Skip to content

LITA CONSTRUCTION Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-19 08:49:32
JSON

NIPT: K82404009L
Administrator: Zija Lita
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim Pallatesh dhe kompleksesh të ndryshme banimi, konstruksion dhe punime restaurimi të objekteve civile, industriale, tregtare, turistike, shëndetësore, kulturore, sportive. Ndërtim e riparim rrugësh, punime e mirëmbajtje të traseve hekurudhore. Prodhim inertesh të të gjitha llojeve. Veprimtari minerare, zbulim, zhvillim, shfrytëzim. Import -eksport të mjeteve të mekanizuara, makineri e transport, automjeteve të ndryshme, materialeve të ndërtimit.
Emërtime të tjera Tregtare: LITA CONSTRUCTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/12/2008
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ACCESS ENERGY ALBANIA është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 23.09.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L32203022A, me adresë në Tiranë, Paskuqan, Lagjja nr.7, apartamenti nr. 11, me administrator Zija Lita. Ortak te shoqerise jane LITA CONSTRUCTION me kapital te shoqerise 97%; ALB SHPRESA me 1% te kapital; XHAST SHPK me 1% te kapitalit dhe KUPA me 1% te kapitalit.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 09.10.2019, sipas Urdhrit Nr.9026 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.12944 Prot., datë 11.10.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “E.G Bailiff Service”shpk u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori “Lita Construction ” shpk, me NIPT K82404009L, me administrator Zija Lita. Kreditor : Inspektoriati Shteteror Shendetesor. Objekti: Pagim gjobe.

II. Me date 08.01.2020, sipas Urdhërit Nr. 124 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.358 Prot., datë 13.01.2020, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “E.G.BAILIFF SERVICE” sh.p.k., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore shoqëria “LITA CONSTRUCTION” sh.p.k., me NUIS (Nipt)– K82404009L.

III. Me date 20.11.2021, sipas i urdhrit Nr. 16849 Prot leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Qëndror, u urdherua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurite dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit " LITA CONSTRUCTION”, me Nipt K82404009L, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga e Elbasanit, Vila Nr.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 02.06.2021
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 06.01.2017
Urdher per Venie Sekuestro date 09.10.2019
Urdher per Heqjen e Sekuestros 08.01.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2009-2010
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011-2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013-2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015-2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018-2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 51 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 512 136,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 852 756,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 352 767,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 86 125,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 47 766,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 345 250,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 564 215,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 757 679,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 395 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 866 018,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 892 706,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:16 229 303,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:17 869 983,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 039 536,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 069 682,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 6 321 234,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 7 650 048,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 130 452,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 8 357 637,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 12 538 855,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 3 897 245,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Baja