Skip to content

S I L V E R
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-08-25 09:03:36
JSON

NIPT: K88010301S
Administrator: Alma Balani
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e ndertimit dhe gjelberimit : Projektime,kolaudime dhe supervizime.Sherbime publike,Pastrim i siperfaqeve urbane. Kryerja e sherbimeve funerale, organizimi i veprimtarive perkujtimore te cdo lloji dhe kryerja e cdo aktiviteti qe i sherben ketij qellimi. Mirembajtje dhe zhvillim dekori ne mjedise urbane. Mirembajtje objekte ndertimore. Pastrime ambientesh te brendshme dhe te jashtme, ne institucione qendrore, shkollore,private,fetare si dhe largimi i mbeturinave.Sherbime transportesh te ndryshme,sherbime te ruajtjes dhe te sigurise.Riparime dhe sherbime te pajisjeve te ndryshme.Shoqeri reklamash dhe publiciteti, hapje dhe menaxhim shkollash, kopshtesh, librarish etj.Supervizione te puneve publike.Agjensi turistike.Sherbime te ruajtjes se personave,objekteve dhe veprimtarive.Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike (SH.R.S.F) dhe ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetim. Sherbime te ruajtjes se personave, objekteve dhe veprimtarive. Berja e akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena.Berja e projekteve teknike te MNZSH, pergatitja e dokumentacioneve per marrjen e aktit teknik. Sherbime nderhyrese higjeno–sanitare. Sherbim ushqimi social dhe hoteleri. Ushtrim aktiviteti ne fushen e ushqimit social,bar-bufe, restorante, piceri, hoteleri ne pika te caktuara dhe sherbime ambulante jashte ketyre pikave.Pergatitje dhe shperndarje ushqimi (katering) Sherbime lavanterie dhe hotelerie.Tregtim mallrash dhe shitje me shumice dhe pakice,import-eksport te artikujve te ndryshem ushqimore,industrial apo mallra te ndryshme konsumi, konfeksione, elektrike, elektronike, kompjuterike,kan celari,kozmetike,tregtim produkte bujqesore e blegtorale,fruta -perime,higjeno-sanitare dhe hidraulike,prodhime qeramike,artizanati,pajisje zyrash si dhe montimi dhe mirembajtja e tyre.Tregtim materiale elektrike,hidraulike,ndertimi,marangozi, makineri e pajisje, stervitje, detergjente dhe materiale pastrimi, fidane, bime dekorative, produkte veterinare,etj. Blerja, tregtimi, prodhimi, mirembajtja e Teknikes, Pajisjeve dhe lendeve qe nevojiten per shuarjen e zjarrit dhe shpetimin. Import dhe tregtim me shumice dhe pakice artikuj farmaceutike. Sherbime mbeshtetese dhe sherbime postare. Punime germimi. aPastrim,mbledhje,transport,depozitim,menaxhim,trajtim,riku perim,asgjesim dhe shitje e mbetjeve inerte, ekologjike,industriale,shtazore,gomave te automjeteve, vajrave te perdorur, llumrave industriale,ujerave te zeza,skorjeve te mbetura nga shkrirja e metaleve. bPastrim,mbledhje,transport,depozitim i mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme c-Ndertim dhe menaxhim i vendepozitimeve te mbetjeve inerte dhe urbane.
Emërtime të tjera Tregtare: S I L V E R
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/11/2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 700 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Mjet Frigoriferik me Targë AB 372 AG dhe Numër Shasie 3 W0L6WZU1AH9601535
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
I.2.A - Shërbime ekspertize
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Bajram Curri, Pallatet 1 Maji, Godina nr 7, Shkalla 4, Kati 1- re

Adresa:
Lezhe, Lagjja ''Skënderbeg'', Pallati Nr.108, Kati i 1-rë.
Vlore, Rruga Dytesore Bestrove, Godina Nr. 16 (kati I pare), Ish Reparti Ushtarak (5001)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 25.08.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash date 16.10.2013
Kontrate shitje kuotash date 13.01.2012
Kontrate shitje kuotash date 24.03.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 169 064,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 766 345,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 003 892,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 247 133,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 245 042,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 206 356,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 120 698,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 762 260,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 995 417,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:34 379 164,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:9 308 221,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 383 502,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 437 069,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:19 912 916,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:25 040 524,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 20 021 782,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 49 920 052,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 32 903 671,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala