Skip to content

S & T ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-09 09:41:48
JSON

NIPT: K52207006Q
Administrator: Kleanthi Prifti
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport, tregtim i produkteve, licencave software, pajisjeve informatike, kompjuterike, elektronike si dhe sistemeve per perpunimin e te dhenave te te gjitha llojeve, hardware, software, te rrjetave te komunikimit te te dhenave, dhe te gjithe periferikeve te tyre. Import-eksport, tregtim i sistemeve kompjuterike per perpunim dhe transmetim informacioni. Import-eksport, tregtim te produkteve, pajisjeve dhe sistemeve te sigurise se informacionit duke perfshire ato te transmetimit dhe perpunimit te te dhenave, mbikqyrjes vizuale, sigurise fizike te ambienteve dhe qendrave te transmetimit dhe ruajtes dhe perpunimit te te dhenave. Sherbime konsulence teknike, projektim, integrim dhe mirembajtje te sistemeve te sigurise se informacionit, mbikqyrjes vizuale dhe sigurise fizike te ambienteve dhe qendrave te transmetimit dhe ruajtes dhe perpunimit te te dhenave. Instalimi i sistemeve te informacionit dhe te nderlidhjes. Prodhim, krijim, zhvillim, zbatim, instalim dhe integrim i programeve aplikative software te sistemeve te informacionit, bazave te te dhenave dhe platformave te nderveprimit mes tyre si dhe tregtimi i tyre. Projektim, instalim i rrjeteve kompjuterike, telekomunikacionit, informatike, dhe mirembajtja e tyre. Realizimi i projektimit, dhe instalimit te sistemeve te menaxhimit elektronik, sistemeve te informacionit dhe te nderlidhjes. Sherbime konsulence teknike, projektim, zbatim, revizion dhe tregtim ne fushat: punime topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri, sistemet e informacioneve gjeografike. Krijim, zbatim, integrim te sistemeve te informacionit te prodhuar prej saj ose paleve te treta, te programeve software ne cdo fushe. Import-Eksport dhe tregtim aparaturash te te gjitha llojeve per zyra, pajisje zyrash e te tjera mjete pune kancelarike duke perfshire edhe te gjitha llojet e letres e materiale te tjera botimi. Sherbime transmetimi te dhenash, informacione dhe sherbime te ndryshme te lidhur me internetin. Krijim, zbatim, integrim te sistemeve te informacionit dhe software. Mirembajtje te pajisjeve te siperpermendura, support teknik, konsulence ne fushen e teknologjise se informacionit dhe energjise. Mirembajtje, garanci, rinovim suport prodhuesi , duke perfshire te gjitha brad-et e fushes se teknologjise se informacionit, si per hardware dhe software. Ofrim i mirembajtjes ne vend (onsite). Projektim, ndertim, zhvillim dhe operimi qendrave te te dhenave dhe kolokacion. Qera financiare, marrja dhe dhenia me qera pajisjesh zyre dhe kompjuteri, qera produktesh kompjuterike dhe informatike dhe te tjera. Krijim, organizim kurse profesionale, trajnime, seminare, workshop etj. Projektim, krijim dhe operim, per dhenie me qera te sistemeve informatike per shitje ne internet. Import-eksport, instalim, mirembajtje dhe tregtim te sistemeve te vezhgimit, akses kontrollit, sistemeve kunder zjarrit, UPS, radio nderlidhje. Sigurimi i sherbimeve elektronike dhe te telekomunikacionit dhe i sherbimeve te tjera te lidhura me te. Projektim, montim dhe mirembajtje te impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise. Sherbime te ndryshme dhe punime sherbimesh ne te gjitha fushat qe lidhen me prodhimin, transmetimin dhe shperndarjen e energjise. Projektim, montim dhe mirembajtje te sistemeve te matjes inteligjente si dhe te rrjetave inteligjente te energjise. Projektim, krijim, integrim dhe mirembajtje te zgjidhjeve hardware dhe software te lidhura me sektorin e energjise. Import-eksport i paisjeve me perdorim te dyfishte. Administrim i logjistikes dhe magazinimit te produkteve, transport mallrash per vete dhe te tretet. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Menaxhim projektesh, ofrim i konsulences financiare, nenkontraktim 3 sherbimesh TIK, sponsorizime te ndryshme. Aktivitete te tjera, qe vecmas ose se bashku me ato te mesipermet, do te konsiderohen te pershtatshme per rritjen dhe zhvillimin e shoqerise. Mirembajtje te pajisjeve dhe aparaturave elektronike, pajisjeve te ndryshme informatike, rrjetesh kompjuterike dhe sistemesh informatike, support teknik, help desk dhe kujdes ndaj klientit per sistemet dhe zgjidhjet e ofruara.
Emërtime të tjera Tregtare: S & T ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/09/2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 61 793 920,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: S & T System Integration & Technology Distribution AG eshte nje shoqeri e regjistruar ne Regjistrin e Sipermarrjeve me nr. FN 47292y, me seli ne Vjene, Austri aksionet e se ciles jane te kuotuara ne Bursen e Vjenes ne tregtine zyrtare ne tregun e rregulluar. Sipas kontrates se fuzionit, date 06.11.2012,

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 09.03.2021, terhequr nga QKB date 09.06.2022, Pronaret perfitues te subjektit S & T ALBANIA , zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Kleanthi Prifti , shtetas shqiptar, i datelindjes 1976, mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 14.07.2019.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Administrative Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, Nd.70, Hyrja 5, Apartamenti Nr.1, 1019

Adresa:
Tirane, Rruga "Tre Vëllezërit Kondi", Kolonia Gjermane 2 TR3122

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 17.07.2012
Kontrate fuzioni date 06.11.2012
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 08.06.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, 09.03.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 30 077 311,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 27 283 415,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 26 500 886,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 28 902 986,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 34 319 091,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 27 933 031,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 12 840 535,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 8 887 983,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:635 203 065,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:595 569 467,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:488 985 185,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:470 612 193,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:447 663 223,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:475 353 969,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 361 040 240,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 208 032 110,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja