Skip to content

Tranzit
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-11 12:47:53
JSON

NIPT: K91624020M
Administrator: Kristina Naumi
Objekti i Veprimtarisë: T'u ofroje kredi personave fizike dhe juridike, faktoringu, qiraja financiare (leasingu), keshillimi dhe sherbime ndermjetesimi. Veç kesaj, ne perputhje me legjislacionin shqiptar, Shoqeria mund te kryeje çdo veprimtari te lidhur drejteperdrejt ose jo drejteperdrejt, qe vjen si pasoje ose qe eshte e lidhur me veprimtarite e mesiperme. Per te arritur qellimet e mesiperme. Shoqeria mund te kryeje çdo transaksion si p.sh.: tregtar, financiar, sherbime te mbledhjes se huave ne vonese, te pagesave ne vonese dhe/ose detyrimeve te tjera ne vonese te institucioneve te tjera, me qellim vleresimin e fizibilitetit te portofoleve per t'u blere nga Shoqeria, veprimtari qiraje ose hipotekimi qe mind te konsiderohen te vlefshme dhe te nevojshme me qelim kryerjen e veprimtarise se Shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: Tranzit
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/03/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Delaware, Ishujt Cayman
Kapitali Themeltar(Lekë): 177 291 572,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. Moscopole Inc eshte nje shoqeri e themeluar ne Delaware, Shtetet e Bashkuara te Amerikes, sipas legjislacionit te Delaware, me vendndodhje ne Hogan Lovells US LLP, 390 Madison Avenue, New York NY 10017, (Sipas vertetimit te shoqerise Moscopole Ince, date 05.02.2021, te dorezuar ne Qendren Kombetare te Biznesit).

II. New Century Holdings XI, L.P, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar në Ishujt Cayman, me numër regjistri CR-10711 dhe me seli me PO Box 309, Ugland House, South Chureh Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands (“NCH XI”). Shoqeria eshte e kontrolluar nga Nch Capital Inc (Sipas vendimit me shkrim të ortakëve të shoqërisë “Tranzit” shpk, datë 19.10.2009, të dorëzuar në QKB)

III. NCH Balkan Fund, LP, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar regjistruar në Ishujt Cayman, me numër regjistri MC-15214 dhe me seli në PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, (“NYCH Balkan”). Shoqeria eshte e kontrolluar nga Nch Capital Inc, nje fond investimesh e organizuar sipas ligjeve te New York, e themeluar ne daten 01.01.1993, me adrese ne Nch Capital Inc. 452 Fifth Avenue 24th Floor New York, NY 10018, SHBA, me aksioner kryesor Nch Advisors Inc. Ajo menaxhon shume fonde private nder te cilat New Century Holdings Xi Lp dhe Nch Balkan Fund Lp (Burimi i te dhenave: https://privatefunddata.com/fund-companies/nch-capital-inc )


Andi Ballta, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues per 80% pasi eshte zoterues i 100% te kapitalit te shoqerise MOSCOPOLE INC (85-3747669), shoqeri meme e TRANZIT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 04.06.2020.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 12.02.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J91725007P, me adresë në Tiranë, Rruga e Kavajës, Ndërtesa 27, Hyrja 1, Njësia Bashkiake Nr, 10, Kodi Postar 1001, me administrator Andi Ballta. Tranzit zoteron 100% te kapitalit te bankes (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.01.2023)

II. A.I.D.A, një shoqëri me pergjegjesit te kufizuar, e themeluar më datë 14/12/2021 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M21319057E, me adresë në Tiranë, Rruga e Kavajës, Ndërtesa 27, me administrator Joni Gusho. Tranzit zoteron 100% te kapitalit te bankes (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.01.2023)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VX - Licencë "Për subjekt financiar jo-bankë"
Ndryshime
Shënime: 12. Per perfundimin, nderprerjen ose ndryshimin e transaksioneve, kontratave dhe cfaredo pagese dhe transferte - te cilat vetem ose ne teresi - kane nje vlere me te madhe se ekuivalenti i parave cash prej EUR 2,000,000 (dy milione euro), eshte e nevojshme miratimi i Asamblese se Ortakeve. 13. Administratori do t'i paraqese Perfaqesuesit te Ortakeve per shqyrtim dhe miratim, raportet e detajuara javore ne lidhje me shpenzimet, pagesat dhe kufijte e miratuar qe perfshijne gjithashtu edhe shlyerjen e detyrimeve. Administratori do t'i paraqese Perfaqesuesit te Ortakeve per shqyrtimin dhe miratimin e tij, nxjerrje mujore te llogarive bankare, cdo dokument kontabel dhe pasqyrat financiare vjetore. Çdo kompetence ose detyre tjeter e parashikuar nga ligji, Satuti dhe / ose ky Vendim, duhet te kryhet brenda kufijve te parashikuar nga Statuti dhe ky Vendim.1. Administratori Kristina Naumi eshte emeruar administrator i ri i Shoqerise, dhe ne kete pozicion ngarkohet me menaxhimin dhe perfaqesimin e Shoqerise. 2. Andi Ballta do te veproje si Perfaqesues i Ortakeve. Ai do te emerohet per nje periudhe te pakufizuar, me Vendim te Ortakeve. Perfaqesuesi i Ortakeve mund te ndryshohet vetem me votim unanim te Asamblese se Ortakeve. 3. Ne pergjithesi Administratori ka autoritetin dhe detyren qe: i. Te menaxhoje biznesin e Shoqerise duke zbatuar politikat e themeluara nga Asambleja e Ortakeve te Shoqerise; ii. Perfaqeson Shoqerine brenda kufijve te parashikuar nga Statuti i Shoqerise dhe ky Vendim; iii. Administratori do te kryeje detyra te tjera qe here pas here mund te percaktohen nga Ortaket ne perputhje me Statutin e Shoqerise dhe ligjin. 4. Administratori, duhet qe se bashku me Perfaqesuesin, te caktoje, punesoje, mbaje ose pushoje, pezulloje, shkarkoje ne pajtim me direktivat dhe politikat e Shoqerise cdo punonjes, agjent kontabilist, auditor, permbarues, keshilltar iigjor dhe cdo keshillues tjeter te Shoqerise etj., si dhe te percaktoje pagat, shperblimet, tarifat, ktishtet e kontratave, etj, siç Administratori dhe Perfaqesuesi do t'a mendojne te arsyeshme ne perputhje me politikat dhe buxhetin e Shoqerise.Administratori, me ane te nje autorizimi te thjeshte, mund te delegoje cilendo nga kompetencat e tij tek cilido zyrtar, punonjes, agjent ose keshilltar si dhe te nderprese, revokoje, pezulloje, shkarkoje ose ndryshoje te njejten gje ne perputhje me direktivat dhe politikat e Shoqerise duke marre paraprakisht miratimin me shkrim ose duke firmosur bashkarisht me Perfaqesuesin cdo perfaqesim para cdo pale te trete, cdo autoriteti privat apo shteteror, gjykate dhe autoriteti apo organi tjeter te drejtesise, zyrave te permbarimit etj. 6. Administratori dhe Perfaqesuesi, me ane te nje prokure te firmosur bashkerisht dhe te ekzekutuar rregullisht perpara noterit, mund t'i delegojne bashkerisht kompetencat e tyre cdo zyrtari, punonjesi, agjenti ose keshilltari, entiteti, avokati, vleresuesi, keshilluesi etj., per te perfaqesuar Shoqerine perpara cdo pale te trete, cdo autoriteti privat apo shteteror, gjykate dhe autoriteti apo organ tjeter te drejtesise, perpara cdo banke dhe institucioni financiar. 7. Per perfundimin, nderprerjen ose ndryshimin e transaksioneve / kontratave, akteve, miratimit te shpenzimeve, kostove, taksave, tarifave, te cilat - vetem ose ne teresi - kane nje vlere me te madhe se ekuivalenti i parase cash prej EUR 10,000 (dhjete mije euro), Shoqeria do te perfaqesohet me firmen e perbashket te Administratorit dhe te Perfaqesuesit.Per shlyerjen e detyrimeve te huamarresve qe ne daten e aprovimit kane nje vlere nominale (Principal + Interes + Penalitete) me shume se ekuivalenti i parase cash prej EUR 10,000 (dhjete mije euro), vendimet e Shoqerise do te merren me firmen e perbashket te Administratorit dhe te Perfaqesuesit. 9. Administratori mund te veproje vetem dhe / ose se bashku me Perfaqesuesin ne çdo llogari bankare te çdo banke te ndodhur ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe deri ne kufijte e parashikuar ne kete Vendim. Administratori mund te mbylle llogarite ekzistuese bankare ose te hape llogari te reja bankare nese eshte e nevojshme, vetem me firmen e perbashket me Perfaqesuesin. 10. Per veprimet ne llogarite bankare te Shoqerise, veprime te cilat vetem ose ne teresi - kane nje vlere deri ne ekuivalentin e parase cash prej EUR 10,000 (dhjete mije euro), Shoqeria mund te perfaqesohet vetem me firmen e Administratorit. 11. Per veprimet ne llogarite bankare te Shoqerise, veprime te cilat vetem ose ne teresi - kane nje vlere me te madhe se ekuivalenti i parase cash prej EUR 10.000 (dhjete mije euro), Shoqeria do te duhet te perfaqesohet me firmen e perbashket te Administratorit dhe Perfaqesuesit.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Ndërtesa 59, Kati 3, Kodi Postar 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 11.01.2023
Akti I themelimit dhe statuti 2009
Marreveshje blerje kuotash 07.06.2016
Vendimi I asamblese per miratimin e transferimit te kuotave 03.11.2014
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 11.12.2014
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 26.12.2012
Marreveshje e transferimit te kuotave date 11.12.2019
Marreveshje kontributi date 04.06.2020
Vertetim i shoqerise Moscopole Inc, date 05.02.2021
Marreveshje kontributi date 03.02.2021
Miratimi i Bankes se Shqiperise, date 28.12.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, date 11.01.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 762 624 188,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 78 540 075,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 784 679 140,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 84 870 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 136 093 623,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 128 431 243,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 85 826 258,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 97 702 014,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 25 756 641,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 208 364,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 4 205,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -3 735 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -1 984 731,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:888 695 723,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:185 003 539,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:979 696 532,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:340 233 695,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:517 951 105,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:458 127 452,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:407 106 588,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 212 732 522,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 50 736 722,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 159 342,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala, P. Nikolli