Skip to content

CABLE GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-08-16 06:34:37
JSON

NIPT: K91423001S
Administrator: Engjëllush Mane
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i rrejteve te komunikimeve elektronike fikse ose te levizshme dhe faciliteteve shoqeruese; Ndertimi, posedimi, dhenia me qira dhe shfrytezimi i rrjeteve te komunikimeve publike fikse dhe te levizshme dhe faciliteteve shoqeruese. Ofrim i sherbimeve te komunikimeve publike duke siguruar akses te nje operator i rrejtit te komunikimeve publike; Ofrimi i sherbimeve elektronike universale;Importimi dhe eksportimi, tergtimi i pajisjeve te komunikimeve etj.
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/02/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 370 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 25.07.2012, me ane te Urdhrit Nr.3075 Prot. Nr.318 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Permbaruese Private ''TRIS'' sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi kuotat e shoqerise ''Cable Group'' shpk, me NUIS(NIPT) K91423001S.

II. Me datë 18.02.2013, me ane te Urdhrit Nr.2149 Prot., Nr.Dosje 318,1426,1547, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “TRIS” sh.p.k., u kerkua heqja e mases se sekuestros nga kuotat shoqeria ” CABLE GROUP” sh.p.k, me administrator z. Engjellush Mane, me NUIS(NIPT) – K91423001S, te bllokuar me shkresen Nr. 3075 Prot, date 25.07.2012.

III. Depozitimi i Vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Nr. 7272 Regj. Them, date: 13.01.2013; Nr. 1422 Vendimi, date: 03.02.2014, me te cilin u vendos pranimi i kerkese - padise. Zgjidhja e Marreveshjes se Ortakeve dt. 29.07.2010, midis "Cable Group" Shpk dhe Elton Bakalli e Erdgen Bakalli. Prishja e ortakerise "Cable Group" Shpk.

IV. Me date 10.04.2014, me ane te Urdhrave Nr. 146-13 Regj., Nr. 07903 Prot., dhe urdhrit Nr.145-14 regj., Nr. 07908 Prot., "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k., drejtuar QKR, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore Shoqëria “Cable Group” sh.p.k.,me NUIS(NIPT)-K91423001S, si dhe në kuotat që dorëzanësi Engjëllush Mane, zotëron në Shoqërinë “Cable Group” sh.p.k. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë”.

V. Me datë 11.04.2014, me ane te Urdhrit Nr.143/10 Prot., lëshuar nga Studio Ligjore Sherbim Permbarimi Gjyqesor Eduard Allamani, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi subjektin juridik shoqeria "Cable Group" sh.p.k me NUIS (NIPT) K91423001S me administrator Engjellush Mane.Ne ekzekutim te vendimit gjyqesor beni vendosjen e mases se sekuestros konservative,duke bllokuar tjetersimin e aksioneve,kuotave etj te subjektit juridik shoqeria " "Cable Group" sh.p.k me NUIS (NIPT) K91423001S me administrator Engjellush Mane deri në një urdhër të dytë te permbaruesit gjyqesor,per te bere te mundur vjeljen e detyrimit".

VI. Me date 11.04.2014, me ane te Urdhrit Nr.144-14 Regj., Nr. 08088 Prot., lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, për vendosjen e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore Shoqëria 'Cable Group'sh.p.k me Nipt- K91423001S. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

VII. Depozitimi i Kërkesës për Vendosje Barre Sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 12925/2 Prot., datë 13.12.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë u kerkua të mos lejohet tjetërsimi I titujve të pronësisë përfshi edhe shitblerje aksionesh të subjektit " CABLE GROUP " ,pajisur me NUIS (NIPT)- K91423001S, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitorë.

VIII. Me date 19.05.2015, me ane te Urdhrit Nr.755/5 Prot., Nr.755 Regj., "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimore “Jus” drejtuar QKR-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per shumen 29,932,152 leke ku eshte perfshire edhe tarifa e plote e sherbimit permbarimor.

IX. Me date 23.11.2015, me ane te Urdhërit Nr.197/7 Prot,Nr.197 Regj., protokolluar nga QKR me Nr. 10609 Prot., date 23.11.2015 "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"SPEED SOLUTION", drejtuar QKR, u kerkua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise: “Cable Group” sh.p.k., me NIPT-K91423001S me administrator Engjellush Mane.

X. Me date 22.05.2017, me ane te Urdhërit Nr.197/125 Prot, Nr.197 Regj., protokolluar nga QKB me Nr. 7515 Prot., date 23.05.2017 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"SPEED SOLUTION", drejtuar QKB, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit shoqeria “Cable Group” sh.p.k., me NIPT-K91423001S me administrator Engjellush Mane, qe ka ne shoqeri te regjistruara prane jush, te bllokuar me ane te shkreses Nr.197/7PProt., date 23.11.2015 te permbaruesit gjyqesor.

XI. Me datë 16.12.2021, me ane te Shkresës Nr. 17970 Prot., për Vendosjen e Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, u kerkua të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin “CABLE GROUP” Shpk, me NUIS(NIPT)- K91423001S.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Donika Kastrioti, nr. 4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 14.07.2010
Urdher per Venie Sekuestro date 25.07.2012
Urdher per Heqje Sekuestro date 18.02.2013
Vendim 20.04.2014
Urdher per Venie Sekuestro date 10.04.2014
Urdher per Venie Sekuestro date 11.04.2014
Urdher per Venie Sekuestro date 11.04.2014
Urdher per Heqje Sekuestro date 22.05.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -7 199 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 297 510,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 226 149,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -76 546,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -3 727 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 525 625,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 8 483 471,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 964 334,00
Punuar Nga : A.Baja