Skip to content

LIS KONSTRUKSION (ish "EURO-ALB")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 14:20:49
JSON

NIPT: K66613407H
Administrator: Doriana Murati
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e ndertimit ku perfshihen : Ndertim objektesh te permasave te ndryshme si shtepi, vila, ndertesa shumekateshe ose komplekse pallatesh, punime mirembajtje, sherbim fasade. Ndertim rrugesh dhe urash si dhe ndertime portuale, detare dhe ajrore si dhe rikonstrusionin e tyre, asfaltim dhe veshje me asfaltim. Ndertim digash, galeri, tunele, damba. Ndertim vepra kullimi, ujijtje, impiante vaditese, punime mbrojtje dhe sisteme hidraulike, punime dhe sistemime elektrike, ndertim ambiente dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte, nyje betoni, import eksport te artikujve te ndryshem si dhe skrap ( mbeturina hekurishtesh ), transporti dhe pune, traktore, fadroma te te gjitha llojeve, transportues, makina asfaltimi, makineri e pajisje per nyje betoni. Ndertim pika karburanti dhe tregtim me pakice te nenprodukteve te naftes. Agjensi transporti per udhetare dhe pasagjere, hoteleri, turizem, tregtim me shumice e pakice 2 import eksport te artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, elektroshtepiake, kozmetike. Tregtim dhe shitje produkte artizanati, kimike, tekstile, artikuj plastike, xhama, mobilje. Tregtim produkte te gatshme dhe gjysem te gatshme me shumice dhe pakice, si dhe cdo veprimtari theter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie. Tregtim materiale ndertimi. Tregtim materiale elektrike. Tregtim materiale hidraulike. Tregtim materiale marangozi. Prodhim material betoni e betonarme, materiale ndertimi, pllaka betoni, trotuari etj. Ushtrimin e aktivitetit edhe si distributor i teksteve te gjuheve te huaja.Grumbullim dhe transportim i mbetjeve inerte dhe urbane. Materiale per riparimin e mjeteve lundruese. Servis, riparim, ristrukturim, montim dhe tregtim te mjeteve ftohese dhe aksesore, import eksport. Projektim, ndertim, administrim i Dhomave frigoriferike - Platformave te medha frigoriferike, supermarketeve, i impianteve industriale frigoriferike per prodhimin dhe perpunimin e produkteve te ndryshme ushqimore, bujqesore, industriale dhe civile, impianteve te kondicionimit-aspirimit, sisteme ngrohje- ftohje hidrosanitare, sisteme kundra zjarrit etj. Veprimtari private ne fushen e ndertimin e linjave elektrike te TN,TM,TU mbi tokesore (ajrore) dhe nentokesore (kabllore) per energji elektrike dhe telekomunikacioni, nenstacionet elektrike TN/TM dhe te tensionit te mesem TM/TU (kabina elektrike), centrale dhe hidrocentrale, rrjete inxhinierike, objekte civile dhe industriale.
Emërtime të tjera Tregtare: LIS KONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/08/1999
Rrethi: Bulqize
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 126 516 318,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Diber, Bulqize, Fadrome MT JCB, AEMT 38, DRD0111618, 0953666
Diber, Bulqize, Kamion vinc IVECO FIAT AA027TX, PED0101118, ZCFA1VMK00418028I
Diber, Bulqize, Kamioncine IVECO AA314XA, DRD0039119, ZCFC35D1005673615
Diber, Bulqize, Kamion veteshkarkues Iveco Magirus, targa AB614AY, TRDA3116820, WJMJ4CTS40C193132
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: Me date 15.06.2013, u hartua projekt-marreveshja per bashkimin me perthithje te shoqerise “EURO-ALB” shpk, shoqeria e perthithur, me shoqerine "M U R A T I" shpk, shoqeria perthithese. Duke filluar nga data 15.06.2013 deri ne perfundim te procedures se bashkimit shoqerite "M U R A T I" shpk dhe “EURO-ALB” shpk do te jene ne periudhe tranzitore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Bulqize, Lagjja Minatori, Rruga e Spitalit, Pallati nr.12, Shk.1, Kati 5, Ap.15.

Adresa:
1. Tirane, Njesia Nr. 7, Zona Kadastrale 8250, me Nr. Pasurie 1/65ND+2-24, Rruga Sali Butka, Pallati CANI, Shkalla 1, Ap. 24

2. Tirane, Vore, Marikaj, Zona Kadastrale 2596, Pasuria Nr.92/17 (Magazine dhe Parking)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.10.2021
Akti i themelimit
Vendim i ortakut per zmadhimin e kapitalit 11.04.2019
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 14.08.2012
Kontrate dhurimi kuotash 14.10.2013
Kontrate dhurimi kuotash 17.07.2012
Kontrate shitblerje kuotash 11.10.2006
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 22.07.2009
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 04.07.2022
Kontrate Dhurimi Kuotash date 27.03.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 34 705 012,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 5 018 063,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 65 736 157,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 18 223 313,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 742 349,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 985 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 808 642,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 607 471,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 081 224,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 15 188 562,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 802 166,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:478 129 578,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:403 873 617,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:512 623 244,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:269 709 314,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:212 990 621,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:166 049 373,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:40 517 527,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:44 637 925,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 23 967 063,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 63 470 012,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 33 564 088,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani