Skip to content

ALB KORCA 2002
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-09 12:51:34
JSON

NIPT: K34004003T
Administrator: Arian Myrtollari
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim, prodhim te elementeve te para fabrikuara betoni dhe betonarme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, ndertime civile industriale, turistike, bujqesore kompletimi me instalimet e nevojshme per to. Punime elektrike, citofoni dhe mirembajtja e tyre, punime karpenterie, metalike, shpime pusi dhe veshje fasadash etj. Grumbullim, perpunim, tregti me shumice dhe pakice, import - eksport etj. Tregti te produkteve bujqesore e blegtorale, bimeve medicinale, fruta - perime te detit prodhime kozmetike dhe estetike, kimike dhe detergjenteve etj.Prodhim dhe tregtim asfaltobetoni me shumice dhe pakice. Ndertim dhe rikonstruksion i rrugeve dhe objekteve civile dhe industriale. - Ndertim dhe rikonstruksion i Ujesjellsave, KUZ dhe KUB. - Mirembajtje , ndertim dhe rikonstruksion i rrugeve dhe objekteve civile dhe industriale.
Emërtime të tjera Tregtare: ALB KORCA 2002
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/11/2002
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 162 500 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Me date 05.12.2019, me ane te Urdhrit Nr.13570 Prot, Dosje Nr.1311, leshuar nga shoqeria permbarimore "CORRECTOR" Shpk, u vendos sekuestro mbi kuotat e subjektit “ALB KORCA 2002” shpk, me NUIS (NIPT) K34004003T, duke ndaluar disponimin ose tjetersimin e kuotave te debitorit, si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

II. Me date 19.12.2019, me ane te urdherit Nr. 14293 Prot, Nr.1311 Dosje, lëshuar nga "Shoqeria Permbarimore CORRECTOR" SHPK, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi subjektin ALB KORCA 2002 SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) - K34004003T.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, Pojan, ZEMBLAK, Lagjja Qender, Rruga Nacionale Km I, Zona Kadastrale 3903, Nr. Pasurie 155/13, Prane Nenstacionit Zemblak

Adresa:
Korce, Vithkuq, Rikonstruksion i rruges autopyjore Voskopoje-Vithkuq, te ndodhur ne pasurine nr.000-447, Zona kadastrale 3437

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.06.2022
Akti i themelimit
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 27.04.2009
Urdher per vendosjen e sekuestros mbi kuotat e debitorit 05.12.2019
Vendim i asamblese se ortakeve, Zmadhim Kapitali 22.05.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 609 122,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -8 347 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 22 018 034,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 15 088 379,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 44 021 372,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 750 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 865 804,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 780 832,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 18 051 357,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 059 866,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:78 812 370,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:35 410 657,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:84 497 609,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:85 524 618,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:105 652 924,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:25 170 588,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:16 802 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 40 064 815,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 128 927 897,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 104 752 778,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja