Skip to content

CABLE ALBANIA DURRES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 09:56:13
JSON

NIPT: K91426501R
Administrator: Sokol Mane
Objekti i Veprimtarisë: Transmetim te programeve radiotelevizive ne kabell.
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE ALBANIA DURRES
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/02/2009
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S me seli qendrore ne Tirane, Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4 dhe administrator & ortak i vetem Engjëllush Mane. Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.08.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 24.10.2014, me ane te Urdhrit Nr. 145-14 Regj., Nr. 25311 Prot., "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k., drejtuar QKR, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që shoqëria “Cable Group”, me NUIS (NIPT) K91423001S, zotëron në shoqërinë “Cable Albania Durres” sh.p.k., me NUIS (NIPT) K91426501R. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë te sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë”.

II. Me datë 17.11.2016, me ane te Urdhrit, Nr. 0167-15 Regj, Nr.41897 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 9995 Prot, date: 21.11.2016, lëshuar nga studio permbarimore “STAR”, u urdherua vendosja e sekuestros konservative ne kuotat/aktivet e pales Elton Bakalli, ne shoqerine “ CABLE ALBANIA DURRES”shpk, me NUIS K91426501R.Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte.

III. Me date 18.07.2017, me ane te Urdhrit, Nr. 0167-15 Regj, Nr.17931 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 11033 Prot, date: 19.07.2017, lëshuar nga studio permbarimore “STAR”, u urdherua lirimi i kuotave/aktiveve te pales debitore Elton Bakalli, ne shoqerine “ CABLE ALBANIA DURRES”shpk, me NUIS K91426501R, te bllokuar me ane te shkreses Nr.41897 Prot, datë 17.11.2016.

IV. Me date 25.10.2021, me ane te Urdhërit Nr.8274 Prot., Nr.1707 dosje, , lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AA Bailiff ” SHPK u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat qe zoteron debitori Elton Xhemal Bakalli ne subjektin CABLE ALBANIA DURRES SHPK me NUIS ( NIPT ) - K91426501R duke ndaluar disponimin ose tjetersimin e tyre, si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Lagja 1, Rruga Epidam

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitblerje Kuotash date 01.06.2009
Kontrate Shitje Kuotash date 01.06.2010
Kontrate Shitje Kuotash date 29.07.2010
Kontrate Shitblerje Kuotash date 09.04.2013
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, terhequr date 15.08.2022
Urdher per Venie Sekuestro date 17.11.2016
Urdher per Heqje Sekuestro date 18.07.2017
Urdher per Venie Sekuestro date 25.10.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -612 150,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -507 368,00
Punuar Nga : A.Baja