Skip to content

A l b G a r d e n (Ish GJELBRIMI)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-16 07:40:15
JSON

NIPT: K37513520N
Administrator: Pjetër Trashaj
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektim dhe zbatim punimesh/sherbimesh dhe mirembajtje ne hortikulture, agrikulture, florikulture, mjedis, pyje, kullota (ne te gjitha fushat), mbareshtim faune bime MTE, fidanishte, siperfaqe te gjelberta parqe-pyll parqe, pastrim e dekor, mbrojtje bimesh. -Prodhimi dhe/ose tregtimi I materialit mbjelles dhe shumezues bimor, farna, fidane pyjore, arror, frutor, agrume, medicinale, tanifere, eterovajore, bime dekorative (lule, shkurre dhe drure) , importim- exportim I tyre. -Punime te inxhinierise se mjedisit (ambjentale), arkitekture peisazheve, kopshtarise (gjelberim-pyllezime) hidrombjellje, mbrojtje skrapatash, hidrodrenazhime, drenazhe punime hidrologjike, mjedisore. Grumbullimi dhe trajtimi I mbetjeve urbane. Shkulje pemesh me makineri profesionale. Kurse te formimit profesional ne hortikulture, agrikulture, florikulture, mjedis e pyje. Auditim mjedisor. -Germim dheu e sistemime. Ndertime civile dhe ekonomike,rikonstruksione. Ndertime, mirembajtje, barriera, mbrojtje e sinjalistike rrugore. Ndertime hidraulike dhe hidroteknike (ujesjelles, kanalizime, impiante dhe vepra kullimi e vaditje). Punime karpenterie (druri, metali). Impiante teknologjike (instalimi I materialeve prej druri-metalik-plastik-xhami etj.). Punime topogjeodezike. -Çdo aktivitet tjeter qe nuk bie ndesh me legjislacionin ne fuqi. Import - eksport me pakice dhe shumice te artikujve e mallrave te ndryshem dhe tregtimi i tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: " A l b G a r d e n sh. p. k. "
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/10/1994
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 190 384 265,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Lezhe, Mjeti; KAMIONÇINE, TOYOTA, me targe AA 711 PX
2) Lezhe, Lagjja "Skenderbej", Superstrada Lezhe-Shkoder, km 1, mjeti Kamion "IVECO FIAT" me targe AA006MK.
3) Lezhe, Lagjja Frutore, Rruga Kryesore, Banese Private Nr.1, mjeti; ATP, IVECO FIAT, me targe; AA 006 MS
4) Lezhe, Fushe Kuqe, Gurrez, Fidanishte ngjitur me rrugen "Rrozges" nr. 03290075
5) Lezhe, Lagjja Frutore, Rruga Kryesore, Banese Private Nr.1, mjeti; ATP, Daimler CHRYSLER, me targe; AA 006 AM
6) Lezhe, Mjeti; KAMIONÇINE, TOYOTA, me targe AA 006 PY
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
II.5.A.3 - Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë)
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.5.B.3 - Tregtim me pakicë të plehrave kimike me rrezikshmëri
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
X.2.B - Formim profesional
Ndryshime
Shënime:
--------------------------------------------------------------------

***Subjekt përfitues nga Programi IPARD [Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development (EU) - Instrumenti për Asistencën e Para-Aderimit për Zhvillimin Rural (BE)], sipas të dhënave nga faqja zyrtare e AZHBR-së (Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural).

Vlera e Investimit të Subjektit: 84,011.69 Euro
Përqindja e Mbështetjes nga Programi: 65%
Vlera e Grantit nga Programi: 48,812.99 Euro

--------------------------------------------------------------------
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhë, Lagjja "Skenderbeg", godine private 1 kateshe ne superstraden Lezhe - Shkoder, km 1

Adresa:
I. Lezhe, Zejmen, Gajush, Fidanishte ngjitur me superstraden Lezhe - Tirane, km 10
II. Lezhe, Lagjja "Skenderbej", S/Strada Lezhe-Shkoder, km/1 Mjeti: KAMION IVECO me targe AB 951 JC

Faqja Web:
www.fidanishtegjelberimi.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.06.2022
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 12.06.2019
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 08.06.2018
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 30.06.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 04.10.2023
Vendim i Asamblesë së Ortakut, Zmadhim Kapitali datë 28.06.2022
Vendim i Asamblesë së Ortakut, Zmadhim Kapitali datë 27.06.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.04.2024
Të dhënat e Investimit, Financimet Nga IPARD - Aksesuar nga Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural AZHBR datë 17.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 37 333 369,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 20 355 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 10 310 021,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 9 714 089,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 16 894 066,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 67 656 663,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 22 501 691,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 780 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 17 168 252,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 661 927,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 057 434,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:54 692 518,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:37 061 333,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:56 172 883,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:61 041 711,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:117 050 595,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:283 870 918,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:224 792 063,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:95 021 151,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 83 785 403,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 31 283 240,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 51 779 288,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli