Skip to content

BURSA SHQIPTARE E TITUJVE ALSE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-13 10:03:25
JSON

NIPT: L71928011S
Administrator: Nada Vokshi
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e aktivitetit te burses se titujve per te gjithe tituj dhe instrumenteve te tjera financiare, te parashikuar sipas Ligjit per Titujt dhe ne perputhje me licencen e dhene nga AMF-ja, me perjashtim te instrumenteve derivative te percaktuar nga Kreu Il i Ligjit per Titujt.2) Ne menyre me te detajuar, aktiviteti i Shoqerise do te perfshije por pa u kufizuar ne: realizimin e te gjitha aktivitetet qe lidhen me veprimtarine si burse titujsh, si dhe aktivitete te tjera qe lidhen me organizimin e tregtimit té titujve dhe instrumenteve te tjere financiare, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi; ofrimin dhe realizimin e nje platforme tregtimi shumepaleshe (MTF); edukimin, promovimin dhe furnizimin e paleve te interesuara sipas ligjit me informacione ne lidhje me veprimtarite e tregut te kapitalit, aktivitetin e emetuesve te titujve te listuar ne bursen e titujve dhe aktivitetin e anetareve te burses; - sigurimin e nje tregu titujsh te hapur, transparent, te barabarte, efiçient dhe ekonomik; hartimin e kuadrit te brendshem rregullues te nevojshèm i cili do te mundesoje funksionimin sa me normal apo lehtesimin dhe permiresimin e tregtimit te titujve ne vazhdimesi;çdo veprimtari tjeter e cila nuk ndalohet nga legjislacioni ne fuqi.3) Shoqeria do te krijoje bursen dhe do te siguroje funksionimin e saj bazuar me parimet e pèrputhshmerise me legjislacionin dhe trajtimin e drejte dhe te barabarte te anetareve te saj, nepermjet tregtimit tè titujve duke pérdorur njé sistem elektronik pèrmes tè cilit kryhen te gjitha transaksionet, si dhe do te implementoje procedura te drejta e korrekte ne tregun e organizuar te titujve dhe instrumenteve te tjera financiare ne perputhje me Ligjin per Titujt dhe rregulloret e AMFse.
Emërtime të tjera Tregtare: BURSA SHQIPTARE E TITUJVE ALSE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 24/07/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 85 000 000,00
Numri i pjesëve: 850 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. Shoqeria " BANKA CREDINS ", eshte shoqeri aksionere e se drejtës shqiptare, themeluar me date 31/01/2003 me NUIS K31608801O me seli qendrore Tirane Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Nr. 8, me administrator Monika Milo dhe Maltin Korkuti. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 13.07.2023)

II. Shoqeria " BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA", eshte shoqeri aksionere e se drejtës shqiptare, themeluar me date 12/02/1999 me NUIS J91725007P me seli qendrore Tirane Rruga e Kavajes, Ndertesa 27, Hyrja 1, Njesia Bashkiake Nr, 10, Kodi Postar 1001, me administrator Andi Ballta. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria “Tranzit”. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 13.07.2023)

III. Shoqeria " AK – INVEST ", eshte shoqeri aksionere e se drejtës shqiptare, themeluar me date 21/12/2002 me NUIS K41516046D me seli qendrore Tirane Rruga "Bardhok Biba" objekti LID, nr. pasurie 7/412+2-22, zona kadastrale 8360 vol. 28 faqe 788., me administrator Suzana Adili. Ortak te shoqerise jane Muharrem Kokona dhe Suzana Adili. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 13.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.03.2022, terhequr nga QKB date 13.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “BURSA SHQIPTARE E TITUJVE ALSE”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper jane:

Andi Ballta, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues prej 36.472% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 09.10.2018.

Maltin Korkuti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.07.2914.

Monika Milo, shtetase shqiptare, e datelindjes 1967. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.12.2914.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Hysen Çela; Ines Muçostepa; Elvin Meka
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Nikolla Tupe, Nr.1, Kati 3, Apartamenti 3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 24.01.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme, Zmadhim Kapitali date 14.08.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, date 24.01.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 13.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -11 757 233,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -13 861 806,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -15 836 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -14 530 416,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -12 471 233,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 873 369,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 007 069,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 548 870,00
Punuar Nga : P. Nikolli