Skip to content

R E A L
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-11 15:17:13
JSON

NIPT: K32817410T
Administrator: Almir Shenaj
Objekti i Veprimtarisë: Transport i mallrave dhe i udhëtarëve në linjat urbane dhe interurbane, si dhe transporti i mallrave të ndryshme, ne fushen e import eksportit e të tregtisë me shumicë e pakicë të mallrave industriale, ushqimore, prodhime bujqësore e blegtorale, makinerive, pjesëve të këmbimit hidrosanitare, elektroshtëpiake, pijeve alkolike e jo alkolike, cigareve duhanit, mobiljeve lendës së parë, bimëve medicionale, tregtimit me pakicë të karburanteve e nënprodukteve të tij, varreza automjetesh, grumbullim dhe shitje skrapi, konfeksione, materiale plastike, duralumini, metaleve, konsumit të gjerë, lendë së ndërtimit, kinkaleri, lodrave për fëmijë, medikamente farmaceutike, prodhimin e materialeve të ndertimit, transport detar e tokësor të mallrave e të pasagjerëve brenda dhe jashtë vendit, investime në fusha të ndryshme, sidomos ndërtim pika servisi lavazho agjensi, shitblerje e qiraje të pasurive të tundshme dhe të patundshme, hapje autoshkolle, bar bufe, restorant si dhe çdo lloj aktiviteti tjetë tregtar e shërbimi në përputhje me legjislacionin në fuqi, shitje me shumicë dhe pakicë të plehrave kimike dhe pesticideve. Veprimtari në fushën e ndërtimit, të projektimit dhe zbatimit, ndëtime civile dhe ekonomike shumëkatëshe, germime dheu, ndërtime rrugore, sinjalistike, vepra arti, ujësjellsa, kanalizime, kanale e impiante vaditës, vepra të veçanta e punime publike, punime armature, muraturë, suvatime, nye betoni, prodhim transport, tregtim e hedhje betoni, nivelim shtresash, shtrime pllakash hidroizolimi, punime hidraulike, elektrike, veshje fasadash, ndërtime civile, montime sisteme ngrohje-ftohje, eksportimport makineri e pajisje ndertimi.Tregtimi me pakice dhe shumice i fidanave frutikulture dhe dekorative, pastrim dhe gjelberim te territoreve dhe ambienteve te institucioneve private dhe shteterore, tregtimi me shumice dhe pakice i gomave te reja per automjete dhe importi i tyre.Tregtimi me shumice e pakice i autoveturave, automjeteve te renda bujqesore, kamionave te rende me rrota dhe me zinxhire, eskavator, presa betoni, betoniere dhe pjese kembimi per keto automjete. Ndertim objekte industriale dhe bujqesore, fabrika perpunimi per: fruta perime, ulliri, baxho, ndertim serash diellore dhe me ngrohje, magazina per produkte bujqesore, frigoriferike me skelete metalike dhe me mure. Importi-Eksporti dhe tregtimi i te gjithe materialeve dhe aksesoreve te nevojshem per ndertimin e serave diellore, me ose pa sistem ngrohje, me ose pa sistem ftohje. Ndertimi dhe montimi, me te gjitha pajisjet e nevojshme, i te gjitha llojeve te serave (diellore, me ose pa ngrohje, me ose pa sistem ftohes) per prodhimin e perimeve, frutave dhe fidaneve te frutave dhe perimeve. Importi dhe tregetimi i materialeve dhe aksesoreve te nevojshem per ndertimin dhe montimin e magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferike. Ndertimi dhe montimi i magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferike. Importi-eksporti i makinerive bujqesore dhe tregetimi i tyre, riparimet mekanike etj.
Emërtime të tjera Tregtare: R E A L
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/01/1995
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 18 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: Me date 30.07.2015, u hartua raporti i ekspertit per bashkimin e shoqerive mbi operacionin e bashkimit nepermjet perthithjes se shoqerise “Hipnotikal” shpk (shoqeria e perthithur) nga shoqeria “REAL” shpk (shoqeria perthithese). Shoqeria “Hipnotikal” shpk do t’i transferoje shoqerise “Real” shpk teresine e elementeve te aktivit dhe pasivit duke perfshire edhe ato qe rezultojne nga operacionet e kryera pas dates 30.06.2015. Raporti i kembimit te pjeseve te kapitalit do te jete: nje pjese e kapitalit te shoqerise perthithese te jete e barabarte me 0.55 pjese te kapitalit te shoqerise se perthithur “Hipnotikal” shpk dhe nje pjese e kapitalit te shoqerise perthithese te jete e barabarte me 99.45 pjese te kapitalit te shoqerise “Real” shpk. Kapitali i shoqerise perthithese pas bashkimit do te jete 18.100.000 (tetembedhjete milion e njeqind mije) leke. Si rezultat i perfshirjes se kapitalit te shoqerise se perthithur ne shoqerine perthithese do te shtohet edhe ortaku i shoqerise se perthithur Z. Refit Shenaj i cili do te zoteroje 0.55% te kapitalit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, CAKRAN

Adresa:
Fier, Dermenas, Darezeze e Re, Rruga Darezeze e Re, Ambienti numer 26- 34.
Fier Cakran, Fshati Cakran, Rruga Cakran- Buz Madh km 1, objekti nr 5.
Fier, Cakran, Fshati Cakran, Rruga Cakran - Buz Madh km 1, Objekti nr. 4

Faqja Web:
https://intes.org.tr/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 11.10.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash date 27.12.1997
Kontrate shitje e kuotes date 22.01.2002
Vendimet e asamblese dhe raporti i bashkimit me perthithje date 30.07.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 21.07.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 833 234,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 420 900,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 615 023,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 151 528,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 609 840,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 893 331,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 106 732,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 481 733,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 785 007,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:59 592 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:116 097 052,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:104 491 352,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:213 534 158,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:350 157 450,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:241 388 003,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 165 316 917,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 177 561 255,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 177 699 999,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala