Skip to content

MYRTO SECURITY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-04-26 13:58:54
JSON

NIPT: K23323401N
Administrator: Hysni Myrtaj
Objekti i Veprimtarisë: Neni 7 kategoria e licencës të ligjit 75/2014 date 10. 07. 2014 për shërbimin privat të sigurisë fizike si me poshtë: a) nënkategoria I. 3. A, sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social - kulturore, sportive, fetare e politike, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit: a) nënkategoria I. 3. B sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjate transportit, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit. Tregtim i artikujve të ndryshëm ushqimore dhe industrial, bar- bufe. Transferim ndërkombëtare, import-export, ndërmjetësimi i mallrave ushtarake, armeve të zjarrit, armeve të gjuetisë dhe sportive si dhe mallrave dhe teknologjive me përdorim të dyfishte. Prodhim, riparim si dhe tregtia brenda vendit e mallrave ushtarake, armeve të zjarrit, armeve të gjuetisë dhe sportive. Prodhimi, importi, eksport, tregtia brenda vendit e lendeve plasëse për përdorim civil si dhe i fishekzjarrëve e lendeve piroteknike. Transport i mallrave të ndryshëm për të trete brenda dhe jashtë vendit. Eksport - import, tregtimi me shumicë dhe pakicë i pjesëve të këmbimit për automjete. Agjent tregtar. Ngritje e qendrës se trajnimit dhe stërvitjes të punonjësve të sigurisë. (Poligon).
Emërtime të tjera Tregtare: MYRTO SECURITY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.09.2001
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 275 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
I.3.B - Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit
Çështje Ligjore: Me date 12.06.2015, u hartua akt marreveshja e bashkimit me perthithje te shoqerise “Myrto” (shoqeria e perthithur) me shoqerine “Myrto Security” sh.p.k (shoqeria perthithese), si pasoje prishjen pa likujdim te shoqerise Myrto shpk. Kapitali i shoqerise do te jete i barabarte me shumen e kapitaleve te vete te dy shoqerise. Kapitali i shoqerise Myrto Security eshte 175.774.765 (njeqind e shtatedhjete e pese milion e shtateqind e shtatedhjete e kater mije e shtateqind e gjashtedhjete e pese) leke. Kapitali i shoqerise Myrto shpk eshte 11.089.660 (njembedhjete milion e tetedhjete e nente mije e gjashteqind e gjashtedhjete) leke. Kapitali i shoqerise pas bashkimit do te jete 186.864.000 (njeqind e tetedhjete e kater milion e teteqind e gjashtedhjete e kater mije) leke dhe vlera 425 leke do te jete rezerve ligjore. Ortak i vetem i shoqerise do te jete Hysni Myrtaj.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja Kastriot, tek zyrat e Albtelecomit kati i 3-te

Adresa:
Fier, Lagjja Kastriot, Tek zyrat e Albtelecomit, Kati i I-re.
Vlore, Lagjjja Pavarsia, rruga Vlore - Skele, perballe Stadiumit, kulla Ferati, shkalla 1, kati i 12.
Tirane, Rruga Labinoti P2 Shkalla 6 Kati pare Ap 41
Berat, Lagjja 30 Dhjetori, rruga Sotir Kolea, prane Stadiumit te ri, pallati 32, shkalla 1 apartamenti 3.
Elbasan, Lagjja Syrja Dylgjeri, rruga Qemal Stafa, kompleksi Alsion - shkalla 1, kati i 9.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.04.2021
Akti i themelimit
Akti i marreveshjes se bashkimit me perthithje 12.06.2015
Vendim i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit 23.06.2012
Vendimi i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit 17.11.2017
Vendimi i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit 15.03.2014
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 27.12.2016
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 09.07.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 63 223 763,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 66 557 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 34 656 170,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 33 222 676,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 26 195 316,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 30 350 946,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 22 126 088,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 15 344 491,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:498 582 513,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:686 514 216,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:690 660 685,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:555 800 023,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:494 361 743,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 341 860 189,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 136 635 461,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 99 876 628,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala