Skip to content

SI.SI-AL sh.p.k
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-30 08:38:46
JSON

NIPT: K72117030P
Administrator: Stefan Çaçi
Objekti i Veprimtarisë: Projektim-zbatim ne fushen e ndertimit.Import-eksport,tregti e mallrave te ndryshme me shumice dhe pakice.Projektimzbatim,sinjalistike rrugore horizontale dhe vertikale,ndricuese dhe jondricuese,barriera dhe mbrojtje rrugore.Punime dhe projektime ne fushen e ndertimit: civile, industriale,energjitike,ekonomike.Punime montimi dhe teknologjike.Projektime dhe studime te ndryshme ne fushen e ndertimit dhe sinjalistikes rrugore. Import-export dhe prodhim te bojrave. " Tregti te mallrave dhe produkteve higjeno-sanitare dhe te produkteve dhe mallrave parafarmaceutike. Tregti te lendeve te para dhe ndihmese per produkte higjeno-sanitare dhe parafarmaceutike. Tregti te mallrave dhe pajisjeve te kujdesit shendetsor, mallrave te ndryshem ne fushen e shendetesise, paisjeve higjeno - sanitare, pajisjeve mjekesore, etj.'' Punime elektrike, hidraulike, hvac, aspirim,kondicionim. Rikonstruksion objektesh civile. Rikonstruksion rrugesh. Ndertim objektesh civile. Ndertim rrugesh. Projektime visibiliteti. Mirembajtje rrugore. Punime ujesjellesi. Punime elektrike te tensionit te ulet dhe te mesem. Tregtim, Importexport i materialeve elektrike, hidraulike dhe ndertimore. Krijim dhe implementim i sistemeve informatike. Prodhim software. Sherbim marketingu. Ndertim dhe sherbim per mirembajtjen e impianteve per prodhimin e energjise elektrike. Ndertim dhe sherbim per mirembajtjen e impianteve ngritese dhe transportues (ashensore,shkalle levizese etj). Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve dhe linja telefonie dhe te telekomunikacionit. Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Sherbime te ruajtjes se personave, objekteve e veprimtarive. Projektime mbi masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndertesave te cdo lloji. Transport punonjesish dhe mallra per llogari te aktivitetit te shoqerise. Import-export te materialeve inerte dhe tregtimin e tyre. Ndertime hekurudhore, ndertime ura dhe vepra arti, ndertime hidraulike e hidroteknike, vepra te vecanta e punime speciale. Investime , pjesemarrje ne fushen industriale turistike. Mjete policore dhe ushtarake. Konsulenca: Projektime. Juridike, Sherbime hotelerie, organizim eventesh, tregtim energji elektrike, monitorim mediatik. supervision, punime konstruksioni, tregtim mobileri, tregtim isnstalim sisteme sigurie, design, redaktime, botime. Import-eksport i mallrave te ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim shtepiak si: detergjentctregtim i te gjitha materialeve,veshmbathje, tuba rekordi, elektropompa dhe mirembajtja e tyre.etj. me shumice dhe pakice, te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve, pajisje komppjuterike te te gjitha llojeve. Tregtim pajisje elektrike dhe elektronike si dhe sherbimin per to, tregetimin dhe mirmbajtjen e gjenratoreve prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit, ndertimin e objekteve me karakter social e publik, investime ne fushen e ndertimit etj. Shoqeria, brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e saj. Shoqeria mund te hape veprimtari te reja, te krijoje sipermarrje te reja ose te marre pjese ne sipermarrje te tjera si brenda ashtu dhe jashte vendit pa cenuar objektin kryesore te shoqerise dhe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.05.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kashar, Kamion Man F18 me targe AA 029 KE
Tirane, Kashar, AVP Bremach "T35" me targe AA 032 KM
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me date 14.02.2017, me ane te urdhrit Nr. 462 Prot, Nr.1438/1 Dosje, protokolluar nga QKB, me Nr. 2233 Prot, date 14.02.2017, lëshuar nga shoqeria permbarimore “TDR GROUP”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria “ SI.SI-AL”shpk, me NUIS K72117030P.

II. Me date 08.03.2017, me ane te urdhrit Nr.723 Prot., Nr.1438/1 Dosje, datë lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” shpk ku është urdhëruar: Zhbllokimi i te gjitha aksioneve te zoteruara nga shoqeria SI.SI-AL sh.p.k me NUIS (NIPT) K72117030P, bllokuar me shkresen Nr. 462 Prot, Nr.1438/1 Dosje, datë 14.02.2017.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km 4, Perballe BMV-se

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 20.03.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 167 490,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 573 385,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 8 779 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 334 446,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 471 932,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 19 800 869,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 705 569,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:102 539 546,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:64 690 658,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:137 494 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:23 093 462,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:79 958 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 168 075 238,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 19 914 803,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala