Skip to content

FUTBOLL CLUB BESA ( ish ""K.S.BESA" SH.A.")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-08 12:33:39
JSON

NIPT: K53107801A
Administrator: Shpëtim Bishdili
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillimi veprimtarisë në Sportin e Futbollit Profesionist si anëtare e Federatës Shqiptare të Futbollit. Përgatitja e lojtarëve profesioniste, shitja dhe blerja e lojrave dhe zhvillimin e cdo aktiviteti sportiv ne funksion te arritjes se qellimit per te cilin eshte krijuar. Zhvillimi veprimtarise ne Sportin e Futbollit Amator te moshave te reja ne "Sistemin Zinxhir", perqatitja e futbollisteve, shitja dhe blerja e lojtareve dhe kryerjen e cdo aktiviteti sportiv ne funksion te arritjes se qellimit per te cilin eshte krijuar. Kryerjen e aktiviteteve ekonomoke qe kane te bejne me marketingun, te drejten radio televizive dhe atyre ne fushen e reklamave, te menaxhimit te reklamave, te menaxhimit te lojrave te futbollit brenda dhe jashte vendit etj. 'Kontraktimi per te drejten televizive me te qjithe personat juridik e fizike apo OJF, brenda dhe jashte vendit, per transmetimin e ndeshjeve te futbollit qe do te kryej shcqeria ne funksion te arritjes se qellimit per te cilen eshte krijuar, duke respektuar njekohesisht kushtet e vendosura per trasmetim radio televiziv nga legjislaconi ne fuqi. Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete statut, dispozitat e legjislacionit shqiptar dhe aktet nderkornbetare per sportin e futbollit. Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e Ligjit nr.9901, date 14.04.2008 "Per treqetaret dhe shoqerite treqetare", Ligjit nr.79/2017 "Per Sportin", Kodi Civil i Republikes se Shqiperise dhe cdo ligj tjeter specifik ne Republiken e Shqiperise, aktet nderkornbetare per veprimtarine e futbollit etj. "FC Besa"sha gezon te gjitha te drejtat e shfrytezimit te objekteve sportive qe kane ne administrim aksioneret e shoqerise dhe organet publike shteterore vendore e qendrore. Per arritjen e qellimit te veprimtarise se saj, shoqeria mund te marre dhe te jape me qera ose ne cdo forme tjeter perdorimi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme. Marredheriiet nderrnjet pronarit ose administratorit dhe orqanizatoreve te veprimtarise oseshfrytezuesit te objekteve sportive, per qellim te veprimtarise sportive te futbollit, rregullohen me marredhenie kontraktore. Zoteruesi i se drejtes se zhvillimit te veprimtarise sportive te futbollit, nuk mund t'u vere sportisteve, pjesemarres ne kete veprimtari sportive, asnje detyrim qe cenon lirine e tyre, qofte ate te te shprehurit apo cdo lloj lirie tjeter individuale.
Emërtime të tjera Tregtare: FUTBOLL CLUB BESA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 11/12/2001
Rrethi: Kavajë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 160 000 000,00
Numri i pjesëve: 160 000
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Julian Allmeta; Shaban Myftiu; Hysen Kadiu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: MASAT KONSERVATIVE:-

01.Në datë 03.04.2013:Në bazë të Urdhrit Nr.07696 Prot. datë 27.03.2013, të lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosjea e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore Shpëtim Banush Bizhdili, që zotëron në shoqëri të regjistruara. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdherëse të dytë”. Pala kreditore: Inspektioriati Ndërtimor e Urbanistik Kombëtar INUK. Objekti:Kundërvajtje administrative. Kjo masë është hequr në datë 02.12.2013, në bazë të Urdhrit Nr.2059-12 Regj, Nr.29406 Prot, datë 26.11.2013, të lëshuar nga shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG”sh.p.k

02.Ne date 16.11.2021: Ne baze te Kërkesës Nr. 15497 Prot, datë 15.11.2021 te leshuar nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror eshte kerkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit FUTBOLL CLUB BESA meNUIS (NIPT) K53107801A, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

03. Me datë 08.06.2023, me anë të shkresës Nr. 26255 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, u kërkua: Vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ FUTBOLL CLUB BESA” SH.A., pajisur me NUIS (Nipt)- K53107801A, me perfaqësues ligjor Shpëtim Bishdili. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

04. Me datë 18.08.2023, me anë të shkresës Nr. 51386 Prot., për “Kërkese për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, u kërkua: Vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “FUTBOLL CLUB BESA “ Shoqëri Anonime., pajisur me NUIS (Nipt)- K53107801A. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kavajë; Rruga "Taulantia", Lagjja Nr.2, Stadiumi "BESA".

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 27.11.2021
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.04.2023
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 23.09.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiar 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Finaciare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -15 412 338,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -6 250 838,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 929 826,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 96 319,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 473 249,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 871 196,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 380 680,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 348 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -14 640 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -20 043 352,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 3 917 793,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 154 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 337 680,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 701 983,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 669 572,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 846 702,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:12 200 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:13 100 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 858 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:47 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 600 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 17 870 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 11 830 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 60 970 382,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 21 535 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 23 117 714,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 21 848 400,00
Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli