Skip to content

"DUSHI" Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-25 13:17:45
JSON

NIPT: K47220404G
Administrator: Admir Koka
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari në fushën e kërkimit, zbulimit, shfrytëzimit të vendburimeve të mineralit të kromit dhe mineraleve të dobishme në të gjithë territorin e vendit. Import-eksport dhe tregtim me shumicë e pakicë të mineraleve të ndryshme dhe në veçanti të mineralit të kromit. Tregtim me shumicë dhe pakicë e import eksport: të mallrave të ndryshëm industriale, ushqimorë, lende të para, pije, veshmbathje, konfeksione, hidraulike, elektrike, kancelari për zyra e shkolla, orendi shtëpiake, mobilie, pajisje elektrike dhe elektronike, kinkaleri, elektroshtëpiake, materiale ndërtimi, produkte bujqësore e blegtorale, fruta perime, produkte të detit, bimë medicinale eterovajore e mjekësore, pyjore, mallrat e ndryshëm kozmetike, kimike dhe detergjente të llojeve të ndryshëm. Përdorim i lendeve plasëse e shpërthyese. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit. Ndërtim hidrocentrale, ndërtim diga dampa deri 10 m, ndërtim galeri tunele, ndërtim diga të larta. Instalime për nënstacione, kabina transformatorëve, linje të tensionit të larte, të mesme. Prodhim, shfrytëzim, transmetim e shpërndarje energji elektrike si dhe tregtim, import eksport të energjisë 2 elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: "DUSHI"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20.05.2004
Rrethi: Bulqizë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: SNOW ENERGY, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L06614401F, e themeluar më datë 10.04.2010, me seli në Diber, Martanesh, Kraste, Ndertese 1 kateshe prane zyrave te Komunes Kraste, me administrator Ismail Meço. Ortaket e shoqerise jane: shoqeria Edonil Konstruksion me 70% te kapitalit dhe shoqeria "DUSHI" me 30% te kapitalit.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 31.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Diber, Bulqize, Fuoristrade Toyota Hiluks me targe AA 971 UI

2. Diber, Bulqize, Kamion Mercedes Benz 3544 me targe AA 918 TU

3. Diber, Bulqize, Eskavator Kat 320 N, Shasia 9WGO1468A

4. Diber, Bulqize, Automjet Land Rover me Targa TR 1478 I

5. Diber, Bulqize, Kamion Mercedes Benz me targe BZ 1607 A

6. Diber, Bulqize, Kompresor ajri i montuar tip MS 25

7. Diber, Bulqize, Automjet Mercedes Benz me targe AA 447 AI

8. Diber, Bulqize, Fadrom, LIEBHERR, tip L541-289, Shasia 289/1537

9.Diber, Bulqize, Kamion Daimler Chrysler me targe AB 753 FZ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Me date 25.11.2021, sipas Kërkesës Nr. 1649/5Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Verior, u kërkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “DUSHI”SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) K47220404G, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

II. Me date 16.09.2021, sipas Shkresës nr.11427 Prot, i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Rajoni Verior për “Njoftim per lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronesise te subjektit "DUSHI" shpk, me NIPT- K47220404G. Subjekti ka paguar detyrimet per kete arsye njoftohet per lirimin nga Barra Siguruese.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Martanesh, Kraste, Leja Minerare Nr.946, Dt. 17.06.2006, Maja e Gjeprave, Galeria Nr.3, Venburimi Liqeni i Sopeve, Batër, Bulqizë

Adresa:
1. Durres, Porti i Durresit, Kalata Lindore kordinata 06/06-B/13

2.Diber , Martanesh, Kraste, Maja e Gjeprave, galeria nr.3, vendburimi Liqeni i Sopeve, Batër, Bulqizë.

3.Tirane, Kashar, Godina Nr.5, Rruga ''Ali Pash Gucia"

4.Elbasan, Paper, Uzina e Prodhimit te Ferrokromit ne territorin e Refraktare Sh.a, Mineral Kromi

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitblerjes se Kuotave date 01.11.2006
Kontrate Shitje Kuotash date 05.04.2010
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2023
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2023: 23 242 169,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 9 730 254,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 14 772 901,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 083 695,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 552 770,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 430 833,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 14 139 023,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 13 819 315,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 51 051,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 483 843,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 482 952,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 636 672,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 283 132,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 548 001,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 859 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2023:231 468 340,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:101 276 826,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:40 848 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:54 528 658,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:35 538 639,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 903 351,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:31 371 814,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:43 758 194,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:943 397,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 8 484 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 7 973 900,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 27 075 236,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 12 755 018,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 9 181 537,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 5 731 536,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Punuar Nga : A.Baja/L.Kanani