Skip to content

BOSHNJAKU. B ( ish "BOSHNAJKU B")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 11:51:43
JSON

NIPT: K72627402H
Administrator: Bashkim Dulla (Administrator); Nertila Nushi, Përparim Shehaj, Edvin Xhaferi, Elmaz Idrizi, Maksim Sota, Ndriçim Hoxha, Zaho Lami (Drejtues Teknik))
Objekti i Veprimtarisë: Investitor në fushën e ndërtimit të objekteve të ndryshme civile dhe industriale, private dhe shtetërore, social kulturore dhe agjensi për shitblerjen e këtyre ndërtimeve. Ndërtimi, rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e tyre e punimeve gërmimi në tokë, ndërtime civile dheindustriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada, etj, rrugë, autostrata, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pistaaeoroportuale, punime nëntoksore, ura e vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujsjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, verpa kullimi e vaditje, ndërtime detare dhe punime thellimin në ujë, punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndërtimi i impjanteve për prodhimin e energjisë elektrike, ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë, Punime të inxhinierisë së mjedisit, Punime për prishjen e ndërtimeve, Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre, Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë levizëse, transportues), Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese, Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut, Sinjalistika rrugore jondriçuese, Barriera dhe mbrojtje rrugore, Ndërtime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri, Punime strukturore speciale, Shtresa dhe mbistruktura speciale, Punime mbi shina dhe traversa, Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit, Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj, Pastrimi i ujërave detare, liqenore dhe lumore, Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij, Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane, Punime topogjeodezike, Sistemet kundër zhurmës për infrastrukturë, Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë. Ndërtimi i godinaveturistike, bujqësore, landfilleve, stadiumeve, si dhe c’do lloj ndertimi tjeter,rikonstruksion, mirëmbajtje, apo restaurim ityre. Prodhim materiale ndërtimi dhe tregtim i materialeve të ndërtimit. Kryerje testesh dhe provash laboratorike ne fushen e materialeve te ndertimit, provave dhe strukturave ne ndertim, provave te gjeoteknikes dhe gjeogjolise, vetite fiziko kimike te ujrave, dhe testime per vleresimin e ndikimeve ne mjedis. Restaurime të ndërtesave civile dhe industriale, restaurimi në monumentet e arkitekturës, restaurimi i monumentevetë trashëgimise kultorure, zbatim në restaurimin e Qëndrave Historike e kulturore,etj. Ndertime me karakter social-kulturor dhe te kulteve tendryshme fetare. Punime zdrukthtari, prodhim mobilje, bufe, dyer, dritare, etj. Punime në sipërfaqe të gjelbëra, parqe, pyje. Pastrimi i sipërfaqeve urbane. Mirembajteje, zhvillimi i dekorit në mjedisin urban. Shërbime të pastrimit dhe rregullimit të sipërfaqeve. Shërbime të grumbullimit, largimit dhe të transportit të mbetjeve urbane. Projektim objekte të ndryshme, studio projektimi. Kryerja e punimeve në shërbime funerale. Mulli bloje,furre buke dhe tregtimi i asortiminteve të ndryshme të bukës me shumicë dhe pakice. Restorant, bar, bufe. Import eksport, tregtim me shumicë e pakicë i mallrave të ndryshëm ushqimore, industriale, bujqësore, elektroshtepiake, kancelari, pjesë kompjuterike, blektorale, etj. Pikë shitje të të gjitha llojeve të karburanteve dhe nënprodukteve të tyre me pakicë dhe vajrave lubrifikantë, lavazho, gomisteri, servis mjetesh. Import eksport makineri, pajisje, automjete, vajra lubrifikante, pjesë kembimi dhe tregtimi i tyre. Import, instalim, menaxhim impiante industriale dhe makineri pajisje. Shitblerje mjete, automjete, makineri, kamiona, etj. Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit të ndërtesave të çdo lloji, hartimi i akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna. Hartim i raporteve të vlerërisimit të ndikimit në mjedis, kryerje e auditimit mjedisor, hartimi i ekspertizave për probleme mjedisore dhe vlerësim i raportëve të vlerësimit të ndikimit në mjedis ose rezultatet e një auditimi.
Emërtime të tjera Tregtare: BOSHNJAKU B
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/09/2006
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 40 000 000,00
Numri i pjesëve: 40 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 8
Femër/Mashkull: Femer; Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Shënime: I. Me date 15.07.2016, me vendim te ortakut te vetem, emerohen drejtuesit teknik te shoqerise: Nertila Nushi, Edvin Xhaferi, Ndriçim Hoxha, Përparim Shehaj, Arben Moçi, Elmaz Idrizi, Maksim Sota dhe Islam Mavriqi.

II. Me date 19.02.2017, me vendim te ortakut te vetem, largohet drejtuesi teknik i shoqerise Arben Moçi dhe emerohet ne vend te tij Zaho Lami.
III. Me date 20.08.2018, me vendim te ortakut te vetem, largohet drejtuesi teknik i shoqerise Islam Mavriqi.

*Drejtuesit teknik te shoqerise jane: Nertila Nushi, Përparim Shehaj, Edvin Xhaferi, Elmaz Idrizi, Maksim Sota, Ndriçim Hoxha, Zaho Lami.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja Bishanake, Rruga Skenderbeu, Nr. 8, Prane karbuantit "Bolv - Oil", Zona kadastrale nr 8532

Adresa:
1. Tirane, Godine banimi dhe sherbimi 7 dhe 9 kate me 2 kate parkim nentoke, ne rrugen"Stavri Themeli" , Nj.A nr 7

2. Kavaje, Synej, Hajdaraj, Rikonstruksion i shkolles 9- vjecare Razi Leka, me adrese, Fshati Hajdaraj, Njesia Administrative Synej, Bashkia Kavaje

3. Kavaje, Ndertimi i Kopshtit, Fiqiri Kurti, me adrese, Shetitorja Josif Budo, Bashkia Kavaje

4. Rrogozhine, Lekaj, Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te ujesjellesit ne fshatrat, Lekaj, Harizaj, Kryeluzaj, me adrese, Njesia Administrative Lekaj, Bashkia Rrogozhine

5. Selenice, Rehabilitimi i shkolles "Hajredin Beqari" me adrese : Bulevardi 21 Shkurti

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Akti i themelimit
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 25.11.2012
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 20 614 779,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 119 196 481,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 169 173 260,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 86 111 329,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 105 976 920,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 59 636 120,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 41 480 893,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 251 258,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 50 382 314,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 27 804 746,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 945 119,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:275 659 957,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:534 451 447,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:509 244 443,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:430 151 897,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:773 329 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:798 900 467,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:476 070 014,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:260 286 679,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 395 583 479,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 383 418 132,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 275 754 386,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli