Skip to content

ALDOSCH - FARMA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-06 15:07:55
JSON

NIPT: K31503045V
Administrator: Aqif Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimin me shumicë dhe pakicë, import-eksport dhe shitje me shumicë të produkteve farmaceutike OTC, produkte bimore, kozmetike, produktet parafarmaceutike, produkte veterinare dhe materiale konsumi mjekësore dhe pajisje mjekësore, zhvillimin e aktiviteteve për promocion marketing mjekësor dhe farmaceutik.
Emërtime të tjera Tregtare: ALDOSCH - FARMA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/02/2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Me date 26.11.2014, me ane te vendimit te ortakeve te shoqerise, u vendos: 1.Marrja e kredise ne Banken Credins ne shumen 635.000.000 (gjashteqind e tridhjete e pese milion) leke, me qellim investimi ne blerje asete fikse. 2.Miratimin per daljen me cilesine e barredhenesit dhe vendosjen si kolateral inventar te shoqerise "Aldoch-Farma", te medikamenteve dhe automjeteve te percaktuara ne vendim.

II. Me date 02.12.2014, u lidh Marreveshja Siguruese Nr.13324 Rep, Nr.3757 Kol, me objekt krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per kredine e akorduar nga Banka Credins, ne baze te Kontrates se Kredise Afatgjate Nr.5285, date 27.11.2014.

III. Me date 14.09.2018, u lidh Marrëveshja Siguruese, Nr.7175 Rep, Nr.2424 Kol, midis Barrëdhënësit z. Aqif Hoxha, Zj. Hatixhe Hoxha dhe Barrëmarrësit "Banka Credins" sha me objekt: Krijimin e një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci për kredinë e akorduar nga Banka Credins në bazë të Kontratës së Kredisë Afatmesme Nr.5871, datë 25.10.2017, Nr. 9634 Rep, Nr. 3265 Kol, dhe të Kontratës së Kredisë Afatmesme Nr. 5285, datë 27.11.2014, Nr. 13323 Rep, Nr. 3756 Kol. Barrëdhënësit vendosin barrë mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë " ALDOSCH - FARMA " shpk sipas te dhenave ne marreveshje.

IV. Me date 29.07.2019, u lidh marreveshja siguruese Nr. 7278 Rep. Nr.2365 Kol, me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per kredine e akorduar nga Banka Credins.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Myslym Keta, Ish - Antibiotiku

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.10.2022
Akti i themelimit
Marreveshje shitblerje me kusht 15.10.2013
Marreveshje shitblerje me kusht 13.12.2013
Marreveshje siguruese 14.09.2018
Kontrate shitje aksionesh 22.09.2008
Vendim i ortakeve per marrjen e kredise 26.11.2014
Marreveshje Siguruese date 29.07.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 110 883 549,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 128 296 772,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 255 410 658,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 114 383 461,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 137 042 525,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 141 622 390,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 196 591 572,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 159 530 770,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 216 182 527,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 186 677 002,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 757 299 449,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 800 726 645,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 704 824 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 831 512 314,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 481 058 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 640 385 511,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 155 699 464,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 520 658 073,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 103 764 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 268 085 995,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani/ A.Baja