Skip to content

ZENIT&CO (Ish ZENIT - 06) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-04-29 07:03:31
JSON

NIPT: K61731002D
Administrator: Arqile Peri, Yzeir Miraka
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e ndërtimeve, projektimeve, tregti me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm, import eksport etj. Agjensi për çdoganime. Mbarështim i florës së egër dhe kultivimin e bimëve të tipit arror. Ushtrimi i shërbimit përmbarimor. Ndërtim centrale elektrike dhe prodhim e tregtim i energjisë elektrike. Konsulenca juridike, përfaqësimi ligjor e avokator, ndërmjetësimi dhe hartimi i dokumentacionit ligjor të të gjitha fushave të lejuara për ushtrimin e profesionit të avokatit, përfaqësues ligjor. Organizim dhe kryerje të shërbimeve, të ndihmës juridike të shtetasve, organizatave apo kompanive të ndryshme në të gjithë sferat e administratës shtetërore apo private, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë me kërkesën e tyre kundrejt shpërblimit të miratuar prej dy palëve dhe normave ligjore apo nënligjore nga shteti Shqiptar. Konceptim informacioni në fushën e drejtësisë, kompjuterizime, shërbime dhe konceptime logjistike. Si dhe çdo veprimtari tjetër që lejon legjislacioni Shqiptar dhe në shërbim të shoqërisë. Si edhe çdo veprimtari tjetër që i shërben rritjes dhe zhvillimit të kësaj shoqërie në përputhje me legjislacionin shqiptar. Mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Shërbime palinifikimi urban, masterplane, plane vendore, PPV, planifikime territoriale, kombëtare, projektim, mbikqyrje, supervizim, kolaudim punimesh. Hartim i raporteve te VNM-se. Hartim i raporteve per Auditim Energjitik, per ndertesa dhe Industri. Hartimi i raporteve per projekte mbrojtje kundra zjarrit. Vleresimi i pasurive te paluajtshme per toke truall dhe ndertesa.
Emërtime të tjera Tregtare: ZENIT&CO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25.03.2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 33 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Shoqëria Koncesionare Z.M.A, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.05.2018 dhe që funksionon sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L81729026T, me adresë në Tiranë, Rruga Unaza e Re, njësia II 04, nr. pasurie 440/142, ZK 2679, me administrator Endrit Bruci. ZENIT&CO sh.p.k zotëron 0.15% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.04.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Çështje Ligjore: Më datë 07.06.2013, u nënshkrua projektmarrëveshja për bashkimin, ndërmjet shoqërisë përthithëse "ZENIT - 06" shpk me NUIS (NIPT) - K61731002D dhe shoqërisë së përthithur "SUD GREEN ENERGY" shpk, me NUIS - (NIPT) L02417002N. Si rezultat i operacionit të bashkimit, shoqëria që do të përthithet “SUD GREEN ENERGY” do të bëjë kalimin total të pasurisë (aktive dhe pasive) tek shoqëria përthithëse “ZENIT -06”. Kapitali pas këtij operacioni bëhet 200.000 (dyqind mijë) lekë. Ortak i vetëm që zotëron 100% të kuotave do të jetë Z. Rexhep Tarba, i cili kryen edhe funksionin e administratorit. Numri i aksioneve ose pjesëve do të jetë 100. Në fund të këtij operacioni përthithje do të bëhet ç’regjistrimi i shoqërisë së përthithur.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Myrteza Topi", Nd. 18, Ap. 38

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.04.2021
Akti i themelimit te shoqerise
Projekt-marreveshja per bashkimin me perthithje 07.06.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 26.08.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 30.06.2017
Kontrate shitje kuotash 29.01.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 757 786,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 13 941 690,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 36 575 283,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 20 699 343,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 053 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 410 489,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 379 287,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 183 997,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 183 997,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 643 938,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:26 739 959,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:32 356 083,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:52 220 471,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:39 452 195,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:36 385 583,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 13 951 445,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 230 128,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 8 133 747,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 9 784 850,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala