Skip to content

47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S (ish "47 EK 79"; Shoqeria e perthithur "ILIRIADA P.K.S")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-28 10:48:59
JSON

NIPT: K82422001O
Administrator: Laureta Çela
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, supervizion, kolaudim. Në këto objekte; Arkitektonike, urbanistike, konstruksione, hidroteknike, ujësjellës, kanalizime, rrugë, ura tunele, social ekonomike, mjedis, gjeoteknike, topografike, elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: 47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/12/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 01.03.2010, me vendim të ortakut të vetëm, u miratua pezullimi i aktivitetit nga data 01.03.2010 deri më 31.12.2010 (deri në pajisjen me liçensë nga Ministria e Punëve Publike e Transportit dhe e Telekomunikacionit). Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 17.03.2010, me vendim të ortakut të vetëm, u rifillua aktiviteti i shoqërisë. Statusi ndryshoi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

III. Bashkimi me përthithje

Më datë 30.03.2010, u nënshkrua Projekt Marrëveshja mbi bashkimin me përthithje të shoqërive "47 EK 79" sh.p.k me NIPT K82422001O, në cilësinë e shoqërisë përthithëse dhe shoqërisë "ILIRIADA P.K.S" shpk me NIPT J72202003O, shoqëria e përthithur. Të gjitha të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë së përthithur “ILIRIADA P.K.S” Shpk, i kalojnë shoqërisë përthithëse “47 EK 79” Shpk. Shoqëria që përthithet vlerësohet e prishur pa likuidim duke kaluar në statusin "Çregjistruar".

Kapitali i shoqërisë “47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S” pas bashkimit do të jetë i barabartë eme shumatoren e kapitaleve themeltare të dy shoqërive. Në total kapitali do të bëhet 200.000 (dyqind mijë) lekë.
Dy ortakët e vetëm e shoqërive para bashkimit, Eduart Çela dhe Kujtim Çela, do të jenë ortakë në shoqërinë e re pas bashkimit me 50% të kuotave të kapitalit secili.
Realizimi i bashkimit të shoqërive nuk do të cënojë asnjë të drejtë dhe nuk do të ketë asnjë pasojë negative ndaj punëmarrësve të shoqërisë së përthithur apo asaj përthithëse pasi ngelen në fuqi kontratat e punësimit të realizuara nga shoqëritë respektive.

IV. Më datë 04.05.2016, me anë të urdhërit Nr. 227/5 Prot, Nr. 227 Dosje, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Private Kozeta Caka të Zyrës Përmbarimore “KOZETA CAKA “, u kërkua vendosja e Sekuestros Konservative mbi kuotat e palës debitore “47 EK 79 & Iliriada PKS “ shpk mos kryerjen e asnjë veprimi që mund të tjetërsojë asetet e shoqërisë, deri në një urdhër të dytë, për ekzekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit Nr. 2092 Akti, dt. 05.04.2016, nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

V. Më datë 10.11.2016, me anë të urdhërit Nr. 227/106 Prot, Nr. 227 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr. 9554 Prot., datë 10.11.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private "Kozeta Caka", u urdhërua heqja e bllokimit të vendosur pranë regjistrit mbi palën debitore të shoqërisë “47 EK 79 & Iliriada PKS “ shpk.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Zogu i Parë, godinë e re 12-kate, apartamenti 8/3, pranë Cirkut Tiranë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.07.2021
Akti i themelimit
Vendimi per pezullim aktiviteti 01.03.2010
Raporti i lidhur me bashkimin dhe Projekt marreveshja e bashkimit me perthithje 30.03.2010
Kontrate shitje kuotash 30.10.2012
Kontrate dhurimi 27.01.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.02.2024
Vendimit për lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë nr. 2467 Rep/ 1262 Kol datë 16.11.2023, nxjerrë nga arkivat noteriale datë 23.11.2023
Kontratë Dhurimi Kuotash Kapitali datë 19.01.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 126 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 784 453,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 503 681,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 684 304,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 144 492,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 089 786,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 41 498 949,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 10 444 692,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 189 819,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 899 775,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 263 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 368 724,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 8 727 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 8 539 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:4 794 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:20 990 139,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:26 830 867,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:27 589 069,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:59 049 682,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:48 163 700,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:109 076 808,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:80 199 399,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 97 586 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 55 909 805,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 36 876 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 35 668 136,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 35 588 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 71 416 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli