Skip to content

UDHA (Ish VLLAZNIA NDERTIM I.S)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-17 10:01:47
JSON

NIPT: K77524909Q
Administrator: Arben Çela
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi, ndertimi i veprave civile, industriale, turistike,bujqesore,kompletimi dhe instalimet e nevojshme per to,punime restaurimi, ndertime rrugore,mirembajtje rutine dhe dimerore e rrugeve te te gjithave kategorive, vepra arti, hekurudhore, hidroteknike,impiante te trajtimit te ujit, mbeturinave, punime mbrojtese, topogjeodezike. Prodhimi dhe tregtimi materialeve te ndertimit. Hapja e pikave te fraksionimit te zhavorreve. Prodhimi i betoneve dhe asfaltobetoneve. Import-eksport dhe tregti me shumice dhe pakice i te gjithe llojeve te mallrave industriale ,ushqimore, bujqesore, metale, duralumin, elektroshtepiake. Servis, parking, transport mallrash dhe pasagjeresh. Import - eksport dhe shitje te pajisjeve hidrosanitare, pllakave dhe materialeve hidraulike per perdorim civil dhe industrial. Investime dhe sherbime ne fushen e pasurive te paluajtshme, duke perfshire pa u kufizuar ne shitje , qiradhenje, riparime, blerje, rimarje te pasurive te patundshme ne Shqipëri. Aktivitet ne fushen e turizmit, hotelerise, bar, restorant, internet - kafe. Import - eksport, makineri e pajisje transporti, pjese kembimi per makineri dhe pajisje te ndryshme, mallra dhe pajisje elektrike, elektro-shtepiake te te gjitha llojeve , tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial. Shoqeria brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi do te kryej çdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejt ose terthorazi me objektin e saj. Shoqeria mund te hape veprimtari te reja ose te marre pjese ne sipermarrje te tjera si brenda ashtu dhe jashte vendit pa cenuar objektin kryesor te shoqerise ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Sherbime pastrim dhe mirembajtje ambjentesh sherbimi, zyrash, lokalesh etj.Transport mbetjesh nga ndertimet dhe prishjet (perfshire dhera te germuara ne zona te kontaminuara).
Emërtime të tjera Tregtare: "UDHA" sh.p.k (ish VLLAZNIA NDERTIM I.S)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29/05/2007
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 18 892 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Diber, Burrel, Sharra per prerje asfalti tip I.R.S10
2) Diber, Burrel, Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertesa Nr.31, Eskavator me zinxhir tip Liebherr/Tip R 922 Viti 1997
3) Diber, Burrel, Eskavator CAT me targa MT 3197 A
4) Diber, Burrel, Kamion Benz, MT 3126 A.
5) Diber, Burrel, Kamion Borepastruese tip Benz me targa MT 3124 A
6) Diber, Burrel, Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertesa Nr.31, Koke terheqese Volvo me targe AA 286 AJ
7) Diber, Burrel, Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Kamionçine tip Benz 814 me targe AA 251 HE
8) Diber, Burrel, Eskavator me zinxhir tip SAMSUNG
9) Diber, Burrel, Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertese nr.31, Gjysem Rimorkio tip Crane Fruehauf me targe AFR 877
10) Diber, Burrel, Kamionçine Benz, MT 3129 A.
11) Diber, Burrel, Lagjja "Drita", Kantier ndertimi, Zona Kadastrale 1326, Nr pasurie 3/336
12) Diber, Burrel, Eskavator me zinxhir tip HITACHI 16 ton
13) Diber, Burrel, IVEKO BORPASTRUESE, MT 3419 A
14) Diber, Burrel, Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertesa Nr.31, Trajler malli me targe AAR 339
15) Diber, Burrel, Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertesa Nr.31, Kamion Borepastruese tip Benz me targe AA 138 IO
16) Diber, Burrel, Fadrome tipi 2CX, J.C.B
17) Diber, Burrel, Fadrome tipi C.A.T
18) Diber, Burrel, Kompresor ajri tip ATLAS COOPER
19) Diber, Burrel, Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertesa Nr.31, Kamion Borepastruese tip Benz me targe AA 137 IO
20) Diber, Burrel, Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertesa Nr.31, Eskavator me zinxhir tip Liebherr/tip R 922 viti i prodhimit 1996
21) Diber, Burrel, Eakavator me zinxhir tip HITACHI 22 ton
22) Diber, Burrel, Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertese nr.31, Terheqes ti Scania me targe AA 842 UI
23) Diber, Burrel, Kamion SKANIA , MT 3390 A
24) Diber, Burrel, Kamion Borepastruese tip Renault me targa MT 3127 A
25) Diber, Burrel, Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertesa Nr.31, Kamion Borepastruese tip Man me targe AA 136 IO
26) Diber, Burrel, Kamion Benz, MT3125 A.
27) Diber, Burrel, Minieskavator me zinxhir tip J.C.B
28) Diber, Burrel, Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertesa Nr.31, Eskavator me zinxhir tip Liebherr/tip R 934 viti i prodhimit 2001
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 28.06.2021, me ane te shkresës Nr. 761/4Prot., për Vendosjen e Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve , Rajoni Verior, u kerkua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin subjektit “UDHA” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K77524909Q.

II. Me date 26.11.2021, me ane te shkresës nr. 761/8 Prot, të Drejtorisë se Pergjithshme të Tatimeve (Rajoni Verior), “Kerkese per lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronesise te subjektit UDHA sh.p.k, me NIPT- K77524909Q, te vendosur me shkresen Nr.761/4 Prot., datë 28.06.2021. Subjekti ka paguar detyrimet per kete arsye njoftohet per lirimin nga Barra Siguruese.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Burrel, Lagjia Pjeter Budi

Adresa:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.11, Rruga Abdyl Matoshi, Rezidenca Inetrnacional (ICE), NR.08

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.06.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 57 232 853,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 16 423 773,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 16 342 804,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 20 264 354,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 12 257 531,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 20 842 999,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 9 044 328,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 12 413 865,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:403 210 725,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:223 963 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:169 964 512,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:173 790 056,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:131 552 686,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 150 565 375,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 156 914 966,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 27 132 500,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja