Skip to content

PRIMA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-02-06 15:51:38
JSON

NIPT: K32419001R
Administrator: Agron Haxhiymeri
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport dhe tregtim me shumicë e pakicë të artikujve ushqimor, industrial, bujqësor, lëndë të përpunuara dhe të papërpunuara, farmaceutike e kozmetike, bimë medicinale. Përpunim, prodhim dhe tregtim me shumicë pakicë të makaronave, artikuj ushqimor, bujqësor, blegtoral e kimik. Import-eksport dhe tregtim të pajisjeve mekanike, makinerive industriale.
Emërtime të tjera Tregtare: PRIMA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17.07.2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: BANKA CREDINS eshte një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 31.01.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K31608801O, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Nr. 8, me administratore Maltin Korkuti dhe Monka Milo (Sipas te dhenave te QKB deri me date 13.01.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: I. Me date 29.07.2019, me ane te urdhërit Nr.741 Dosje, Nr.7220 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “BAILIFF SERVICE E.HOXHA” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e pales debitore shoqëria “PRIMA” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K32419001R, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e Regjistrit Tregtar, si dhe duke ndaluar tjetersimin e administratorit te shoqerise Agron Haxhiymeri. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

II. Me date 02.08.2019, me ane te Urdhërit Nr.7559 Prot, Nr.741 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.10598 Prot., datë 05.08.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “BAILIFF SERVICE E. Hoxha”sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të shkresës Nr. 7220 Prot., datë 29.07.2019, mbi kuotat e debitorit shoqëria " PRIMA " sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K32419001R, me administrator z. Agron Haxhiymeri.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njësia Bashkiake nr.6, Rruga "Konferenca e Pezës", ZK 8240, nr. pasurie 2/137 dhe 2/138, fabrika e shoqërisë "Bloja"sha

Adresa:
1) Tirane, AA 213 RE tip Ford i bardhe
2) Tirane, Mjeti me targa AA 210 RE
3) Tirane, Mjeti me targa AA 164 ZA

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.01.2021
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje kuotash 05.12.2016
Kontrate shitje kuotash 09.10.2006
Kontrate shitje kuotash 15.05.2004
Kontrate shitje 16.02.2006
Kontrate shit-blerje kuotash 04.12.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -17 760 346,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 249 661,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 178 630,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 358 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -19 467 455,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 050 151,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -6 576 836,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 901 190,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:300 349 186,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:527 262 673,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:433 115 371,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:323 908 334,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:739 068 208,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 316 410 151,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 126 400 719,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 131 442 940,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala