Skip to content

JUPITER GROUP (Ish JUPITER COMPUTER SYSTEMS)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-21 08:49:20
JSON

NIPT: K91306035G
Administrator: Gjelbrim Hajdari
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport, prodhim, tregeti me shumice dhe pakice, dhenie me qera, me leasing, e te gjitha produkteve te fushave: IT-se dhe telekomunikacionit, sisteme te integruara, sisteme te sigurise dhe alarmit, sisteme audio dhe ndricim profesional, sisteme audio/video konferencash dhe perkthimi, sisteme te rradhes, kancelerike dhe tonera, mobilje dhe pajisje per zyra, elektrike dhe energjetike, hidraulike dhe mekanike, materiale dhe pajisje elektromjekesore, sisteme te energjise diellore, sisteme te kondicionimit dhe ngohje ftohje e ajrit, ashensore, kaldaja, gjeneratore, elektroshtepiake, hidrosanitare, produkte te pastrimit, pjese te kembimit te makinave, materiale te ndertimit, si dhe te artikujve te tjere te ndryshem. Sherbime konsulence, suporti, implementimi, trajnimi dhe edukimi ne te gjitha fushat e mesiperme. Konceptim, projektim, modelim, prodhim, implementim, shitje apo dhenie me qera, te softwareve, websiteve, aplikacioneve, platformave ERP dhe CRM etj , si edhe sherbime te adoptimit dhe pershtatjes se tyre. Sherbimeve te internetit si webhosting, domain, email, data transmitting WAN, LAN, FO,VOIP, IPTV. Konceptim, dizenjim, brandim, prodhim dhe shitje te produkteve te fushes se promocionit dhe grafikes. Botime, publikime, dhe tregtimin e librave, revistave, broshurave ne formatin leter dhe ate elektronik. Monitorim te konsumit dhe qarkullimit te karburantit me sistem GPS. Importi, tregtimi, instalimi, operimi, mirembajtja dhe cdo veprim tjeter qe lidhet me impanante dhe panele diellore fotovoltaike. Shitje, Servis dhe Mirembajtje dhe pjese kembimi te ndryshme per Printera, Fotokopje, Skanera, Videoprojektor, Barcode Scaner, POS, Kompjuter,Laptop, Servera, Storage, Pajisje rrjeti, Monitor, Ups, Bateri, Invertera, Rack, Sisteme Sigurie, Sisteme aksesi, Sisteme Antizjarri, Home Automation etj. Shitje dhe servis pjesesh konsumi per Printer Fotokopje Skaner,(Drum,Toner,Gomina,Furre etj) Shitje Bateri per UPS, Inverter, Sisteme Panelesh Diellore etj. Sherbime recepsioni. Tregti me shumice dhe pakice e pajisjeve dhe artikujve te ndryshem industrial, ushqimore, mjekesore, farmaceutike, import dhe eksport i tyre. Projektim, ndertim, rikonstruksion, mirembajtje, mbikqyrje, kolaudim, te veprave civile dhe industriale. Transport i mallrave dhe pajisjeve per llogari te kompanise dhe per te trete, brenda dhe jashte vendit. Shoqeria do te kryeje te gjitha aktivitetet e mesiperme, si edhe cdo aktivitet tjeter tregtar qe nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Jupiter Group Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/01/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 27 700 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Makina Mini Kuper Peugeot Partner TR 1151 U
Tirane, Volkswagen Transporter AA 633 HP
Tirane, Makina Mini Kuper Peugeot Partner TR 6636 P
Tirane, Furgon Sprinter me targa TR 2026 T
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 27.07.2020, me ane te Urdhrit Nr. 3144 Prot, leshuar nga zyra e permbarimit privat STRATI SHPK, u vendos masa e sekuestros konservative mbia aktivet e regjistruara qe zoteron pala debitore: shoqeria JUPITER GROUP SHPK (ish shoqeria Jupiter Computer Systems SHPK) me NUIS (NIPT) K91306035G, me perfaqesues ligjor z. Gjelbrim Hajdari, per ekzekutimin e vendimit Nr. 275 Akti, date 22.01.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe Nr. 274 Akti, date 06.02.20219 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Me date 02.09.2020, me ane te Urdhrit Nr.9339 Prot, Nr.173-20 Regj "Urdhër për Vendosjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra Përmbarimore "Astrea", protokolluar nga QKB me Nr.7899 Prot, datë 04.09.2020, u urdherua Qendra Kombëtare e Biznesit të vendosë sekuestron konservative mbi aktivet e shoqërisë "Jupiter Group" shpk me NIPT K91306035, deri në një njoftim të dytë të përmbaruesit Gjyqësor.

Me date 17.09.2020, me ane te Urdhrit Nr.9434 Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore "Astrea", u urdherua Qendra Kombëtare e Biznesit të heqë sekuestron konservative mbi aktivet e shoqërisë "Jupiter Group" shpk me NIPT 21 K91306035. Vendosur me ane te Urdhrit Nr.9339 Prot, Nr.173-20 Regj, datë 02.09.2020.

Me date 06.10.2021, me ane te Kërkesës Nr. 12438 Prot “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “JUPITER GROUP ” pajisur me NUIS (NIPT) K91306035G, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 9, rruga Haxhi Dalliu, ndertese private nr 6, kati 1 dhe bodrum, hyrja 13, 1016

Adresa:
Tirane, Golem, Godine 5 kateshe, 20 metra ne krah te MAK Albania

Faqja Web:
www.jupiter.al www.shop-al.jupiter.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.10.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut per rritjen e kapitalit 07.06.2011
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 30.08.2010
Vendim i ortakut te shoqerise per rritjen e kapitalit 08.12.2018
Vendimi i ortakut te shoqerise per rritjen e kapitalit 18.08.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -2 247 850,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 870 973,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 477 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 10 597 606,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 415 802,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 409 979,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 677 561,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 545 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 041 719,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:35 084 237,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:125 281 917,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:111 343 578,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:232 246 749,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:49 061 010,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:134 277 626,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 93 209 922,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 102 983 706,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 184 124 123,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala