Skip to content
Ndërtim, operim dhe tranferimin e Hidrocentraleve Gjuraj, Kashec, Ragam dhe Lepurushë

ACCESS ENERGY ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-12 14:17:35

NIPT: L32203022A
Administrator: Zija Lita
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin, Operimin dhe transmetimin e energjisë të hidrocentraleve "GJURAJ" &" KASHEC& "RAGAM" dhe "LEPURUSHE" , në pellgun ujëmbledhës të lumit Kir e degëve të tije si GJURAJ & DEZADARENJE & PLANIT të MGULLES etj., të rrethit të Shkodrës, si dhe tregtimin e energjisë elektrike, në mbështetje të kontratës Konçesionare me nr. 10331 rep, nr. 3325 kol, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë dhe Energjetikës dhe Konçesionarit.
Emërtime të tjera Tregtare: ACCESS ENERGY ALBANIA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 23.09.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 09.09.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 780.000.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “ACCESS ENERGY ALBANIA” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 09.09.2013, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Lita Construction” shpk, “Alb Shpresa” shpk, “Kupa” dhe “Xhast” shpk, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve "Gjuraj", “Kashec, “Ragam” dhe “Lepurushe”, dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet "Gjuraj", “Kashec, “Ragam” dhe “Lepurushe” do të ndërtohen në pellgun ujëmbledhës të lumit Kir e degët e tij Gjura, Dezdarenj, Planit, Mgullës, rrethi Shkodër.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Paskuqan, Lagjja nr.7, apartamenti nr. 11

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (09.09.2013)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.11.2020
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2013
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -70 289,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala