, Rruga Shkëlqim Fusha, Pallati Matrix Konstruksion Nr. 1, Kati 0 dhe +1, me administrator Julian Alvora. Balfin - Balkan Finance Investment Group sha zoteron 90% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021)

III. GREEN COAST, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 29.01.2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L41329038D, me adresë në Tiranë, Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 4, Apartamenti nr.31, me administrator Çeljeta Apostol. Balfin - Balkan Finance Investment Group sha zoteron 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021)

IV. MANETCI, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 07.08.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K22203004A, me adresë në Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, kati 8, Ap.nr.3 dhe 4, me administrator Erion Avram. Balfin - Balkan Finance Investment Group sha zoteron 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021)

V. Spar Albania, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 01.05.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51603008A, me adresë në Tiranë, Farke, LUNDER, Rruga Nacionale Tirane-Elbasan , Godina Brunes Space , perballe hyrjes Viole te Qendres Tregtare TEG, me administrator Elona Mema. Balfin zoteron 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021)

VI. BALFIN REAL ESTATE & HOSPITALITY, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 28.02.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L81507052H, me adresë në Tiranë, Njesia Administrative Nr.2, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, kati 21, Ap.Nr.163, me administrator Ledja Telhai. Balfin zoteron 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021)

VII. NEPTUN, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 15.09.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K12222001B, me adresë në Tiranë, Farke LUNDER Godina e Brunes Space, Qendra Tregtare Teg, perballe hyrjes violë, rruga nacionale Tirane Elbasan, Farke, Lunder, Tirane, me administrator Alexandros Kosenas. Balfin zoteron 90% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021)

VIII. ACREM, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 11.09.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K72208014O, me adresë në Tiranë, Farke LUNDER Godina e Brunes Space, Qendra Tregtare Teg, perballe hyrjes viole, rruga nacionale Tirane Elbasan, Farke, Lunder, Tirane, me administrator Mariola Radovani. BALFIN zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021).

IX. ALBANIAN ENERGY SUPPLIER, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 28.10.2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L42304017T, me adresë në Tiranë, Rruga Brigada e 8, Pallati 19, Kati 3, Ap.3, me administrator Megi Hadushi. BALFIN zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021).

X. ALBCHROME HOLDING, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 15.01.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51320005G, me adresë në Tiranë, Rruga "Dervish Hima", Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, ZK. Nr. 8160, me administrator Blerina Daka. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021).

XI. ALCRED FOOD PROCESSING Co, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 07.02.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J81426006C, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga ''Dervish Hima'', Pallati Ambasador 3, Kati 4-t, Apartamenti Nr.26, Tiranë, me administrator Ensela Zerani. BALFIN zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021).

XII. BFI Trade, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 15.12.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L52417021B, me adresë në Tiranë, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, Njesia Bashkiake Nr. 2, me administrator Erion Çinaj. BALFIN zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021).

XIII. Fashion Group Albania, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 04.04.2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51914011O, me adresë në Tiranë, Farke LUNDER Rruga Nacionale Tirane - Elbasan, Godina e Brunes Space, Qendra Tregtare TEG, perballe hyrjes Violë, me administrator Elda Hysenbelli. BALFIN zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021).

XIV. ITD sh.p.k, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 18.12.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61820049L, me adresë në Tiranë, Rruga Murat Toptani, Gjergji Center, me administrator Enkeleida Salillari. BALFIN zoteron 49% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021).

XV. Kid Zone, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 12.05.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L11716007K, me adresë në Tiranë, Farke LUNDER Godina e Brunes Space, Qendra Tregtare Teg, përballe hyrjes violë, rruga nacionale TiraneElbasan, Farkë, Lundër, Tiranë, me administrator Toljan Papajorgji. BALFIN zoteron 90% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021).

XVI. MAK ELITE OFFICES, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 14.11.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L72316033S, me adresë në Tiranë, Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa nr 12, Kati 11, Zyra nr 1206, me administrator Altina Deliu. BALFIN zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021).

XVII. Milsped Albania, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 03.12.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L32409008B, me adresë në Tiranë, Kamez, Rruga Gryka e Kaçanikut, godina e Parkut Logjistik, autostrada Tirane-Durres, km 5, prapa fabrikes se Coca-Cola, me administrator MARKO DIVLJAN. BALFIN zoteron 50% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021).

XVIII. ON SOLUTIONS, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 13.10.2020 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M02219018E, me adresë në Tiranë, Rruga Shkelqim Fusha, Pallati "Matrix Konstruksion", Kati +1, me administrator DIMITRIOS VRATIMOS. BALFIN zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021).

XIX. QENDRA TREGTARE UNIVERS, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 04.12.2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L42411002K, me adresë në Tiranë, Kashar, Autorstada Tirane Durres, km.7, QTU, me administrator Ida Hoxha. BALFIN zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021).

XX. RETAIL PARK, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 13.03.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71515042Q, me adresë në Tiranë, Rruga Luigj Gurakuqi, pallati 89, shk.1, ap.33, me administrator Enis Rada. BALFIN zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021).

XXI. Stella Mare, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 02.11.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62309016P, me adresë në Tiranë, Rruga Qemal stafa, Pazari i Ri, Nr.74, kulla 1, kati i dyte, me administrator Dejan Nikolic. BALFIN zoteron 50% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021).

XXII. Tirana Logistic Park, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 07.05.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81715012B, me adresë në Tiranë, Kamez, Autostrada Tirane - Durres Km. 5, Rruga Gryka e Kaçanikut, mbrapa fabrikes Coca - Cola, Truall dhe Ndertese ne Zonen Kadastrale 8320, Pasuria Nr. 3/1387, me administrator Irta Xhahysa. BALFIN zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021).

XXIII. TIRANA BUSINESS UNIVERSITY, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 29.05.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01801024T, me adresë në Tiranë, Rruga e Kavajes, 1023, ish Parku, me administrator Artan Hoxha. BALFIN zoteron 30% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021).

XXIV. Tirana East Gate, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 21.10.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82231001H, me adresë në Tiranë, Farke LUNDER Qendra Tregtare TEG, Rruga Nacionale Tirane - Elbasan, me administrator Milena Gjoni. BALFIN zoteron 88.1% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.01.2021).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010.

Adresa:
1) Tirane, Farke, SELITE Rruga "Shkëlqim Fusha", Pallati "Matrix Konstuksion" , Kati 1, Nr. Pasurie 104/81-N4, Volumi 26, Faqe 89, Zone Kadastrale 3292
2) Tirane, Njesia Bashkiake nr.2, rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 3, Apartamenti nr.17
3) Tirane, Autostrada Tirane - Durres, mbikalimi i Kamzes, km.0, Terminal Center

Faqja Web:
[email protected]

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.01.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 01.08.2009
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 17.10.2008
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 169 364 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 343 553 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 497 006 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 838 067 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 678 617 453,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 91 505 545,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 365 878 152,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 28 583 558,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:57 040 875 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 937 836 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 917 491 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 502 579 534,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:865 912 683,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 157 203 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 221 106 141,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 145 088 591,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala