Skip to content

AK - INVEST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-22 13:52:52
JSON

NIPT: K41516046D
Administrator: Suzana Adili
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i shërbimeve të pagesave e arkëtimeve, ndërmjetësimi për transaksionet monetare (përfshirë valutat), ofrimi i shërbimit të kasave të sigurimit, shërbimi si agjente ose këshilltare financiare, (këtu nuk përfshihen shërbimet e parashikuara në pikat 3/a dhe 3/b të nenit 26 të Ligjit: Për Bankat në Republikën e Shqipërisë". Shoqëri për të gjitha format e kredi dhënies. Veprimtaria e këmbimit valutor. Të gjithë shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave.
Emërtime të tjera Tregtare: AK - INVEST
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 21/12/2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 108 356 791 800,00
Numri i pjesëve: 1 060
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. eReja, shoqeri me përgjegjësi te kufizuar, themeluar me 02/12/2020, me NIPT M02407022B, me seli qendrore ne Tiranë, Rruga Bardhok Biba, objekti LID, Nr.Pasurie7/412+2-22, zona kadastrale 8360, vol.28, faqe 788 , dhe me administrator Geis Çeku. AK – INVEST zotëron 100% te kapitalit te kësaj shoqërie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.03.2024).

II. BURSA SHQIPTARE E TITUJVE ALSE, shoqeri me përgjegjësi te kufizuar, themeluar me 24/07/2017, me NIPT L71928011S, me seli qendrore ne Tiranë, Rruga Nikolla Tupe, Nr.1, Kati 3, Apartamenti 3, dhe me administrator Nada Vokshi. AK – INVEST zotëron 8.82% te kapitalit te kësaj shoqërie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.03.2024).

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Muharrem Kokona, Almida Daiu, Suzana Adili, Elvin Meka
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Licencë "Për subjekt financiar jo-bankë", Nr.7 -
Dt:03.12.03 -
Çështje Ligjore: Bashkimi me përthithje

Me date 05.10.2004, me vendim te asamblesë se aksionareve, u miratua ne parim përthithja e shoqërisë “MI & CO” shpk nga shoqëria “AK Invest” sha. Pas këtij procesi, shoqëria “MI & CO” shpk prishet pa likuidim dhe aktivet e pasivet e saj i kalojnë shoqërisë përthithëse “AK-INVEST” sha. Shoqeria AK INVEST sha do te kete serish 300 aksione qe zotërohen si me poshtë: Muharrem Kokona (50%) dhe Ilir Adili (50%). Pas përthithjes, struktura e shoqërisë “AK INVEST” sha do te mbetet e pandryshuar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Bardhok Biba" objekti LID, nr. pasurie 7/412+2-22, zona kadastrale 8360 vol. 28 faqe 788.

Adresa:
• Vlore, Rruga Hasan Kushta, Pallati Nr.1045, Shkalla 3, Ap.32, Kati 1, Vlorë
• Tirane, Njesia Bashkiake nr.1, Rruga Ali Demi, Godine 3 Kateshe nr.185/1
• Tirane, Rruga Sami Frasheri 32
• Tiranë, Rruga ''Ded Gjo Luli'', 2/3, me Nr.Pasurie 6/186-N3, Zona Kadastrale 8350.
• Tirane, zona kadastrale 8150, numër pasurie 6/3-N20, Rruga '' Luigj Gurakuqi '' Tirane
• Tirane, Zona Kadastrale Nr.8360, Nr.Pasurisë 7/142-N1, Rruga Bardhok Biba, Objekti Lid,
• Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Haki Glina, Banesa Nr.10
• Elbasan, Rruga "Kongresi i Elbasanit", me nr.pasurie 3/183 +N.14, Vol 14., zona kadastrale 8521

Faqja Web:
https://www.ak-invest.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 22.03.2024
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit date 11.09.2006
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit date 18.09.2009
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit date 28.06.2010
Kontrate dhurimi aksionesh date 27.06.2013
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 17.06.2014
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 27.05.2015
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 28.06.2016
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 09.07.2017
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 22.07.2019
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 03.08.2020
Vendimit per Leshimin e Deshmise se Trashegimise Ligjore date 20.02.2021
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 02.08.2021
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 28.07.2022
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 14.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat financiare 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 237 812 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 325 015 252,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 205 958 492,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 175 830 475,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 125 983 639,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 147 885 679,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 192 458 930,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 187 124 259,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 152 026 185,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 92 318 637,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 97 973 612,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 78 251 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 60 083 303,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:646 813 505,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:689 740 752,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:575 355 768,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:444 038 208,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:423 427 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:445 216 761,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:443 225 167,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:391 341 703,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 305 270 090,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 248 803 377,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 222 825 670,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 188 981 671,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 162 170 363,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A. Lala