Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 599, datë 13.10.2021, i pronës se paluajtshme shtetërore në zonën kadastrale nr. 8602, Bashkia Vlorë, pjesë e fondit të pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike, për një periudhë 20 (njëzet) vjet.

Perfitues i statusit Investitor Strategjik për projektin e investimit “Marina di Valona”, specifikisht për zhvillimin e njësive akomoduese, hoteleri e shërbime të standardizuara të zonës në kufi me infrastrukturën portuale koncensionare, në ZK.Nr. 8602

NDREGJONI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-27 10:24:21
JSON

NIPT: K31329048I
Administrator: Xhetan Ndregjoni
Objekti i Veprimtarisë: Investitor ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile dhe industriale, private dhe shteterore, social kulturore dhe agjensi per shitblerjen e ketyre ndertimeve. Ndertimi, rikonstruksioni dhe mirembajtja e tyre e punimeve germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada, etj, rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeoroportuale, punime nentoksore, ura e vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujsjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje, ndertime detare dhe punime thellimin ne uje, punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndertimi i impjanteve per prodhimin e energjise elektrike, ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise, Punime te inxhinierise se mjedisit. Punime per prishjen e ndertimeve, impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre, impiante ngritese dhe transportuese (ashensore, shkalle levizese, transportues). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri,plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese, impiante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut. Sinjalistika rrugore jondriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore speciale, shtresa dhe mbistruktura speciale, punime mbi shina dhe traversa, impjante teknologjik, termike dhe te kondicionimit, impjante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, impjante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj, Pastrimi i ujerave detare, liqenore dhe lumore, Ndertimi i impjanteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane, Punime topogjeodezike, Sistemet kunder zhurmes per infrastrukture, Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje. Ndertimi i godinave turistike,bujqesore, landfilleve, stadiumeve, si dhe cdo lloj ndertimi tjeter, rikonstruksion , mirembajtje, apo restaurim i tyre. Prodhimin e elementeve te betonit , betonarme te zakonshme, prodhimin e materialeve te ndertimit ne pergjithesi, prodhimi inertesh ne gjitha llojet e fraksioneve , prodhim Asfalto-Beton dhe shite blerjen e tyre. Kryerje testesh dhe provash laboratorike ne fushen e materialeve te ndertimit, provave dhe strukturave ne ndertim, provave te gjeoteknikes dhe gjeogjolise , vetite fiziko kimike te ujrave, dhe testime per vleresimin e ndikimeve ne mjedis. Restaurime te ndertesave civile dhe industriale, restaurimi ne monumentet e arkitektures, restaurimi i monumentevete trashegimis kultorure, zbatim ne restaurimin e Qendrave Historike e kulturore,etj. Ndertime me karakter socialkulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare. Punime zdrukthtari, prodhim mobilje, bufe, dyer, dritare, etj. Punime ne siperfaqe te gjelbera,parqe,pyje. Pastrimi i siperfaqeve urbane. Mirembajteje, zhvillimi i dekorit ne mjedisin urban. Sherbime te pastrimit dhe rregullimit te siperfaqeve. Sherbime te grumbullimit, largimit dhe te transportit te mbetjeve urbane. Projektim objekte te ndryshme, studio projektimi. Import eksport, tregtim me shumice e pakice i mallrave te ndryshem elektrike, hidraulike, ushqimore , industrial , bujqesore, elektroshtepiake , kancelari , pjese kompjuterike etj. Pike shitje te te gjitha llojeve te karburanteve dhe nenprodukteve te tyre me pakice dhe vajrave lubrifikante , lavazho, gomisteri, servis mjetesh. Import- eksport makineri , pajisje, automjete, vajra lubrifikante, pjese kembimi dhe tregtimi i tyre. Import , instalim , menaxhim impiante industriale dhe makineri pajisje . Shitblerje mjete, automjete, makineri , kamiona , etj. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit te ndertesave te cdo lloji, hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Hartim i raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, kryerje e auditimit mjedisor, hartimi i ekspertizave per probleme mjedisore dhe vleresim i raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje auditimi. Grumbullim dhe transportim i mbetjeve inerte.
Emërtime të tjera Tregtare: NDREGJONI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/08/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 237 146 000,00
Numri i pjesëve: 237 146
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: Kontratë “Shqipëria 1 euro”

Më datë 13.10.2021, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 599, u miratua lidhja e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe Bashkimit të Shoqërive (JV), “Marina di Valona” sh.p.k., me NUIS M01324008A, “Brunes” sh.p.k., me NUIS K37125203H, “Ndregjoni” sh.p.k., me NUIS K31329048I, dhe “Marina Projects” LTD, me numër regjistrimi 04182366, si qiramarrës, per pasurisë shtetërore përkatësisht: nr. pasurie 28/55 truall me sipërfaqe 173 m2 , nr. pasurie 28/17 truall me sipërfaqe 177 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 177, nr. pasurie 28/36/2 me sipërfaqe truall 1405 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 1405 m2 , nr. pasurie 28/57 me sipërfaqe truall 43 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 43 m2 , nr. pasurie 28/58 me sipërfaqe truall 1382 m2 , nr. pasurie 28/59 me sipërfaqe truall 581 m2 , nga ku 3 sipërfaqe ndërtimore 581 m2 , nr. pasurie 28/60 me sipërfaqe truall 55 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 55 m2 , nr. pasurie 28/61 me sipërfaqe truall 35 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 35 m2 , nr. pasurie 28/67/2/1 truall me sipërfaqe 241 m2 , nr. pasurie 28/68 truall me sipërfaqe 33 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 33 m2 , nr. pasurie 28/69 me sipërfaqe truall 80 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 80 m2 , nr. pasurie 28/70 me sipërfaqe truall 43 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 42.65 m2 , nr. pasurie 28/73/4 truall me sipërfaqe 1284 m2 , nr pasurie 28/73/6 truall me sipërfaqe 26736 m2 , nr. pasurie 28/73/8 truall me sipërfaqe 5174.5 m2 , nr. pasurie 28/73/9 truall me sipërfaqe 3038.5 m2 , nr. pasurie 28/74/2 me sipërfaqe truall 353.2 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 353.2 m2 , nr. pasurie 28/105 truall me sipërfaqe 1875 m2 , nr. pasurie 28/106/2 truall me sipërfaqe 11317.3 m2 , nr. pasurie 28/106/3 truall me sipërfaqe 401 m2 , nr. pasurie 28/66 me sipërfaqe truall 560 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 560 m2 , nr. pasurie 28/72 truall me sipërfaqe 465 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 465 m2 , nr. pasurie 28/65/2 truall me sipërfaqe 589 m2 , nr. pasurie 28/65/3 truall me sipërfaqe 1461 m2 , e përcaktuar si sipërfaqe totale truall 57.502.5 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 3829.85 m2 , Z.K. nr. 8602 Bashkia Vlorë.
Qëllimi i kësaj kontrate është dhënia në gëzim të përkohshëm i objektit të përcaktuar në nenin 1, që do të konsistojë në ndërtimin dhe operimin e infrastrukturës “Pro turizmi”, duke investuar rreth 9,811,904,094 (nëntë miliard e tetëqind e njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e katër mijë, e nëntëdhjetë e katër) lekë pa TVSH dhe duke punësuar minimalisht 100 punonjës.
Kjo kontratë është e vlefshme për një periudhë 20 (njëzet) vjet dhe hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët.

Investitor strategjik

Sipas Vendimit NR. 4/3 DATË 29 / 03 /2021 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e veçantë” për projektin e investimit “Marina di Valona”, specifikisht për zhvillimin e njësive akomoduese, hoteleri e shërbime të standardizuara të zonës në kufi me infrastrukturën portuale koncensionare, në ZK.Nr. 8602.
Projekti “Marina di Valona ” do të realizohet nga bashkimi i shoqërive (JV) “MARINA DI VALONA” SH.P.K NIPT M01324008A, “BRUNES” SH.P.K NIPT K37125203H, “NDREGJONI” SH.P.K NIPT K31329048I DHE “MARINA PROJECTS” L.T.D me numër regjistrimi 04182366.

a) Vlera e investimit të projektit “Marina di Valona” plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 105,000,000 (njëqind e pesë milion) Euro.

b) Projekti plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike. Përgjatë fazës së realizimit të investimit dhe operimit, numri i personave të punësuar parashikohet të jetë 1000 (një mijë) persona. Statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e veçantë” i jepet projektit të investimit “Marina di Valona”, për një periudhë 6 (gjashtë) vjeçare.

c) Projekti parashikon zhvillimin kompleks të zonës në kufi me projektin koncensionar të Marina Vlorë, nëpërmjet realizimit të strukturave akomoduese , zonave rezidenciale dhe shërbimeve në funksion të tyre.
Ndryshime
Shënime: Me date 29.03.2021, Ministria e Infrastruktures dhe Energjise ka njoftuar se bashkimi i perkohshem i shoqërive “Marina di Valona” sh.p.k. / NUIS M01324008A, “Marina Projects” ltd / me numër regjistrimi në Angli 04182366, “Brunes” sh.p.k. / NUIS K37125203H dhe “Ndregjoni” sh.p.k. / NUIS K37125203H, eshte shpallur fitues per marrjen me koncesion/partneritet publik privat për projektimin, financimin, ndërtimin, operimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e një porti turistik në qytetin e Vlorës “Marina Vlorë”
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr. 32, Hyrja 8

Adresa:
Tirane, Njesia Administrative Nr.9, Rruga Jordan Misja, prane Bulevardit te Ri, Njesia Strukturore G34,Kompleks me 2 godina banimi dhe sherbimi me 6, 7, 10 dhe 11 kate, me 2 kate parkim nentoke ne pasurite me nr. 2/155 , 2/151 , 2/150 , 2/136, 2/137 , 2/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 31.05.2022
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 16.07.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 30.06.2009
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 30.06.2010
VKM Nr. 599, datë 13.10.2021, per dhenien e miratimit për lidhjen e kontratës së qirasë, me tarifën 1 (një) euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe Bashkimit të Shoqërive (JV), “Marina di Valona” sh.p.k., me NUIS M01324008A, “Brunes” shpk, me NUIS K37125203H, “Ndregjoni” sh.p.k., me NUIS K31329048I, dhe “Marina Projects” LTD
VENDIM NR. 4/3 DATË 29 / 03 /2021 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E VEÇANTË” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT MARINA DI VALONA ME SUBJEKT APLIKUES BASHKIMI I SHOQËRIVE (JV) “MARINA DI VALONA” SH.P.K, “BRUNES” SH.P.K , “NDREGJONI” SH.P.K, DHE “MARINA PROJECTS” L.T.D
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 97 569 579,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 58 753 725,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 52 626 359,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 98 013 568,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 25 960 174,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 88 264 121,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 73 357 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 86 401 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 36 237 192,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 23 747 524,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 17 714 104,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 110 795 929,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:526 976 645,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:456 888 715,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:845 060 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:285 144 030,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:440 986 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:367 433 589,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:270 607 803,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 253 765 336,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 293 614 267,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli