Skip to content

ARTYKA II
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-03-13 15:53:00
JSON

NIPT: K26625603U
Administrator: Edison Zaçi
Objekti i Veprimtarisë: • Punime germimi ne toke, • Ndertime civile dhe industriale, • Rikonstruksion dhe mirmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada, • Rruge, autostrada, rikonstruksion, sistemim, asfaltim rruge, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, • Punime nentokesore, ura e vepra arti, • Diga dhe tunele hidroteknike, •Ujsjellesa, gazsjellesa,vajsjellesa,veprakullimi e vaditje, • Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime, • Ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve linja TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise, • Punime te inxhinierise se ndertimit, • Punime per prishjen e ndertimeve, • Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanderi, mirmbajtja e tyre, • Impiante ngritese dhe transportuese (ashensore, shkalle levizese, transportues), • Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me matriale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese, • Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut, • Sinjalistika rrugore jo ndricuese, • Barriera dhe mbrojtja rrugore, • Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri, •Punime strukturore speciale, • Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit, • Impiante dhe linja telefonie dhe komunikacioni, • Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj, • Pastrimi i ujrave detare, liqenore dhe lumore, • Ndertimi i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij, • Ndertimi i mpianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane, • Punime topogjeodezike, • Sistemet kundra zhurmes per infrastrukture, • Projektime te objekteve te ndertimit kat.2/a/b; kat.3/a; kat.5/b, d, i, j; kat.6/a, c; kat.7/a, b. • Tregetim me shumice dhe pakice; import eksport te mallrave industriale, ushqimore, lende te para, pije, hidrosanitare si dhe të tjera aktivitete të përgjithshme biznesi. • Rruajtja dhe zhvillimi i faunes se eger ne rezervat. • Shfrytezimi i burimeve te ujit.
Emërtime të tjera Tregtare: ARTYKA II
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13.03.2002
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 76 000 000,00
Numri i pjesëve: 7 600
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Bilisht, Rruga e Mirasit, Km.i I, Prane Ish Nyjes se Inerteve, Bilisht.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.03.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 26.01.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 10.07.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 10.12.2014
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 10.12.2018
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 04.09.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 9 405 584,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 236 445,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 37 660 320,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 16 377 972,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 291 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 18 898 134,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 23 928 198,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 249 580,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:92 522 293,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:62 562 436,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:115 510 980,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:78 161 485,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:32 831 461,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 63 511 073,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 67 674 801,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 31 445 905,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala