Skip to content

PORSCHE ALBANIA SH.P.K
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-07 09:06:21
JSON

NIPT: K51914014P
Administrator: Daniel Wukowitsch, Gentian Bushati
Objekti i Veprimtarisë: Shitje me shumice dhe me pakice e automjeteve të të gjitha llojeve, pjesëve dhe aksesoreve të tyre, kryerje e riparimeve të të gjitha llojeve të automjeteve, përfshire montimin e automjeteve të përfunduara, modifikim i automjeteve dhe prodhim i pjesëve dhe aksesoreve; konsulence dhe kryerje e shërbimeve për administrimin e automjeteve dhe parkut të automjeteve; veprimtari si agjent në transaksionet e financimit të automjeteve si dhe ofrim shërbimesh në lidhje me operimin e automjeteve; magazinim dhe përpunim i automjeteve, makinerive dhe pajisjeve; nxjerrje jashtë përdorimit dhe riciklim i automjeteve, të pjesëve të tyre perberese dhe aksesoreve; kryerje të operacioneve të larjes së automjeteve; rimorkim dhe rikuperim të automjeteve; kryerje të çdo aktiviteti tjetër që lidhet me automjetet, në veçanti transportimin e materialeve me mjete transport!, si dhe dhënien me qira dhe hua të mjeteve të transportit; blerje dhe shitje, ndërtimi, qiraja tregtare ose dhënia në uzufrukt ose veprime për llogari të vete me prona të paluajtshme, si edhe ndërtime të të gjitha Llojeve, sidomos ambiente shitjeje, riparimesh, magazinimi dhe ambiente me përdorim për zyra, ndërtesa tregtare dhe garazhe parkimi, si edhe dhënie me qira 2 tregtare të pasurive të luajtshme; shërbime riparimi dhe mirëmbajtjeje të automjeteve. përfshire lyerje të automjeteve dhe dhënia e çdo shërbimi tjetër të lidhur me to; shërbime në përpunimin automatik të të dhënave dhe teknologjinë e informacionit; këshillim për veprimet, përfshire organizimin e veprimtarive; menaxhim i bizneseve të agjentit tregtar; pjesëmarrje, madje edhe si ortak i pakufizuar, në ndërmarrje që kane të njëjtin objekt ose objekt të ngjashëm me Shoqërinë, si edhe kryerjen e administrimit të tyre. Gjithashtu, në përputhje me legjislacionin Shqiptar, Shoqëria mund të kryeje dhe realizoje çdo aktivitet që lidhet direkt ose indirekt, është si rrjedhim ose ka të beje me objektin e renditur me lart. Për të arritur qëllimin e mësipërm, Shoqëria mund të ndërmarre transaksione në lidhje me pasuri të luajtshme apo të paluajtshme dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, për dhënie me qira apo hipoteke, që mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm në mënyre që të arrihet objekti i Shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: PORSCHE ALBANIA SH.P.K
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/06/2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Austri
Kapitali Themeltar(Lekë): 707 911 000,00
Numri i pjesëve: 707 911
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Porsche Automotive Gesellschaft m.b.H, me seli ne Salzburg, regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Gjykates Rajonale te Salzburgut me numer FN 50411, rregullisht e perfaqesuar nga Z. Hans Peter Schutzinger, shtetas austriak (Sipas marreveshjes se blerjes dhe transferimit, date 26.03.2010)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.3.B.3 - Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
VII.3.B.2 - Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdorura
Rinovim leje per perdorim te burimit ujor, baseni Ishem-Erzen -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, AUT. TIRANE-DURRES KM 3- MEZEZ

Adresa:
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Rruga Monun, Km 7, Kashar.

Faqja Web:
www.porsche.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.06.2022
Statuti i shoqerise
Marreveshje blerjeje dhe transferimi date 26.03.2010
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 25.05.2010
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 08.07.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 96 594 968,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 105 211 372,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 126 031 289,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 86 629 343,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -52 835 478,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 18 150 128,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 24 809 217,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 38 886 051,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 35 137 212,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 148 067 006,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 134 265 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 618 887 879,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 421 446 073,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 199 866 715,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 843 252 407,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 484 078 227,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 414 633 283,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 502 737 101,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja